HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 135–138

Miloslav Petrusek a paradox Schrödingerovy kočky

[Miloslav Petrusek and Paradox of Schrödinger’s Cat]

Jiří Šubrt

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.11
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

Review article

reference (10)

1. Al-Khalili, Jim [2014]. Paradox. Praha: Leda.

2. Coser, Lewis A. [1999]. Robert K. Merton. In. Kaesler, Dirk (ed.). Klassiker der Sociologie 2: Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu. München: C. H. Beck, s. 152-179.

3. Fayerabend, Paul K. [1979]. Jak być dobrym empiristą. Warszawa: PWN.

4. Kumar, Manjit [2014]. Quantum: Einstein, Bohr and the Great Debate About the Nature of Reality. London: Icon Books.

5. Petrusek, Miloslav [1978]. Úvod do studia sociologie I.: Předmět, struktura a sociální funkce sociologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

6. Petrusek, Miloslav [1992]. Alternativní sociologie: Úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti. Praha: KOS, Klub osvobozeného samizdatu.

7. Petrusek, Miloslav [1993]. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

8. Petrusek, Miloslav [1993a]. Princip komplementarity a problém tolerance v sociologii. In. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, s. 27-50.

9. Petrusek, Miloslav [1993b]. Předpovídání v sociologické teorii. In. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, s. 51-68.

10. Petrusek, Miloslav [2006]. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Creative Commons License
Miloslav Petrusek a paradox Schrödingerovy kočky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení