AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 43–68

Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945

[Prague Clinics of Neurology in (1936) 1938–1945]

Petr Svobodný

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.2
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

This contribution follows up closely on Hlaváčková’s text on the beginnings of neurology at faculties of medicine in Prague. The first part describes the generational change at neurology departments of both faculties of medicine (the Czech and the German one) in late 1930s and the development of the Clinic of Neurological Diseases under Professor Kamil Henner’s leadership. In the second part, the author follows how, in the ever more restricted conditions after the closing of Czech universities and until the end of the Second World War (November 1939 – May 1945), the originally clinical institute of the Faculty of Medicine of the Charles University was transformed into merely a general medical facility and how its situation evolved. The third part focuses on the foundation and development of a separate neurology clinic of the German Faculty of Medicine in 1939–1945, which was headed by Professor Kurt Albrecht, the last rector of the German University in Prague.

Klíčová slova: neurology clinics; Faculty of Medicine of Charles University; Faculty of Medicine of the German (Charles) University; Kamil Henner; Kurt Albrecht; Protectorate of Bohemia and Moravia

reference (26)

1. Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939, I-II, Praha 1988, 1993

2. BRANDES Detlef - MÍŠKOVÁ Alena, Vom Osteuropa-Lehrstuhl ins Prager Rathaus (Josef Pfitzner 1901-1945), Praha - Essen 2013

3. ČERNÝ Karel - HLAVÁČKOVÁ Ludmila a kol., Biografický slovník 1. LF UK 1945-2008, I, Praha 2018

4. ECKART Wolfgang U., Medizin in der NS-Diktatur. Ideologie, Praxis, Folgen, Wien - Köln - Weimar 2012 CrossRef

5. GAMPER Eduard (†), Die psychiatrisch-neurologische Lehrkanzel an der Deutschen Universität in Prag - wie sie war, wie sie ist, wie sie sein soll, Aerztliche Nachrichten 20, 1938 (Sonderdruck)

6. GLETTLER Monika - MÍŠKOVÁ Alena (Hgg.), Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik, Essen 2001

7. HENNER Kamil, Úvodní slovo při zahájení přednášek 11. června 1945, ČLČ 84, 1945, s. 968-970

8. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik, AUC-HUCP 59/2, 2019, s. 11-42

9. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr, Dějiny všeobecné nemocnice v Praze 1790-1952, Praha 1990

10. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr, Biographisches Lexikon der deutschen medizinischen Fakultät in Prag 1883-1945, Praha 1998

11. JÜTTE Robert et al., Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Göttingen 2011

12. KLAUS Karel, Za války ve všeobecné nemocnici, ČLČ 84, 1945, s. 847-848

13. KOMÁREK Vladimír, Ivan Lesný (1914-2002), in: Josef Koutecký (ed.), Spondeo ac polliceor. Přísahám a slibuji, Praha 2003, s. 200

14. LUKEŠ Zdeněk - SVOBODA Jan, Josef Zasche, Umění 38, 1990, s. 534-543

15. MÍŠKOVÁ Alena, Německá (Karlova) Univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002

16. NIKLÍČEK Ladislav - KOTEK Václav, Lékaři v národněosvobozeneckém boji českého lidu, ČLČ 124, 1985, s. 595-601

17. PASÁK Tomáš, 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, Praha 1997

18. SVOBODNÝ Petr, Němečtí komisaři pro českou lékařskou fakultu po 17. 11. 1939, in: Eva Peterková (ed.), II. setkání archivářů vysokých škol ČR. Sborník referátů, Brno 2000, s. 52-64

19. SVOBODNÝ Petr, Česká lékařská fakulta a městské zdravotní a sociální ústavy za protektorátu (1939-1945), in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců, v ulicích měst, Praha 2007, s. 181-204

20. SVOBODNÝ Petr, Prague Faculties of Medicine and their Clinics in 1939-1945, in: Sabine Schleiermacher - Udo Schagen (Hgg.), Wissenschaft macht Politik. Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945, Stuttgart 2009, s. 219-228

21. SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999

22. ŠIMŮNEK Michal V. - KOSTLÁN Antonín (eds.), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism 1939-1945, Praha 2013

23. VESELÝ Miroslav - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Fakultní nemocnice v Praze-Motole. Vznik - vývoj - perspektiva, Praha 1988

24. VONDRÁČEK Vladimír, Lékař dále vzpomíná, Praha 1977

25. VONDRÁČEK Vladimír, Konec vzpomínání, Praha 1988

26. WATZKA Max, Von Prag nach Mainz: Ein erfülltes Leben für Wissenschaft und Lehre, in: Gunter Mann - Franz Dumont (Hgg.), Medizin in Mainz, Mainz 1986, s. 181-192

Creative Commons License
Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938–1945 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení