ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 1 (2015), 29–54

Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV

[Internationalization of Higher Education − Student’s Foreign Academic Mobility from the Czech Republic through Data Eurostudent IV]

Michaela Šmídová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.71
zveřejněno: 01. 11. 2015

Abstract

Given text focuses on the quantitative analysis of student’s foreign academic mobility in the Czech Republic. The mobility is briefly defined in the context of internationalization, which is one of the priorities in the European Union and also with regard to the socio-historical connotations of student’s mobility. The main source of data for the quantitative analysis is the international research Eurostudent, specifically its fourth wave from 2008/2009 years (sample: more than 12,000 respondents − university students enrolled at higher education institutions in the Czech Republic). The basic structure and form of mobility is presented in the text and relevant statistical data of the Czech Statistical Office and OECD instead of Eurostudent data are used. Student’s opinions to mobility (expectations, experiences, obstacles) are analyzed according to whether students are or aren’t experienced with mobility. It turns out that mobility is related not only to socio-economic indicators, but also values, i.e. the student’s personality equipment. Text je zaměřen na kvantitativní analýzu studentské vysokoškolské zahraniční mobility v České republice. Mobilita je v něm stručně definována v souvislosti s internacionalizací, která je jednou z priorit v rámci Evropské unie a souvisí rovněž s Boloňským procesem, a také s ohledem na společensko-historické konotace. Hlavním zdrojem dat pro kvantitativní analýzu je mezinárodní výzkum Eurostudent, konkrétně jeho čtvrtá vlna z roku 2008/2009 (více než 12 tisíc respondentů − vysokoškolských studentů v ČR). V článku je představena základní struktura a podoba mobility i za použití relevantních statistických údajů z ČSÚ, OECD apod., a názory studentů na ni (očekávání, zkušenosti, překážky), tj. těch, kteří s ní mají zkušenost, i těch, kteří tuto zkušenost nemají. Ukazuje se, že mobilita souvisí nejen se socioekonomickými ukazateli, ale také se zastávanými hodnotami, tudíž s osobnostním vybavením studentů.

Klíčová slova: mobility; HEI’s students; the Czech Republic; Eurostudent; quantitative analysis; expectations; obstacles mobilita; vysokoškolští studenti; Česká republika; Eurostudent; kvantitativní analýza; očekávání; překážky

reference (50)

1. <bez popisu>

2. Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3–4), 290–305. CrossRef

3. Brooks, R., Waters, J., & Pimplott Wilson, H. (2012). International education and the employability of UK students. British Educational Research Journal, 38(2), 281–298. CrossRef

4. Burke, P. (2013). Společnost a vědění: Od Guttenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum.

5. Burke, P. (2009). Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum.

6. Český statistický úřad. (2012). Studenti a absolventi vysokých škol v České republice v roce 2012. Dostupné z http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem/$File/1_vs_studenti_celkem_12.pdf.

7. Desoff, A. (2006). Who's not going abroad? International Educator, 15(2), 20–27.

8. De Wit, H. (2010). Internationalization of higher education in Europe and its assessment, trends and issues. Den Haag: Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie.

9. De Wit, H. (2009). Internationalization of higher education in the United States of America and Europe. Boston: IAP.

10. Di Pietro, G., & Page, L. (2008). Who studies abroad? Evidence from France and Italy. European Journal of Education, 43(3), 389–398. CrossRef

11. EHEA (2012). Mobility for better learning: Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area. Dostupné z http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf.

12. Espeland, W. N., & Sander, M. (2007). Rankings and reactivity: How rankings recreate social worlds. American Journal of Sociology, 113(1), 1–40. CrossRef

13. Findley, A. M., King, R., et al. (2010). Motivations and Experiences of UK Students Studying Abroad. Dundee: University of Dundee.

14. Fischer, J., Vltavská, K., et al. (2013). EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Dostupné z http://kredo.reformy-msmt.cz/vysledky-eurostudent-v.

15. Gürüz, K. (2011). Higher education and international student mobility in the global knowledge economy. New York: State University of New York.

16. Hoffa, W. (2007). A history of US study abroad: Beginnings to 1965. Carlisle, PA: The Forum on Education Abroad.

17. Knight, J. (2011). Five myths about internationalization. International Higher Education, 62(Winter), 14–15.

18. Knight, J. (2008). Higher education in Turmoil. The changing world of internationalisation. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.

19. Kurzmann, S. (2014). Departures from the periphery: Central Asia of global student mobility. Working paper. The International Conference "Prospects of EU-Central Asia Relations", Almaty the 28–29 of August 2014. Dostupné z http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2014/10/Paper_Kurzmann.pdf.

20. Lorenz, C. (2006). Will the universities survive the european integration? Higher education policies in the EU and in the Netherlands before and after the Bologna Declaration. Sociologia Internationalis, 44(1), 123.

21. McKeown, J. S. (2009). The impact of study abroad on colege student intellectual development. New York: State University of New York.

22. Meloun, M. (2011). Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd. (Učební text ke kurzu). Dostupné z http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_05_1106.pdf.

23. Messer, D. & Wolter, S. C. (2005). Are student exchange programs worth it? Higher education, 54(5), 647–663. CrossRef

24. Mitchell, D. E., & Nielsen, S. Y. (2012). Internationalization and Globalization in Higher Education. In H. Cuadra-Montiel (Ed.), Globalization-Education and Management Agendas (s. 3–22). Rijeka: InTech.

25. Mol Van, Ch. (2014). Intra-European Student Mobility in International Higher Education Cicuits. Palgrave MacMillan.

26. Mol Van, Ch., & Timmerman, Ch. (2014). Should I stay or should I go? An analysis of the determinants of intra-European student mobility. Population, Space and Place, 20(5), 465–479. CrossRef

27. MŠMT. (2010). Dlouhodobý záměr 2011–2015 pro oblast vysokého školství. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a.

28. MŠMT. (nedatováno). Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/data-o-studentech-poprve-zapsanych-a-absolventech-vysokych.

29. Munk, M. D., Poutvaara, P., & Foged, M. (2012). Transnational Cultural Capital, Educational Reproduction, and Privileged Positions. Pracovní verze textu. Dostupné z http://vbn.aau.dk/ws/files/77795470/Transnational_Cultural_Capital_Educational_Reproduction_and_Privileged_Positions_19_06_13_mdm.pdf.

30. Myyry, L., & Helkama, K. (2001). University students' value priorities and emotional empathy. Educational Psychology, 21(1), 25–40. CrossRef

31. NAEP (nedatováno) Erasmus – statistiky. Dostupné z http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=60&.

32. OECD. (2013). Education at a Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing. CrossRef

33. OECD. (2010). Education at Glance 2010: OECD Indicators. OECD Publishing. CrossRef

34. Orr, D. (2012). Mobility is not for all: An international comparison of students' mobility aspirations and perceptions of barriers to temporary enrolement abroad. In B. Wachter, Q. Lam, & I. Ferenci (Eds.). Tying it all together: Excellence, mobility, funding and the social dimension in higher education. (s. 57–76). Bonn: Lemens Medien GmbH.

35. Orr, D., Gwosć, Ch., & Nezt, N. (2011). Social and economic conditions of student life in Europe. Bilefeld: W. Bertelsmann Verlag. Dostupné z http://www.campuseuropae.org/en/support/docs/Participation/EIV_Synopsis_of_Indicators.pdf.

36. Otero, M. S. (2008). The socio-economic background of Erasmus students: A trend towards wider inclusion? International Review of Education, 54(2), 135–154. CrossRef

37. Papatsiba, V. (2006). Making higher education more European through student mobility? Revisiting EU initiatives in the context of the Bologna Process. Comparative Education, 42(1), 93–111. CrossRef

38. Patron, M. C. (2007). Culture and identity in study abroad context: After Austria, French without France. Bern: Peter Lang AG.

39. Poulová, P., Černá, M., & Svobodová, L. (2009). University Network – Efficiency of Virtual In Mobility Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE 09), World Scientific and Engineering Academy and Society (s. 87–92).

40. Prudký, L., et al. (2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.

41. Read, J. (1966). International Education Act of 1966. Phi Delta Kappan, 406–409.

42. Ryšavý, D. (2011). Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol. Data a výzkum – SDA Info, 5(1), 85–104.

43. Salisbury, M. H., Umbach, P. D., Paulsen, M. B., & Pascarella, E. T. (2009). Going global: understanding the choice process of the intent to study abroad. Research in Higher Education, 50(2), 119–143. CrossRef

44. Shin, J. C., & Toutkoushian, R. K. (2011). The past, present, and future of university rankings. In University Rankings (s. 1–16). Springer Netherlands. CrossRef

45. Schomburg, H., Teichler, U. (2006). Higher education and graduate employment in Europe: Results from graduates in Europe. Dordrecht: Springer. CrossRef

46. Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister and Principal.

47. Šmídová, M., Vávra, M., & Čížek, T. (2010). Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Aula, 18(2), 2–13.

48. Teichler, U., Ferencz, I., & Wachter, B. (Eds.). (2011). Mapping mobility in European higher education. Volume I: Overview and trends. Brusel: Evropská komise. Dostupné z http://www.acup.cat/sites/default/files/teichlerferenczwaechtermappingmobilityineuropeanhighereducation.pdf.

49. Urbášek, P. (2012). Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého.

50. Varghese, N. V. (2008). Globalization of higher education and cross-border student mobility. Paris: International Institut of Educational Planning UNESCO.

Creative Commons License
Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení