AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 11–42

Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik

[The Beginnings of Neurology at Faculties of Medicine in Prague and Foundation of Neurology Clinics]

Ludmila Hlaváčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.1
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

The author follows the development of neurology at medical schools in Prague since the earliest times until the 1930s. Based on lists of lectures, she traces how particular subjects were taught within mandatory courses. In the 1840s, there appeared the first facultative specialised lectures, some of which later became mandatory as part of requirements for earning a degree. Special attention is paid to Ladislav Haškovec (1866–1944), professor of neurology, and his efforts to acquire hospital beds reserved for patients with neurological diagnoses. The first place where he succeeded was in the Hospital of Merciful Brethren Charity at Na Františku after 1905. A separate institute for nervous diseases was established only after 1918 in the Na Karlově infirmary. On 12 January 1926, this institution was transformed into a Clinic for Nervous Diseases and Professor Haškovec stood at its helm until his retirement in 1936. At the German Faculty of Medicine, neurology developed in a closer connection with psychiatry.

Klíčová slova: faculty of medicine in Prague; neurology; Professor Ladislav Haškovec; Hospital of Merciful Brethren at Na Františku in Prague; Na Karlově infirmary

reference (43)

1. ČERNÝ Karel, Dějiny České psychiatrické společnosti a jejích předchůdkyň (1919-1979), Česká a slovenská psychiatrie 95/1, 2003, s. 27-44

2. ČORNEJOVÁ Ivana (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, 1622-1802, Praha 1996

3. EULNER Hans-Heinz, Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebietes, Stuttgart 1970

4. FIRLOVÁ Ivana - LUTOVSKÁ Pavla - SKIPALOVÁ Alena, Příspěvek k léčení moru v pozdně středověkých Čechách (Na základě spisů Albíka z Uničova), Historická demografie 11, 1987, s. 21-55

5. FRANKENBERGER Zdeněk, Jan Křtitel Boháč, život a dílo, Praha 1951

6. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - ROZSÍVALOVÁ Eva, Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské univerzity v letech 1690-1848, Praha 1984

7. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr - BŘÍZA Jan, Dějiny všeobecné fakultní nemocnice v Praze 1790-2010, Praha 2011

8. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr, Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939, I, A-K, Praha 1988; II, L-Ž, Praha 1993

9. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr, Biographisches Lexikon der Deutschen medizinischen Fakultät in Prag, Praha 1998

10. HLAVÁČKOVÁ Ludmila - SVOBODNÝ Petr, Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990, Praha 1993

11. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Arnold Pick - přednosta Německé psychiatrické kliniky v Praze, ČLČ 146, 2007, s. 411-413

12. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Budování českých klinických pracovišť po rozdělení univerzity a lékařské fakulty, Sborník lékařský 85/5, 1983, s. 147-159

13. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Časopisy vydávané v minulosti pražskou lékařskou fakultou, Sborník lékařský 75, 1973, s. 120-134 CrossRef

14. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918, I, in: Karel Černý - Petr Svobodný (edd.), Historia, medicina, cultura, Praha 2006, s.133-159

15. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Čeština v medicíně a na pražské lékařské fakultě (1784-1919), Práce z dějin vědy, 11, 2003, s. 327-344

16. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Druhá česká a německá interní klinika v Praze v dobách přednostenství E. Maixnera, J. Thomayera a R. Jaksche, AUC-HUCP 51/2, 2011, s. 11-43

17. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, K otázce vztahu české a německé psychiatrické kliniky pražských lékařských fakult do roku 1918, Česká a slovenská psychiatrie 101, březen 2005, s. 108-110

18. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, K výročí Sborníku lékařského, Sborník lékařský 89/10, 1987, s. 314-320

19. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Snahy o vybudování českých klinických pracovišť před rozdělením univerzity, Sborník lékařský 85/4, 1983, s.105-115

20. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Vybudování teoretických ústavů české lékařské fakulty v l. 1883-1884, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 22/1, 1982, s. 123-152

21. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Z historie "jubilejního pavilónu" v pražské všeobecné nemocnici, ČLČ 147, 2008, s. 580-583

22. KNEIDL Cyril, Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách 1790-1890, in: Antonín Heveroch - František S. Frabša (edd.), Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách, Jičín 1926, s. 21-30

23. KOERTING Walter, Die Deutsche Universität in Prag. Die letzten Hundert Jahre ihrer medizinischen Fakultät, Bonn 1968

24. KRUTA Vladislav, Med. Dr. Jiří Procháska 1749-1820. Život - Dílo - Doba, Praha 1956

25. LESKY Erna, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz - Köln 1965

26. MÁŠOVÁ Hana, O stavbě Masarykových domovů, sociálních ústavů Hlavního města Prahy, Dějiny věd a techniky 29/2, 1996, s. 101-116

27. MC HENRY Lawrence C., Garrison's History of Neurology, Springfield-Illinois 1969

28. PFEIFER Jürgen, Hirnforschung in Deutschland 1849-1974, Berlin - Heidelgerg 2004 CrossRef

29. PORTER Roy, Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001

30. RIEGER František L. (ed.), Slovník naučný, V, Praha 1866

31. ROKYTA Richard, Purkyňovy studie o nervové tkáni a nervovém systému, in Eliana Trávníčková (ed.), Jan Evangelista Purkyně. Život a dílo. Sborník vydaný při příležitosti 200. výročí Purkyňova narození, Praha 1986, s. 248-254

32. SCHMID Ludvík - ROZSÍVALOVÁ Eva, Pražské lékařské disertace, AUC-Medica 1957, Praha 1957

33. SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999

34. ŠEBEK Jan, Prof. dr. Ladislav Haškovec, ČLČ 65, 1926, s. 769-777

35. ŠEBEK Jan, Prof. L. Haškovec, Revue v neurologii a psychiatrii 23, 1926, s. 129-140

36. ŠEBEK Jan, Za profesorem Haškovcem, ČLČ 83,1944, s. 182

37. ŠIMŮNEK Michal V. - KOSTLÁN Antonín (edd.), Disappeared science, Červený Kostelec - Praha 2013

38. TOELLNER Richard, Illustrierte Geschichte der Medizin, Salzburg 1986

39. VENCOVSKÝ Eugen, Sto let české psychiatrické kliniky v Praze 1886-1986, Praha 1987

40. VONDRÁČEK Vladimír, Ladislav Haškovec psychiatr a jeho doba, Československá psychiatrie 62,1966, s. 204-208

41. VONDRÁČEK Vladimír, Lékař dále vzpomíná, Praha 1977

42. VONDRÁČEK Vladimír, Německá psychiatrická klinika v letech 1882-1945, Čs. psychiatrie 62, 1966, s. 124-130

43. VONDRÁČEK Vladimír, Osobnost Antonína Heverocha (1869-1927) a jeho význam pro české vědy psychologicko-psychiatrické, ČLČ 108, 1969, s. 571-574

Creative Commons License
Počátky neurologie na pražských lékařských fakultách a založení neurologických klinik is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení