PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 1 (2021), 11–30

Der Sachsenspiegel und das Magdeburger Recht in Weißrussland. Konkrete Anwendung in der Rechtspraxis

[The Saxon Mirror and Magdeburg Law in Belarus. Concrete Application in Legal Practice]

Olga Keller

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.2
zveřejněno: 24. 03. 2021

Abstract

The article focuses on further research into the source situation. It tries to find out whether German law (Saxon Mirror and Magdeburg city law) was merely transferred to Belarus, or whether it was also received by Belarusian towns and villages into their practice. If this is the case, the question is where it can be seen, and by which sources it can be proven. An attempt to investigate the concrete application of Saxon Mirror and Magdeburg city law follows, with focus on different forms in legal practice, in particular on specific cases. It must be stressed that the very extensive research into legal practice has been carried out only by me so far and will be the aim of my future research. In line with the findings of my research stay, my research report is divided into three Parts: I. The National Archives of the Republic of Belarus in Minsk; II. The National Library of Belarus in Minsk; III. The National Museum in the City of Nesvish.

Klíčová slova: Saxon Mirror; Magdeburg city law; application of German law; reception; transfer; documents of the National Historical archive of Belarus; sources from the National Library of Belarus; museum in the town hall in Nesvish; historical and legal materials; acts of legal nature; specific cases of legal practice; magdeburgii

reference (13)

1. JAKOWLIW, A. Das deutsche Recht in Weißruthenien. Berlin: Selbstverlag der Publikationsstelle, 1944, S. 22-23.

2. KELLER, O. Geschichte, Quellen und Literatur des Magdeburger Rechts in weißrussischen Ortschaften des Großfürstentums Litauen. In: EICHLER, E. - LÜCK, H. Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Ost-europa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht: intern. u. interdisziplinäre Konf., Leipzig, 31. Okt.-2. Nov. 2003. Berlin: De Gruyter, 2008, S. 103-140. Ivs saxonico-magdebvrgense in Oriente; Bd. 1. CrossRef

3. KELLER, O. Aus dem östlichen Europa stammende Forschungsansätze zum Transfer des deutschen Rechts nach Osten in Mittelalter und Neuzeit. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 2012, Jahrgang 129, S. 364-377. CrossRef

4. KELLER, O. Einführung und Adaption des deutschen Rechts im östlichen Europa während Mittelalter und Früher Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung neuerer Forschungen. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 2012.

5. KORANYI, K. u. a. (Hg.). Bartolomiej Groicki: Porzadek sadow i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1953.

6. KORANYI, K. u. a. (Hg.). Bartolomiej Groicki: Artykuly prawa majdeburskiego. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1954.

7. KORANYI, K. u. a. (Hg.). Bartolomiej Groicki: Tytuly prawa majdeburskiego. Warszawa: Wydawn. Prawnicze, 1954.

8. LÜCK, H. Magdeburger Recht in der Ukraine. ZNR, 1990, 12, S. 113-126.

9. SOZONOV (Hg.). Historisch-juristische Urkunden. Die aus den Büchern der Stadtverwaltung Polozk entzogenen Akten. Bd. IV. Vitebsk, 1873.

10. SOZONOV (Hg.). Historisch-juristische Urkunden. Aktenauszüge aus den Büchern der Stadtverwaltung Polozk. Bd. V. Vitebsk, 1874.

11. SOZONOV (Hg.). Historisch-juristische Urkunden. Aktenauszüge aus den Büchern der Stadtverwaltung Polozk. Bd. VI. Vitebsk, 1874.

12. SOZONOV (Hg.). Historisch-juristische Urkunden. Aktenauszüge aus den Büchern der Stadtverwaltung Polozk. Bd. VII. Vitebsk, 1876

13. TARANOVSKI, F. V. Übersicht über die Denkmäler des Magdeburger Rechts der westrussischen Städte der litauischen Epoche. II. Warschau, 1897.

Creative Commons License
Der Sachsenspiegel und das Magdeburger Recht in Weißrussland. Konkrete Anwendung in der Rechtspraxis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení