AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 58 No 2 (2018)

Úvodem
redakce

Zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit předmoderní doby ve střední Evropě: Ohlédnutí za posledními dvěma dekádami a výhledy do budoucna
Marek Ďurčanský, Blanka Zilynská

Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu: Tradice – aktuální trendy – perspektivy
Mlada Holá, Martin Holý

Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí
Vladimír Urbánek

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.–20. století – bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec

Vzdělávání žen jako téma české historiografie po roce 1989
Marie Bahenská

Škola – město – region: Regionálně zaměřený výzkum dějin školství a vzdělanosti v českých zemích po roce 1989
Miroslav Novotný

Dějiny medicíny jako dějiny vědy a vzdělanosti
Petr Svobodný

Pražská univerzita za vlády Ferdinanda I. – její vztah k panovníkovi a k pražským městům
Marek Ďurčanský

Zkoušky, tituly a diplomy: Potvrzení kompetencí získaných univerzitním studiem od středověku do současnosti
Petr Svobodný

Armin Kohnle – Thomas Krzenck (Hgg.), unter Mitarbeit von Friedmann Richter und Christiane Domtera-Schleichardt, Johannes Hus deutsch
Blanka Zilynská

Paulus Filip – Steinová Šárka – Štěchovský Jiří, Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945
Milada Sekyrková

Ewa Dziurzyńska – Martina Šumová (eds.), Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem
Marek Ďurčanský

Karel Černý – Ludmila Hlaváčková (edd.) a kolektiv autorů, Biografický slovník 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 1945–2008, I. díl (A–L)
Petr Svobodný

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení