ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 1 (2015), 119–138

Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti

[Preschool and Primary School Pedagogy and Its International Acceptance: Portrait of One Slovak Weakness]

Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, Veronika Lehotská, Oľga Zápotočná

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.75
zveřejněno: 01. 11. 2015

Abstract

Study evaluates how university departments of preschool and primary school education are involved in international publication activities. Data collected from 9 departments of teacher training colleges in Slovakia are analysed to summarise publications of 122 faculties from these departments registered in 4 academic databases − SCOPUS, Web of Science, ERIC and Proquest Central. Comparative analysis of total number of publications registered in all selected databases and in individual databases either is used to evaluate scientific activity of departments in time series. Results of analyses show significant gap between departments and profound lag of many of departments in these indicators of the quality of scientific activities. These analyses also show that only one university would meet criteria adjusted for accreditation of doctoral study program in this study area and three universities for accreditation of master study program. Moreover, study defends the stand-point that contemporary pressure on meeting scientometric indicators is beneficial for academic culture in this area and its denial as a representation of neoliberal terror will not stand on in our academic environment. Štúdia vyhodnocuje univerzitné katedry pôsobiace v odbore predškolská a elementárna pedagogika z hľadiska ich participácie v medzinárodnom publikačnom prostredí. Pracuje s údajmi z deviatich katedier na siedmych pedagogických fakultách na Slovensku. Vyhodnocovanými údajmi sú počty registrovaných publikačných výstupov 122 pracovníkov daných katedier v štyroch vedeckých databázach − SCOPUS, Web of Science, ERIC a Proquest Central. Porovnávajú sa celkové počty výstupov vo všetkých uvedených databázach, ako aj v jednotlivých databázach samostatne. Vyhodnotená je vedecká produkcia tohto typu v časovej osi. Výsledky ukazujú veľké rozdiely medzi sledovanými pracoviskami a vážne zaostávanie mnohých pracovísk v týchto parametroch kvality vedeckej práce. Podľa nastavených kritérií na hodnotenie výskumnej činnosti v rámci súčasných akreditácií slovenských univerzitných pracovísk by len jedna univerzita mohla získať práva na realizáciu doktorandského štúdia v danom odbore a len tri na realizáciu magisterských programov. Štúdia súčasne obhajuje stanovisko, že súčasný tlak na plnenie scientometrických kritérií je pre akademickú kultúru v danom odbore prospešný a jeho odmietanie ako formy neoliberálneho teroru v našich podmienkach neobstojí.

Klíčová slova: departments of preschool and primary school education; publication outcomes; international academic databases; quality of research; accreditation katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky; publikačné výstupy; medzinárodné databázy; kvalita výskumu; akreditácia

reference (20)

1. Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. Nature, 489(7415), 179. CrossRef

2. Butler, D. (2013). Investigating journals: The dark side of publishing. Nature, 495(7442), 433–435. CrossRef

3. Chou, C. P. (Ed.). (2014a). The SSCI Syndrome in higher education. A local or global phenomenon. Rotterdam: Sense Publishers.

4. Chou, C. P. (2014b). Why the SSCI Syndrome is a global phenomenon? In C. P. Chou (Ed.), The SSCI Syndrome in higher education. A local or global phenomenon (s. vii–xvi). Rotterdam: Sense Publishers.

5. Connell, R. (2014). Neoliberalism and higher education: The Australian case. Dostupné z http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/?p=994.

6. Delgado-Márquez, B. L., Hurtado-Torres, N. E., & Bondar, Y. (2011). Internationalization of higher education: Theoretical and empirical investigation of its influence on university institution rankings. Revistade Universidad y Sociedaddel Conocimiento, 8(2), 265–284. CrossRef

7. Erkkilä, T. (2014). Global university rankings, transnational policy discourse and higher education in Europe. European Journal of Education, 49(1), 91–101. CrossRef

8. Feller, I. (2008). Neoliberalism, performance measurement, and the governance of American academic science. Research & Occasional Paper Series: CSHE.13.08. Berkeley: University of California.

9. Feyen, J., & Van Hoof, H. B. (2013). An analysis of the relationship between higher education performance and socio-economic and technological indicators: The Latin American case study. MASKANA, 4(2), 1–20.

10. Harley, S., & Lee, F. (1997). Research selectivity, managerialism, and academic labour process: The future of non-mainstream economics in U.K. universities. Human Relations, 50(11), 1427–1460. CrossRef

11. Hoštáková, K. (2014). Obsahová analýza vedeckých štúdií z oblasti predprimárneho vzdelávania v českých a slovenských vedeckých pedagogických časopisoch (bakalárska práca). Trnava: PdF TU.

12. Knecht, P. (2013). Už jste se setkali s predátorem? (editorial). Pedagogická orientace, 23(3), 277–278.

13. Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania. Bratislava: MŠVVaŠ SR, 2013. Dostupné z http://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf.

14. Liesmann, K. (1999). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia.

15. Münch, R., & Schäfer, L. O. (2014). Rankings, diversity and the power of renewal in science. A comparison between Germany, the UK and the US. European Journal of Education, 49(1), 60–76. CrossRef

16. Pirie, I. (2009). The political economy of academic publishing. Historical Materialism, 17(3), 31–60. CrossRef

17. Průcha, J. (2011). Diagnostika komunikačního vývoje předškolních dětí. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu (s. 157–161). Brno: Masarykova univerzita. CrossRef

18. Rauhvargers, A. (2014). Where are the global rankings leading us? An analysis of recent methodological changes and new developments. European Journal of Education, 49(1), 29–44. CrossRef

19. Slaughter, S., & Leslie, L. L. (1999). Academic capitalism: Politics, policies, and the entrepreneurial university. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

20. Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305–335. CrossRef

Creative Commons License
Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení