ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 11 No 1 (2017), 9–30

Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol

[Postponement of the Commencement of Compulsory School Attendance from the Nursery School Teachers’ Perspective]

Jana Majerčíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.14
zveřejněno: 29. 01. 2018

Abstract

An important expectation society has of nursery schools as institutions of pre-primary education is undoubtedly the preparation of children for their admission to elementary school. This empirical study has the ambition to contribute to discussion of the issue of the postponement of the commencement of compulsory school attendance connected with this topic. Nursery school teachers with experience ranging from two to 15 years were instructed to create a professional essay during children’s enrolment with the aim of sharing their opinions and experiences. The essays were assigned with the aim of revealing a number of aspects of this issue but particularly the links reflecting the various positions and effects of the main participants in the postponement − parents, children, teachers, and psychologists − and the impact of the proposed compulsory year at nursery school on the postponement. Qualitative content analysis was conducted on 25 verbal records that were from five to 10 pages in length. The analysis of the data that had been gathered showed that the key component of the postponement is the parents, who seemingly take into account the interests and needs of their children but also focus on their own interests. Teachers also perceive that there is insufficient acceptance of their own professional observations on the postponement, express disappointment with the expertise expected from counselling centres, and point out the failure to function of cooperation with primary schools.

klíčová slova: postponement of compulsory school attendance, content analysis, preparation for elementary school, parents, nursery school teacher

reference (28)

1. Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce. (2014). MSMT-10670/2014. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/

2. Dudová, R., & Vohlídalová, M. (2005). Rodina a rodičovství v individualizované společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 6(1), 1−3.

3. Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, 6(2), 95−99.

4. Carlton, M. P., & Winsler, A. (1999). School readiness: The need for a paradigm shift. School Psychology Review, 28(3), 338−352. Dostupné z http://winslerlab.gmu.edu/pubs/Carlton Winsler99.pdf

5. Gavora, P. (2007). Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: UK. Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345−371.

6. Goméz-Martinéz, J. L. (1992). Teória eseje (Esej ako literárny žáner, štúdium jej vlastností). Bratislava: Archa.

7. Greger, D. (2015). Faktory ovlivňující rozhodování rodičů o odkladu školní docházky dítěte. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start (s. 96−105). Praha: UK.

8. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

9. Hulík, V., Šídlo, L., & Tesárková, K. (2008). Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Studia paedagogica, LVI(13), 13−34.

10. Katz, L. G. (1994). Contemporary perspectives on the roles of mothers and teachers. In L. G. Katz (Ed.) More talks with teachers (s. 1−26). ERIC Document No. ED250099. Champaign: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.

11. Kaščák, O., & Betáková, E. (2014). Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. Sociológia, 46(1), 5−24.

12. Kleňhová, M. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice a v zahraničí. Dostupné z http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/37/predskolni-vzdelavani-v-ceske-republice-a-v-zahranici/

13. Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. (2012). Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv Kropáčková, J. (2016). Na prahu školní docházky. In E. Opravilová, Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

14. Majerčíková, J., & Rebendová, A. (2016). Mateřská škola ve světě univerzity. Zlín: UTB ve Zlíně.

15. May, D. C., Kundert, D. K., Nikoloff, O., Welch, E., Garrett, M., & Brent, D. (1994). School readiness: An obstacle to intervention and inclusion. Journal of Early Intervention, 18(3), 290−301. CrossRef

16. Mertin, V. (2003). Příprava dítěte pro základní školu − problematika školní připravenosti. In V. Mertin, & I. Gillernová, Psychologie pro učitelky mateřské školy (s. 217−230). Praha: Portál.

17. Mertin, V. (2015). Školní zralost − vývoj pojetí, navazující opatření a náměty pro jejich úpravy. In D. Greger, J., Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start (s. 52−60). Praha: UK.

18. MŠMT ČR. (2006). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-pv

19. OECD. (2012). Starting strong III: A quality toolbox for early childhood education and care. Paris: OECD. Dostupné z http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm#4

20. Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start (s. 106−120). Praha: UK.

21. Svobodová, Z. (2015). Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky. Disertační práce. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/133186/

22. Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: MU. CrossRef

23. Syslová, Z., & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535−561. CrossRef

24. Štech, S. (2009). Rodina a škola − partneři, nebo soupeři? Brno: Národní centrum pro rodinu. Dostupné z http://www.rodiny.cz/f/file/Stech.pdf

25. Štech, S. (2016). Co přinesl "obrat k dítěti" a co naopak skryl? Pedagogika, 66(1), 73−82.

26. Šulová, L., & Škrábová, M. (2013). Psychologické aspekty domácí přípravy v prvních dvou letech školní docházky. Československá psychologie, 57(2), 170−178.

27. Taguma, M., Litjens, I. & Makowiecki, K. (2012). Quality matters in early childhood education and care: Czech Republic. Paris: OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd.org/edu/school/50165788.pdf CrossRef

28. Vývoj ukazovateľov materských a základných škôl (štatistické podklady do Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských a základných školách). (2010). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva. Dostupné z http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/priloha_2a.pdf

Creative Commons License
Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení