AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 91–111

Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939

[Historian Josef Klik (1896–1965) and His Recollection of 17 November 1939]

Antonín Kostlán, Michal V. Šimůnek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.4
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

This paper offers for the first time the personal recollection of historian Josef Klik, which concerns the events of 17 November 1939. Since he was in touch with several protagonist, it delivers an important inside view.

Klíčová slova: 17 November 1939; Czech Universities; Second World War

reference (53)

1. BARTOŠOVÁ Jana, Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939. Nacistická perzekuce českých studentů během 2. světové války, Praha 2015

2. BENDA Jindřich, Hlávkova studentská kolej - počátek mé dospělosti, in: Sborník vzpomínek bývalých studentů Hlávkovy koleje, Praha 1996, s. 9-12

3. BURIÁNEK František (ed.), Svědectví. Příběhy českých studentů z akce 17. listopad, Praha 1984

4. ČVANČARA Jaroslav, Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941, Praha 2002

5. ČŮTA František, Člen korespondent ČSAV Václav Hovorka (23. IV. 1900-24. V. 1960), Věstník Československé akademie věd 69, 1960, s. 473-476

6. ĎURČANSKÝ Marek, Jaký byl Jan Opletal?, iForum. Online magazín Univerzity Karlovy, 11. 11. 2009, dostupné na <https://iforum.cuni.cz/IFORUM-8120.html>

7. FEIERABEND Ladislav K., Politické vzpomínky, I, Brno 1994

8. HOFFMANNOVÁ Jaroslava - PRAŽÁKOVÁ Jana (edd.), Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000

9. HORČIČKA Josef, Dvacet let Hlávkových studentských kolejí českých vysokých škol pražských, Praha 1925

10. JAREŠ Jakub - SPURNÝ Matěj - VOLNÁ Katka a kol., S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století, Praha 2014

11. JÍRA Josef, Hlávkova studentská kolej českých vysokých škol. Osudy lidí a budov v období od založení do konce II. světové války, in: Josef Hlávka. Jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace, Praha 2004, s. 128-137

12. JIROUŠEK Bohumil, Historický klub a Josef Klik, ČČH 97/3, 1999, s. 567-581

13. JIROUŠEK Bohumil, Historický klub v letech 1945-1955, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Věda v Československu v letech 1945-1953. Sborník z konference, Praha 1999, s. 417-423

14. JIROUŠEK Bohumil, Josef Klik. Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011

15. JOKL Alois - KLIK Josef - ROUBÍK František (edd.), Hlávkovy studentské koleje. Vzpomínky, Praha 1934

16. KLADIVA Jaroslav (ed.), Za lepší svět. Sborník statí a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let, Praha 1963

17. KLEPL Jan, Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Praze, Věstník Národního technického muzea 30/2-4, 1950, s. 101-107

18. KLIK Josef, Josef Pekař a Historický Klub, ČČH 43/2, 1937, s. 253-260

19. KLIK Josef, Vzpomínky na Josefa Šustu z doby okupace, Jihočeský sborník historický 38, 1969, s. 226-237

20. KOS Jaroslav, Vzpomínky na život v Hlávkových kolejích českých vysokých škol v Praze, Jenštejnská ul. 1, in: Sborník vzpomínek bývalých studentů Hlávkovy koleje, Praha 1996, s. 32-35

21. KOSTLÁN Antonín, Druhý sjezd československých historiků (5.-11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935-1948, Praha 1993

22. KROPÁČ František - LOUDA Vlastimil, Persekuce českého studentstva za okupace. 28. říjen 1939. Německý útok na české vysokoškoláky. Uzavření českých vysokých škol, Praha 1945

23. KUČERA Karel, Historický spolek a Historický klub, ČČH 88/1-2, 1990, s. 85-91

24. KUTNAR František, Přehledné dějiny českého dějepisectví, II, Praha 1978

25. LACH Jiří, Josef Šusta, Jaroslav Werstadt a Historický klub: poznámky nejen výroční, Zpravodaj Historického klubu 16/2, 2005, s. 37-48

26. LACH Jiří, Josef Šusta 1874-1945. A history of a life, a life in history, Olomouc 2003

27. LEIKERT Jozef, Černý pátek sedmnáctého listopadu, Praha 2001

28. LEIKERT Jozef, Ráno přišla noc, Praha 1989

29. LEIKERT Jozef, Uloupené mládí. Utrpení studentů z akce 17. listopad 1939 v koncentračním táboře Sachsenhausen, Praha 2019

30. LUFT Robert, Das Bibliothekwesen in Böhmen und Mähren während der nationalsozialistischen Herrschaft, Bohemia 30/2, 1989, s. 295-342

31. MATOUŠKOVÁ Magdalena, Nezhojí všechno čas, Praha 1948

32. MÍŠKOVÁ Alena, Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Universitätsleitung und Wandel des Professorenkollegiums, Praha 2007

33. NOVOZÁMSKÁ Martina, Josef Pekař v pozůstalosti Josefa Klika, in: Ivo Navrátil (ed.), Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.-9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách, Bystrá nad Jizerou 1994, s. 23-27

34. PASÁK Tomáš, 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, Praha 1997

35. PEŠKOVÁ Jarmila, Josef Matoušek: zapomenutá oběť 17. listopadu, Dějiny a současnost 21/6, 1999, s. 37-41

36. PEŠKOVÁ Jarmila, Doc. PhDr. Josef Matoušek: základní nárys politické činnosti, in: Pavel Marek (ed.), Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference "Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999", Olomouc 19. - 20. října 1999, Olomouc 2000, s. 309-316

37. PEŠKOVÁ Jarmila, Matouškovi 2 - Marie Magdalena Matoušková (1881-1948). Inventář archivního fondu, Praha 1999

38. PETRÁŇ Josef, Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989), Praha 2015

39. PLACHÝ Jiří, Voják Jan Opletal, Historie a vojenství 59/1, 2010, s. 151

40. POKORNÝ Jiří, Odkaz Josefa Hlávky. Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zděnky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu, Praha 2008

41. POUSTA Zdeněk (ed.), Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939, Praha 2014

42. ROSSA Bohdan (ed.), Sedmnáctý listopad. Příspěvek k historii perzekuce české mládeže za okupace, Praha 1959

43. STLOUKAL Karel, Dokument, ČČH 47 (b. č.), 1946, s. 151-155

44. ŠÁRKA Josef, 17. listopad znamená, nebát se, in: Sborník vzpomínek bývalých studentů Hlávkovy koleje, Praha 1996, s. 59-63

45. ŠIMŮNEK Michal V. - KOSTLÁN Antonín (edd.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945, I, (A-K), Praha 2019

46. ŠPÉT Jiří, Po stu letech (K výročí Českého časopisu historického), ČČH 93, 1995, s. 13-34

47. ŠTEMBERKOVÁ Marie, Josef Matoušek, Zpravodaj Historického klubu 17/1, 2006, s. 36-46

48. TAYERLOVÁ Magdalena, Hlávkova nadace a ČVUT, Acta polytecnica, ř. 6, č. 4, 1990, s. 101-106

49. TESÁR Ivo, Komunistické studentské hnutí na pražských vysokých školách v předmnichovské republice, AUC-HUCP 3/1, 1962, s. 5-82

50. TOMEŠ Josef, Devět zapomenutých, in: Jaroslav Havel (ed.), Odkaz 17. listopadu po šedesáti letech. Pamětní sborník, Praha 2000, s. 20-31

51. TURKOVÁ Marie, Jan Opletal. Známý či neznámý hrdina, Olomouc 2011

52. VAŇÁK Bohumil, Jan Opletal a 17. listopad, Litovel 1979

53. VYHLÍDAL Zdeněk, Kdybych tě volal, už se neotáčej. Příběh Jana Opletala, Praha 2015

Creative Commons License
Vzpomínka historika Josefa Klika (1896–1965) na 17. listopad 1939 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení