ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 6 No 1 (2012), 27–40

Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice

[Anchoring Vignettets Method and Possibilities of its Use in Educational Science]

Hana Voňková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.47
zveřejněno: 06. 02. 2018

Abstract

Ve výzkumných šetřeních se často využívají sebehodnotící otázky. Pří¬mé porovnání zemí či různých sociálních skupin na základě odpovědí na tyto otázky však může vést k chybnému závěru o objektivním stavu respondentů. Důvodem může být, že respondenti z odlišných skupin využívají dostupnou škálu odpovědí odlišným způsobem, např. Američané mohou častěji hodnotit situace jako „vynikající“ ve srovnání s jinými národy. Metoda ukotvujících vinět řeší tento problém tak, že nechává respondenty vedle vlastní situace hodnotit i hypotetické situace jiných lidí (ukotvující viněty). Vzhledem k tomu, že všichni respondenti hodnotí jednu a tutéž hypotetic¬kou situaci, může být rozdílnost v jejich hodnocení těchto situací interpretována jako rozdílnost v jejich využívání škály. To je pak využito pro korekci (ukotvení) jejich sebehodnocení. Metoda ukotvujících vinět nebyla v české odborné literatuře dosud diskutována. Tento článek představuje základní myšlenku této metody intuitivně a poté i s využitím matematického aparátu a prezentuje několik příkladů využití této metody v sociálních vědách. V neposlední řadě uvádí možnosti využití této metody v pedagogice. Self-assessment questions are used often in survey research. A direct comparison of countries or different socioeconomic groups based on answers to such questions may lead to an incorrect conclusion about the respondents’ actual situation. One of the reasons may be that respondents from different groups use the response scale in different ways, for example Americans may evaluate a situation as “excellent” more often compared to other nationalities. The anchoring vignette method solves the problem by letting respondents evaluate both their situation and hypothetical situations of other people (anchoring vignettes). Since the hypothetical situation is invariant over respondents, the differences in their evaluations of the hypothetical situation may be intrepreted as the differences in their use of response scale. This is then used to adjust (anchor) their self-assessments. The anchoring vignettes method has not yet been discussed in Czech lan¬guage academic literature. This paper introduces the basic idea of the method both intuitively and using mathematics and presents several applications of the method in social sciences. Least but not last, it suggests how to use this method in educational science.

klíčová slova: výzkumné šetření; sebehodnotící otázky; neporovnatelnost odpovědí respondentů; metoda ukotvujících vinět; neparametrický přístup; parametrický model CHOPIT; konzistence odpovědí; ekvivalence vinět; pedagogika; zdraví; politika survey research; self-assessment questions; incomparability of respondents’ answers; anchoring vignettes method; nonparametric approach; parametric model CHOPIT; response consistency; vignette equivalence; education; health; policy

Creative Commons License
Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení