ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 1 (2023), 87–110

Povolání učitel – ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice

[Occupation Teacher − Valued but Unappreciated: The Change of Profession Among Novice Teachers in the Czech Republic]

Vítězslav Lounek, Jan Kohoutek, Marián Sekerák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2023.7
zveřejněno: 15. 05. 2023

Abstract

The article focuses on the drop-out of graduates of teacher-training programmes from their teaching profession as a little-explored phenomenon in the field of higher education research. Using selected data from the Absolvent 2018 (Graduate 2018) survey, a comparison was made between the target group (graduates of teachers’ fields of studies) and all other respondents to the survey. The analysis of latent classes, distinguishing graduates on the basis of their declared personal and work-related reasons for leaving the teacher profession, shows a cumulative effect with the remuneration playing a major role. Using logistic regression, the influence of family origin and the nature of the study on the probability of drop-out is investigated as well. Graduates of the full-time form of study leave the profession less often than graduates of combined and distance teachers’ programmes. It is also shown that graduates of the three traditional research-oriented universities (Charles University, Masaryk University, Palacký University Olomouc) do not leave the profession more often than their counterparts from other higher education institutions. Completion of English language teaching programs, as well as mathematics, physics and ICT with a focus on teaching also reduces the probability of leaving the teacher profession.

klíčová slova: teachers; drop-out; higher education; profession change; the Czech Republic

reference (54)

1. Cliff, N. (1993). Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions. Psychological Bulletin, 114(3), 494-509. CrossRef

2. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates.

3. Centrum pro studium vysokého školství. (2019). Souhrnná zpráva o šetření Absolvent 2018. Centrum pro studium vysokého školství a Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

4. Centrum pro výzkum veřejného mínění. (2019). Prestiž povolání - červen 2019. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4986/f9/eu190724.pdf

5. Čajka, P. (2019). Vysokoškolské vzdelávanie ako účinný nástroj politiky štátu. Auspicia, 16(2), 53-66.

6. de Jesus, S. N. (1995/1996). Perspektívy ďalšieho vzdelávania učiteľov v západnej Európe. Pedagogické rozhľady, 5(2), 1-19.

7. Eldar, E., Nabel, N., Schechter, C., & Talmor, R. (2003). Anatomy of success and failure: The story of three novice teachers. Educational Research, 45(1), 29-48. CrossRef

8. European Commission (EU). (2015). The teaching profession in Europe: Practices, perceptions, and policies. Publications Office of the European Union.

9. Farrell, T. S. C. (2012). Novice-service language teacher development: Bridging the gap between preservice and in-service education and development. TESOL Quarterly, 46(3), 435-449. CrossRef

10. Goodman, L. A. (1974). Exploratory latent structure analysis using both identifiable and unidentifiable models. Biometrika, 61(2), 215-231. CrossRef

11. Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., Mareš, J., Uličná, K., & Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Masarykova univerzita. CrossRef

12. Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Ježek, S. Janík, T., Mareš, J., & Janík, M. (2020). Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intensions. European Journal of Education, 55(2), 275-291. CrossRef

13. Hauser, R. M. (1994). Measuring socioeconomic status in studies of child development. Child Development, 65(6), 1541-1545. CrossRef

14. Joiner, S., & Edwards, J. (2008). Novice teachers: Where they are going and why don't they stay? Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 36-43.

15. Kasáčová, B. (2017). Učiteľská profesia a jej dimenzie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae - Universitas Catholica Ružomberok, 16(1), 88-97.

16. Kment, Š., & Gargulák, K. (2020). Novela zákona o pedagogických pracovnících: "Deprofesionalizace" či jediná záchrana českého školství? EDUin. https://www.eduin.cz/clanky/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-deprofesionalizace-ci-jedina-zachrana-ceskeho-skolstvi/

17. Kotýnková, Š. (2018). Drop-out začínajících učitelů (Bakalářská práce). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.

18. Krejčová, M. (2019). Příčiny odchodu začínajících učitelů z profese (Diplomová práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

19. Lanza, S. T., & Rhoades, B. L. (2013). Latent class analysis: An alternative perspective on subgroup analysis in prevention and treatment. Prevention Science, 14(2), 157-168. CrossRef

20. Laštůvková, K. (2019). Důvody odchodu učitelů ze školství (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

21. Lin, N. (1999). Social networks and status attainment. Annual Review of Sociology, 25(1), 467-487. CrossRef

22. Lucas, S. R. (2001). Effectively maintained inequality: Education transitions, track mobility and social background effects. American Journal of Sociology, 106(6), 1642-1690. CrossRef

23. Matějů, P., Řeháková, B., & Simonová, N. (2007). The Czech Republic: Structural growth of inequality in access to higher education. In Y. Shavit, R. Arum, & A. Gamoran (Eds.), Stratification in higher education: A comparative study (s. 374-399). Stanford University Press. CrossRef

24. Matějů, P., & Straková, J. (2003). Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA 2000. Sociologický časopis, 39(5), 625-652. CrossRef

25. Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia.

26. Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. Sociologické nakladatelství.

27. McKinsey & Company. (2010). Klesající výsledky českého základního a středního školství: Fakta a řešení. www.mckinsey.com/cz/~/media/McKinsey/Locations/Europe and Middle East/Czech Republic/Our work/McKinsey_pro_bono_skolstvi.pdf

28. Mittlböck, M., & Heinzl, H. (2001). A note on R2 measures for Poisson and logistic regression models when both models are applicable. Journal of Clinical Epidemiology, 54(1), 99-103. CrossRef

29. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2019). Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018. https://www.msmt.cz/file/50960/download/

30. Münich, D. (2017). Nízké platy učitelů: hodně drahé řešení. CERGE-EI.

31. Münich, D., Perighnátová, M., Zapletalová, L., & Smolka, V. (2015). Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní. CERGE-EI.

32. Münich, D., & Smolka, V. (2019). Platy českých učitelů: nová naděje. CERGE-EI.

33. Píšová, M. (2013). Teacher professional socialisation: Objective determinants. Orbis Scholae, 7(2), 67-80. CrossRef

34. Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika, 66(4), 386-407. CrossRef

35. Píšová, M., & Hanušová, S. (2018). Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis Scholae, 12(3), 89-107. CrossRef

36. Pogodzinski, B., Youngs, P., & Frank, K. A. (2013). Collegial climate and novice teachers' intent to remain teaching. American Journal of Education, 120(1), 27-54. CrossRef

37. Prudký, L., Pabian, P., & Šima, K. (2010). České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Grada.

38. Raftery, A. E. (1995). Bayesian model selection in social research. Sociological Methodology, 25, 111-163. CrossRef

39. Ramaswamy, V., DeSarbo, W. S., Reibstein, D. J., & Robinson, W. T. (1993). An empirical pooling approach for estimating marketing mix elasticities with PIMS data. Marketing Science, 12(1), 103−124. CrossRef

40. Redding, C., & Henry, G. T. (2019). Leaving school early: An examination of novice teachers' within- and end-of-year turnover. American Education Research Journal, 56(1), 204-236. CrossRef

41. Romano, J., Kromrey, J. D., Coraggio, J., Skowronek, J., & Devine, L. (2006, říjen). Exploring methods for evaluating group differences on the NSSE and other surveys: Are the t-test and Cohen's d indices the most appropriate choices? Příspěvek prezentovaný na konferenci Southern Association for Institutional Research, USA. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.595.6157&rep=rep1&type=pdf

42. Rovňanová, L. (2019). Teoretická a praktická profesijná príprava učiteľov z perspektívy študentov učiteľstva. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (s. 153-170). Belianum.

43. Scio. (2016). Přilákejme k pedagogice studenty, které by bavilo učit. https://www.scio.cz/download/TZ-ucitele-a-pedagogika.pdf

44. Schmidt, W. H., Burroughs, N. A., Zoido, P., & Houang, R. T. (2015). The role of schooling in perpetuating educational inequality: An international perspective. Educational Researcher, 44(7), 371-386. CrossRef

45. Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453. CrossRef

46. Spilková, V. (2019). Podpora začínajících učitelů - Co mohou udělat učitelské fakulty pro dobrý profesní start a jaké základy by měly položit pro kvalitní celoživotní profesní rozvoj? In E. Burdová, I. Hubená, J. Kopáčová, B. Kosová, L. Lisner, D. Matonoha, J. Nálepová, & B. Zmrzlík (Eds.), Začínající učitel (s. 8-13). Národní institut pro další vzdělávání.

47. Soukup, P., & Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis, 43(2), 379-395. CrossRef

48. Šafr, J., & Sedláčková, M. (2006). Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie 06:7. Sociologický ústav AV ČR.

49. Van der Gaag, M. P. J., & Webber, M. (2008). Measurement of individual social capital. In I. Kawachi, S. V. Subramanian, & D. Kim (Eds.), Social capital and health (s. 22-49). Springer. CrossRef

50. Vašutová, J. (2007). Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi (2. vyd.). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

51. Vermunt, J. K., & Magidson, J. (2002). Latent class cluster analysis. In J. Hagenaars & A. McCutcheon (Eds.), Applied latent class analysis (s. 89-106). Cambridge University Press. CrossRef

52. Volštátová, K. (2017). Spokojenost učitelek a učitelů s výběrem učitelské profese (Diplomová práce). Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

53. Williams, G. A., & Kibowski, F. (2016). Latent class analysis and latent profile analysis. In L. A. Jason & D. S. Glenwick (Eds.), Handbook of methodological approaches to community-based research (s. 143-152). Oxford University Press. CrossRef

54. Zelinková, A. (2014). Motivace studentů pedagogických fakult k volbě učitelské profese. Aula, 22(2), 3-24.

Creative Commons License
Povolání učitel – ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení