ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 3 (2015), 111–124

Strategie porozumění textu a studenti učitelství

[Text Comprehension Strategy and Student Teachers]

Jana Doležalová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2016.7
zveřejněno: 01. 02. 2018

Abstract

Porozumění a zapamatování obsahu textu významně pomáhají čtenářské strategie a strategie učení z textu uplatňované ve všech třech fázích čtení a učení. Tato stať je věnována strategiím porozumění textu při učení. Zajímá nás, jakými strategiemi jsou vybaveni čeští a polští studenti pedagogických oborů. Po charakteristice strategií předkládáme a porovnáváme výsledky dotazníkového šetření. Zúčastnilo se ho 158 polských a 136 českých studentů. Zjistili jsme, že obě skupiny hojně používají pestrý repertoár strategií v průběhu čtení textu, ale většinou jsou mezi nimi statisticky významné rozdíly v průměrných hodnotách i v kumulativních četnostech odpovědí 1 a 2 v procentech na škále 1−5: 1 − zcela souhlasím, 5 − zcela nesouhlasím. Nejčastěji podtrhávají v textu a vypisují si, co jim připadá důležité. Když něčemu nerozumí, využívají jednoznačně internet. Méně pozitivní je, že ve fázi před čtením i ve fázi po čtení vykazují mnohem nižší míru souhlasu s předloženými strategiemi. Odhalili jsme rovněž měnící se tendence ve strategiích u českých studentů v rozmezí sedmi let. Výsledky nás utvrzují v tom, že je důležité toto téma průběžně zkoumat za účelem intervencí a inovací v obsahu pregraduální (i postgraduální) přípravy učitelů. Reading strategies and learning from text strategies used in all three phases of reading and learning help significantly in text comprehension and remembering. This article deals with text comprehension strategies of learning. We are interested in which strategies Czech and Polish education students use. After characterizing strategies, we present and compare results of a questionnaire research. 158 Polish and 136 Czech students took part in it. We have found that during text reading, both groups frequently use varied repertory of strategies but mostly, statistically significant differences exist between the two groups in average values as well as in cumulative frequencies of answers 1 and 2 in percent on the scale 1 to 5 with 1 being strongly agree and 5 being strongly disagree. Most frequently they underline in text and make excerpts from what they consider important. When they do not understand something they mostly prefer using internet. Less positive is the fact that at a stage before reading as well as after reading the students indicate much lower rate of agreement with proposed strategies. We also discovered changing tendencies in strategies in Czech students over the interval of seven years. Our results convince us of the importance of continuously researching into this subject with the aim to intervene in the content of undergraduate and doctoral teacher training and innovate it.

klíčová slova: fáze čtení; fáze učení z textu; strategie porozumění textu; strategie učení z textu; studenti pedagogických oborů text comprehension strategy; learning from text strategy; reading phase; learning from text phase; education students

reference (28)

1. Afflerbach, P., Pearson, P. D., & Paris, S. (2007). Skills and strategies: Their differences, their relationships, and why it matters. In K. Mokhtari & R. Sheorey (Eds.), Reading strategies of first and second language learners: See how they read. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.

2. Beers, K. (2003). When kids can't read, what teachers can do. Portsmouth, NH: Heinemann.

3. Bell, S. M., & McCallum, R. S. (2008). Handbook of reading assessment. Boston: Pearson Education, Inc.

4. Buzan, T. (2011). Myšlenkové mapy. Brno: Computer Press.

5. Doležalová, J., Najvarová, V., & Najvar, P. (2008). Čtenářské strategie studentů PdF. In T. Svatoš & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové, UHK: Gaudeamus.

6. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4−58. CrossRef

7. Dymock, S., & Nicholson, T. (2010). "High 5!" Strategies to enhance comprehension of expository text. The Reading Teacher, 64(3), 166−178. CrossRef

8. Fontana, D. (2014). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál.

9. Gambrell, L. B., Morrow, L. M., & Pressley, M. (Eds.). (2007). Best practices in literacy instruction. New York: The Guilford Press.

10. Gavora, P. (1998). Žiak a porozumenie textu. In P. Gavora et al. Komunikácia písanou rečou. Bratislava: PF UK.

11. Gavora, P. (1999). Akí sú moji žiaci. Bratislava: Práca.

12. Gavora, P., et al. (2008). Ako rozvíjať porozumenie textu. Nitra: ENIGMA.

13. Grecmanová, H., Urbanovská, E., & Novotný, P. (2000). Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků? Olomouc: Hanex.

14. Grzesik, J. (2005). Texte verstehen lernen. Münster: Waxmann Verlag GmbH.

15. Jetton, T. L., & Alexander, P. A. (2000). Learning from text: A multidimensional and developmental perspective. In M. L. Kamil, P. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Baar (Eds.), Handbook of reading research: volume III. Mahwah, NJ: Erlbaum.

16. Juklová, K. (2013). How do university students learn: learning styles and approaches in the context of subjective quality of higher education teaching and learning effectiveness. The New Educational Review, 3(3), 155−164.

17. Kintsch, W. (1986). Learning from Text. Cognition and Instruction, 3(2), 87−108. CrossRef

18. Kintsch, E., & Kintsch, W. (1996). Learning from text. In E. De Corte & F. E. Weinert (Eds.), International encyclopedia of developmental and instructional psychology. Oxford: Pergamon.

19. Kucer, S. B. (2005). Dimension of literacy. A conceptual base for teaching reading and writing in school settings. London: LEA.

20. Lojová, G., & Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.

21. Mareš, J. (2007). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

22. Najvarová, V. (2006). Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In J. Maňák & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou. Brno: Paido.

23. Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy (Disertační práce). Brno: PdF MU.

24. Nuttall, Ch. (1982). Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Heinemann.

25. Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1986). Interactive teaching to promote independent learning from text. Teaching Teacher, 39(8), April.

26. Průcha, J. (1987). Učení z textu a didaktická informace. Praha: Academia.

27. Vališová, A., & Bureš, M. (2011). Výchova k práci s informacemi a informačními prameny. In A. Vališová & H. Kasíková (Eds.), Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

28. Wildová, R. (2012). Čtenářská gramotnost v evropském kontextu. Pedagogika, 62(1−2), 45−52.

Creative Commons License
Strategie porozumění textu a studenti učitelství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení