ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 11 No 1 (2017), 93–117

Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy

[Social Skills of Preschool Age Children and Their Relationship to Cognitive Outcomes Achieved at the End of the 1st Grade of Primary School]

Martin Chvál, Jana Kropáčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.19
zveřejněno: 29. 01. 2018

Abstract

The social skills of pre-school age children are one of the most important key areas that are aimed at from the point of view of upbringing and education in kindergartens/nursery schools. The insufficiently developed social skills of a child can create difficulties or even complications for pre-school-age children in the social age group of their peers and, at the same time, can have a truly significant influence on their future entrance to the first grade of primary school. The diagnosis of social skills is not a simple matter; it will always depend on the person responsible for performing it and how well the person knows the specific child, keeping in mind the child’s behaviour in a certain spectrum of situations − the child may react to one person in a very different way than to another one. Nevertheless, in the CLoSE Project an evaluation guide has been created and established and with its help selected pre-school teachers have evaluated more than 800 children out of a representative kindergarten sample in the Czech Republic. The evaluation guide consisted of eight specific scales and a general summarizing one that were related to readiness to commence school attendance. The scale contained five grades with a detailed description of the maximum scale grades. All the items and batteries taken together showed good psychometric qualities (internal consistency of 0.872) and served as suitable variables at the beginning of the longitudinal observation of the children, who were included in the CLoSE Project during the transitional period between their attendance of kindergarten and primary school. The aim of the research study presented here is to look closely at, use, and present the above-mentioned evaluation guide to children’s social skills and selected empirical outcomes, where the power to predict social skills is tested and evaluated compared to pre-mathematical skills and the level of visual perception. It could help parents make a decision about postponing the commencement of compulsory school attendance and predict the success that will be experienced at school at the end of the first grade of primary school as well. The results and outcomes of the research study indicate that a much more important role in the success of children at school is played by an earlier, i.e. previously diagnosed, level of pre-mathematical skills. However, when parents are making the decision about postponing the commencement of school attendance, the social skills of their children still prevail.

klíčová slova: social skills, cognitive outcomes, educational diagnostics, pre-school-age children, pre-school teacher, pre-school education, pre-school, pre-school postponement of school attendance, parents

reference (35)

1. Ages & Stages questionnaires, third edition. (2017). ASQ-3 At-A-Glance. Dostupné z http://agesandstages.com/asq-products/asq-3/asq-3-at-a-glance/

2. Allen, K. E., & Marotz, L. R. (2002). Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál.

3. Bandura, A. (1971). Social learning theory. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall.

4. Bánovčanová, Z., & Krajčovičová, L. (2016). Adaptácia na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou. Pedagogika SK, 7(1), 40−53.

5. Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press.

6. Caniato, R. N., Alvarenga, M. E., Stich, H. L., Jansen, H., & Baune, B. T. (2010). Kindergarten attendance may reduce developmental impairments in children: Results from the Bavarian pre-school morbidity survey. Scandinavian Journal of Public Health, 38(6), 580−586. CrossRef

7. ČŠI. (2015). Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/html/VZ2014-15v2/flipviewerxpress.html

8. Felcmanová, L. (2013). Test zrakového vnímání. Soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání. Praha: DYS-centrum.

9. Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky. Praha: Grada.

10. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). Spravedlivý start. Praha: PedF UK. Dostupné z http://czechlongitudinal .blogspot.cz/

11. Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

12. Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro rodiče. Praha: Portál.

13. Helus, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada.

14. Hůle, D., Kaiserová, I., Mertl, J., Moravec, Š., Svobodová, K., & Šťastná, A. (2015a). STUDIE 1: Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školy pro všechny. Plzeň: Tady a teď, Demografické informační centrum. Dostupné z http://www.kudyvedecesta.cz/node/3

15. Hůle, D., Kaiserová, I., Mertl, J., Moravec, Š., Svobodová, K., & Šťastná, A. (2015b). STUDIE 2: Zavedení zákonného nároku na místo ve školce pro všechny děti od 3 let. Plzeň: Tady a teď, Demografické informační centrum. Dostupné z http://www.kudyvedecesta.cz/node/4

16. Janoušek, J. (1992). Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury. Československá psychologie, 35(5), 385−398.

17. Kaščák, O., & Betáková, E. (2014). Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. Sociológia, 46(1), 5−24.

18. Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská V., & Zápotočná, O. (2015). Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. Orbis scholae, 9(1), 119−138.

19. Kropáčková, J., & Janík, T. (2014). Předškolní pedagogika − etablování oboru. [Monotematické číslo]. Pedagogická orientace, 24(4), 465−467.

20. Langmeier, J., & Krejčířová, D. (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada. Matějček, Z. (2006). Prvních šest let ve vývoji a výchově. Praha: Grada.

21. MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/38795/

22. Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

23. Osakwe, R. N. (2009). Dimensions of communication as predictors of effective classroom Interaction. Stud Home Comm Sci, 3(1), 57−61. CrossRef

24. Průcha, J., Burkovičová, R., Dopita, M., Paloncyová, J., & Syslová, Z. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Praha: Wolters Kluwer ČR.

25. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál. Sedláčková, H., Syslová, Z., & Štěpánková, L. (2012). Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer ČR.

26. Sindelarová, B. (1996). Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál.

27. Smolíková, K. (2007). Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy (2007). Praha: VÚP.

28. Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490−515.

29. Šmelová, E., Petrová, A., & Souralová, E., et al. (2010). Připravenost k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF UP.

30. Šulová, L. (2010). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.

31. Šulová, L., et al. (2014). Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha: Wolters Kluwer ČR.

32. Švancarová, D., & Kucharská, A. (2001). Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia.

33. Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum.

34. WHO. (1994). Life skills education in schools. Geneva: WHO, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse.

35. Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Creative Commons License
Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení