ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 1 (2021), 57–81

Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: sonda do adaptace rodiče

[Transition from Home to Public Kindergarten in the Czech Republic: Insight into Parental Adaptation]

Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Kateřina Konrádová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2021.7
zveřejněno: 14. 07. 2021

Abstract

Until now, the process of adaptation in the education system has been researched by Czech scholars exclusively in connection to the adaptation of children. This empirical study examines the adaptation of parents in relation to the formation of the relationship between them and their child’s school. The theoretical framework of the study is based on literature conceptualizing adaptation, relationships between parents and schools, including the matter of partnership, and different roles of parents in school environments. Fourteen parents were instructed to write diary entries during the first twelve weeks of their eldest child’s attendance at a public kindergarten in the Czech Republic. Analysis of the data shows that the parents’ perspectives are not sufficiently considered in the process of adaptation in kindergarten. Still, the development of the child’s adaptation, as well as the requirements, expectations and support received from the kindergarten, have a fundamental influence on the establishment of the parent’s role in relation to their child’s school. The parent’s role in the course of the adaptation period is characterized by their interest in their child, their limited willingness to address their problems or their doubts regarding the school, minimization of their initiatives, their reliability in fulfilling operational and material requirements and their basic appreciation and acknowledgment of the school and its limitations.

Klíčová slova: adaptation; transition; partnership; kindergarten; parent; parent-school relationship

reference (72)

1. Alasuutari, M. (2010). Striving at partnership: Parent-practitioner relationships in Finnish early educators' talk. European Early Childhood Education Research Journal, 18(2), 149-161. CrossRef

2. Alaszewski, A. (2006). Using diaries for social research. London: SAGE. CrossRef

3. Burkovičová, R. (2018). Attitude of children's parents, teachers, and headmasters towards the admission of two-year-olds to kindergartens in the Czech Republic. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 6, 223-232.

4. ČŠI. (2020). Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Krit%c3%a9ria/Kriteria-hodnoceni_2020-2021-popis-kriteria_cistopis.pdf

5. Eisenhower, A., Taylor, H., & Baker, B. L. (2016). Starting strong: A school-based indicated prevention program during the transition to kindergarten. School Psychology Review, 45(2), 141-170. CrossRef

6. Eurydice. (2017). Česká republika: Organizace péče o děti do 2-3 let. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-programmes-children-under-2-3-years-9_cs

7. Fails Nelson, R. (2004). The transition to kindergarten. Early Childhood Education Journal, 32(3), 187-190. CrossRef

8. Goshen, O. (2016). Collaboration between parents and kindergarten teachers. Studia Edukacyjne, (39), 497-509.

9. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: PedF UK.

10. Hanafin, J., & Lynch, A. (2002). Peripheral voices: Parental involvement, social class, and educational disadvantage. British Journal of Sociology of Education, 23(1), 35-49. CrossRef

11. Hašková, H., Saxonberg, S., & Mudrák, J. (2012). Péče o nejmenší: Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR.

12. Havlík, R., & Koťa, J. (2007). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

13. Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Savelyev, P. A., & Yavitz, A. (2010). The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program. Journal of Public Economics, 94(1-2), 114-128. CrossRef

14. Hedlin, M. (2019). 'They only see their own child': An interview study of preschool teachers' perceptions about parents. Early Child Development and Care, 189(11), 1776-1785. CrossRef

15. Helus, Z. (2014). K psychologii láskyplného vztahu: Pedagogické inspirace se zaměřením na předškolní výchovu. Pedagogická orientace, 24(4), 468-487. CrossRef

16. Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37-52. CrossRef

17. Chan, W. L. (2012). Expectations for the transition from kindergarten to primary school amongst teachers, parents and children. Early Child Development and Care, 182(5), 639-664. CrossRef

18. Karila, K. (2012). A Nordic perspective on early childhood education and care policy. European Journal of Education, 47(4), 584-595. CrossRef

19. Karlsson, M., & Perälä-Littunen, S. (2017). Managing the gap - policy and practice of parents in child care and education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 119-122. CrossRef

20. Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělaností reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

21. Konrádová, K. (2017). Předškolní vzdělávání: Vztahy mezi mateřskou školou a rodinou [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář UK. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/87072

22. Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola: Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. Praha: Grada.

23. Kropáčková, J., & Janík, T. (Eds.). (2014). Předškolní pedagogika - etablování oboru [Monotematické číslo]. Pedagogická orientace, 24(4). https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/180

24. Lietavcová, M., Vítečková, M., & Jošt, J. (2018). Child transition from kindergarten to primary school as experienced by a kindergarten teacher. ICERI2018 Conference Proceedings, 3885-3890. CrossRef

25. Majerčíková, J. (2011). Rodina a jej dôvera k škole. Pedagogika.sk, 2(1), 9-27.

26. Majerčíková, J. (2015). Sporné aspekty úzkych vzťahov rodiny a školy na začiatku vzdelávania. Studia paedagogica, 20(1), 29-44. CrossRef

27. Majerčíková, J., & Rebendová, A. (2016). University kindergarten: The story of a little big school. Acta Technologica Dubnicae, 6(3), 83-99. CrossRef

28. Månsson, A. (2011). Becoming a preschool child: Subjectification in toddlers during their introduction to preschool, from a gender perspective. International Journal of Early Childhood, 43(1), 7-22. CrossRef

29. Markström, A.-M. (2010). Talking about children's resistance to the institutional order and teachers in preschool. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314. CrossRef

30. Markström, A.-M., & Simonsson, M. (2017). Introduction to preschool: Strategies for managing the gap between home and preschool. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 179-188. CrossRef

31. Matějů, P., Straková, J., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

32. McIntyre, L. L., Eckert, T. L., Fiese, B. H., DiGennaro, F. D., & Wildenger, L. K. (2007). Transition to kindergarten: Family experiences and involvement. Early Childhood Education Journal, 35(1), 83-88. CrossRef

33. Melhuish, E., Ereky-Stevens, K., Petrogiannis, K., Ariescu, A., Penderi, E., Rentzou, K., … Leseman, P. (2015). A review of research on the effects of Early Childhood Education and Care (ECEC) upon child development. EU CARE project. Utrecht University Repository. https://www.researchgate.net/publication/291970194_A_review_of_research_on_the_effects_of_early_childhood_Education_and_Care_ECEC_upon_child_development_CARE_project

34. MŠMT. (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf

35. MŠMT. (2018). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. https://www.msmt.cz/file/45304/

36. MŠMT. (2020). Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2019. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1

37. Niesel, R., & Griebel, W. (2005). Transition competence and resiliency in educational institutions. International Journal of Transitions in Childhood, 1. https://extranet.education.unimelb.edu.au/LED/tec/pdf/journal_niesel_griebel.pdf

38. Noel, G. M. (2008). Mother and teacher interaction in preschools during parent-teacher conferences [Doctoral thesis, Indiana University of Pennsylvania]. IUP, United States. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=45723CACE7C265B8D8A4DAC2EAD9D9A5?doi=10.1.1.940.4060&rep=rep1&type=pdf

39. OECD. (2017). Starting strong 2017: Key OECD indicators on early childhood education and care. Paris: OECD Publishing. CrossRef

40. OECD. (2018). OECD Family Database. http://www.oecd.org/els/family/database.htm#public_policy

41. Pecháčková, Y. (2014). Spolupráce školy a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání [Disertační práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář UK. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/68977

42. Pelikánová, I. (2018). Spolupráce školy a rodiny v různých typech předškolních zařízení [Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně]. Elektronický archiv knihovny UTB. http://hdl.handle.net/10563/42858

43. Petriwskyj, A., Thorpe, K., & Tayler, C. (2005). Trends in construction of transition to school in three western regions, 1990-2004. International Journal of Early Years Education, 13(1), 55-69. CrossRef

44. Prokop, D. (2019). O školkách a dětech. In D. Prokop, Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti (s. 83-90). Brno: Host.

45. Prokop, D., & Dvořák, T. (2019). Analýza výzev vzdělávání v České republice. Nadační fond Eduzměna. https://eduzmena.cz/wp-content/uploads/2019/05/Eduzme%CC%8Cna_A4_Studie-celek_III.pdf

46. Provázková Stolinská, D., & Rašková, M. (2015). Reflection of paradigms of relationships between family and school in the Czech Republic. SGEM2015 Conference Proceedings (kniha 1, svazek 2, s. 805-810). https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1460 CrossRef

47. Pulišová, K. (2016). Neklape nám to: Učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy. Studia paedagogica, 21(3), 167-182. CrossRef

48. Rabušicová, M. (2004). Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (shrnutí některých výsledků z výzkumného projektu). Pedagogika, 54(4), 326-341.

49. Rabušicová, M., Čiháček, V., Emmerová, K., & Šeďová, K. (2003). Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika, 53(3), 309-320.

50. Rabušicová, M., & Emmerová, K. (2003). Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika, 53(2), 141-151.

51. Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Brno: MU.

52. Rimm-Kaufman, S. E., Pianta, R. C., & Cox, M. J. (2000). Teachers' judgments of problems in the transition to kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 15(2), 147-166. CrossRef

53. Rous, B., Hallam, R., McCormick, K., & Cox, M. (2010). Practices that support the transition to public preschool programs: Results from a National Survey. Early Childhood Research Quarterly, 25(1), 17-32. CrossRef

54. Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136-159. CrossRef

55. Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání - postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71-91. CrossRef

56. Simonsson, M. (2018). Changing subject positions of the parents during the introduction to the Swedish preschool. In Proceedings of Sixteenth Annual Hawaii International Conference on Education (sv. 1, s. 153-153). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-144212

57. Straková, J., & Simonová, J. (Eds.). (2017). Předškolní vzdělávání a přechod do základní školy [Monotematické číslo]. Orbis scholae, 11(1).

58. Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada Publishing.

59. Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490-515. CrossRef

60. Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: Vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27-52.

61. Šmelová, E. (2005). Předškolní vzdělávání očima rodičovské veřejnosti. Pedagogická orientace, 15(1), 52-57.

62. Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374-388.

63. Šulová, L. (2016). Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník. Psychologie pro praxi, 51(3-4), 71-84.

64. Trnková, K., & Čiháček, V. (2003). Možnosti prosazování zájmů rodičů ve škole. Pedagogická orientace, 13(2), 22-37.

65. Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

66. Van Laere, K., Van Houtte, M., & Vandenbroeck, M. (2018). Would it really matter? The democratic and caring deficit in 'parental involvement'. European Early Childhood Education Research Journal, 26(2), 187-200. CrossRef

67. Viktorová, I. (2020). Jak učitelé vnímají komunikaci s rodiči: Spokojení vs. vyhořelí. Pedagogika, 70(1), 29-42. CrossRef

68. Viktorová, I., & Štech, S. (2010). Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In Z. Kolláriková & B. Pupala, Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika (s. 57-94). Praha: Portál.

69. Vogler, P., Crivello, G., & Woodhead, M. (2008). Early childhood transitions research: A review of concepts, theory, and practice. The Hague: Bernard van Leer Foundation.

70. Vuorinen, T. (2018). 'Remote parenting': Parents' perspectives on, and experiences of, home and preschool collaboration. European Early Childhood Education Research Journal, 26(2), 201-211. CrossRef

71. Vyroubalová, I. (2015). Adaptace dětí na mateřskou školu jako proces předcházení zátěžovým situacím [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Informační systém MU. https://is.muni.cz/th/yj7a5/

72. Yngvesson, T., & Garvis, S. (2019). Preschool and home partnerships in Sweden, what do the children say? Early Child Development and Care [on-line]. CrossRef

Creative Commons License
Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: sonda do adaptace rodiče is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení