HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 47–59

How many Welsh, Sámi, Sorbs … Are There? Numeric Data on Ethnicity and Language Speakers as Controversial Phenomenon

Leoš Šatava

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.4
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

In connection with professional texts, statistics, encyclopedic entries or other information about ethnic communities, data on their abundance are also commonly mentioned. However, an apparently straightforward fact as ethnicity/ethnic identity, seemingly easy to measure exactly, is highly debatable, as it hides a number of pitfalls and difficult-to-answer questions; it is also easy to manipulate and misuse politically. The same applies to the no less vague and difficult-to-measure phenomena of knowledge/use of language or mother tongue and their registration. The main emphasis of the text is on the current specific problems of ethnic and linguistic records, which are documented and analyzed: 1/ at a general level; 2/ on several current examples of European minority ethnic groups (Welsh, Sámi, Sorbs, Kalmyks, Rusyns). The tradition of ethnic/linguistic censuses is strong especially in Central and Eastern Europe. The author documents this fact on the Czech example, which is still based on the Austro-Hungarian model. It follows from the above that the standard publication of results of ethnic and linguistic censuses – despite their widespread and apparent exactness – must be received, due to the controversial dimension present, with considerable caution.

klíčová slova: Ethnic censuses; language censuses; ethnolinguistic minorities in Europe; Czech example; case studies

reference (46)

1. Anderson, Benedict [1983]. Imagined Communities. Reflection on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.

2. Arel, Dominique [2001]. Language categories in censuses: backward- or forward-looking? In. Kertzer, David - Arel, Dominique (eds.). Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. New York: Cambridge University Press, pp. 92-120. CrossRef

3. Azurmendi, Joxe [2014]. Historia, arraza, nazioa. Renan eta nazionalismoaren inguruko topiko batzuk [History, race, nation. Renan and some clichés about nationalism]. Donostia: Elkar.

4. Bartalská, Ľubica (ed.) [2001]. Sprievodca slovenským zahraničím [The guide to Slovaks abroad]. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov.

5. Barth, Fredrik [1969]. Introduction. In. Barth, Fredrik (ed.). Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen - Oslo: Universitetsforlaget; London: George Allen & Unwin, pp. 9-38.

6. Bergh, Johannes - Dahlberg, Stefan - Mörkenstam, Ulf - Saglie, Jo [2018]. Participation in Indigenous Democracy: Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies 41 (4): 263-287. CrossRef

7. Billig, Michael [1995]. Banal Nationalism. London: Sage Publikations.

8. Brubaker, Rogers [2004]. Ethnicity without Groups. Cambridge (MA): Harvard University Press.

9. Bubeník, Jaroslav - Křesťan, Jiří [1995]. Národnost a sčítání lidu: k historickým souvislostem polemiky mezi Antonínem Boháčem a Emanuelem Rádlem [Ethnicity and censuses: On historical connections of the polemic between Antonín Boháč and Emanuel Rádl]. Historická demografie 19: 119-133.

10. Ela, Ludwig [2010]. Kelko je Serbow? Abo - dyrbja so mjeńšiny poprawom ličić? [How many Sorbs are there? Or - do minorities actually have to be counted?]. Rozhlad 60 (5): 17-19; (6): 16-18.

11. Eriksen, Thomas Hylland [1993/2002]. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

12. Geertz, Clifford [1973]. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York: Basic Books.

13. Gellner, Ernest [1983]. Nations and Nationalism. Ithaca - Oxford: Cornell University Press - Blackwell Publishers.

14. Gellner, Ernest [1997]. Nationalism. London: Weidenfeld & Nicolson.

15. Hobsbawm, Eric J. - Ranger, Terence (eds.) [1983]. Invention of Tradition. Cambridge - New York: Cambridge University Press.

16. Hroch, Miroslav [2015]. European Nations: Explaining Their Formation. New York: Verso.

17. Hughes, Everett C. - Hughes, Helen M. [1952]. Where Peoples Meet: Racial and Ethnic Frontiers. Glencoe (Ill.): Free Press.

18. Hůrský, Josef [1947]. Zjišťování národnosti. (Úvod do problému odnárodnění) [Detecting one's ethnicity. (Introduction to problem of denationalization)]. Praha: Československý ústav zahraniční.

19. Kertzer, David - Arel, Dominique (eds.) [2001]. Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. New York: Cambridge University Press.

20. Klípa, Ondřej [2011]. K čemu sčítat národnost? [Why to count ethnicity?] Lidové noviny - Orientace 34 (29. 3. 2011): 25.

21. Laversuch, Iman Makeba [2007]. The Politics of Naming Race and Ethnicity: Language Planning and Policies Regulating the Selection of Racial Ethnonyms Used by the US Census 1990-2010. Current Issues in Language Planning 8 (3): 365-382. CrossRef

22. Moore, Robert E. - Pietikäinen, Sari - Blommaert, Jan [2010]. Counting the losses: numbers as the language of language endargerment. Sociolinguistic studies 4 (1): 1-26. CrossRef

23. Motýl, Ivan [2011]. Sčítání lidu bude i bitvou o polské cedule [Census will also be a battle for Polish signs]. Týden (online), 7. 2. 2011. Available at: <http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/scitani-lidu-bude-i-bitvou-o-cesko-polske-cedule_193179.html>.

24. Národnostní struktura obyvatel [2014]. Český statistický úřad. Available at: <https://www.czso.cz/csu/czso/narodnostni-struktura-obyvatel-2011-aqkd3cosup>.

25. Number of persons entitled to vote in the Sami parliamentary elections in Norway from 2005 to 2021 [2021]. Available at: <https://www.statista.com/statistics/741443/number-of-persons-entitled-to-vote-in-the-sami-parliamentary-elections-in-norway>.

26. Pan, Christoph - Pfeil, Beate Sybille [2000]. Die Volksgruppen in Europa. Ein Handbuch [Ethnic Groups in Europe. An Encyclopedia]. Wien: Braumüller.

27. Petrusek, Miloslav [2006]. Národní identita v globalizujícím se světě. Rizika a výzvy naivního multikulturalismu a militantního nacionalismu [Ethnic identity in a globalizing world. The risks and challenges of naive multiculturalism and militant nationalism]. In. Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Sborník příspěvků z 13. ročníku Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 20.-24. srpna 2006 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. Available at: <http://petrusek.cz/wp/wp-content/uploads/2017/10/Narodni_identita.pdf>.

28. Renan, Ernest [1996]. "What Is a Nation?" In. Eley, Geoff - Suny, Ronald Grigor (eds.). Becoming National: A Reader. New York - Oxford: Oxford University Press, pp. 41-55.

29. Roosens, Eugeen E. [1989]. Creating Ethnicity. The Process of Ethnogenesis. Newbury Park - London - New Delhi: Sage Publications.

30. Szaló, Csaba [2008]. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich [Transnational Migrations. Changes in Identities, Borders and Understanding them]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

31. Šamanová, Gabriela [2005]. Národnost ve sčítání lidu v českých zemích [Ethnicity in demographic censuses in the Czech Lands]. Naše společnost 2005 (1). Available at: <https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a138/f28/100023s_Samanova-narodnost.pdf>.

32. Šatava, Leoš [1996]. Vystěhovalectví do USA [Emigration to the USA]. In. Češi v cizině 9 (ed. Brouček, Stanislav). Praha: ÚEF AV ČR, pp. 155-171.

33. Šatava, Leoš [2009a]. Etnická identita a jazykové postoje mládeže v Kalmycké republice (Ruská federace) [Ethnic identity and language attitudes of young people in the Kalmyk Republic (Russian Federation)]. Český lid 96 (3): 263-277.

34. Šatava, Leoš [2009b]. Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace [Language and identity of minority language groups. Possible ways of their maintenance and revitalization]. Praha: Sociologické nakladatelství.

35. Šatava, Leoš [2019]. New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts. Treatises and Documents / Razprave in gradivo 82: 131-151.

36. Šatava, Leoš [2020]. Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století. Etnicita - jazyk - historie - kultura [Sorbs at the turn of the 20th/21th centuries. Ethnicity - language - history - culture]. Praha: Epocha.

37. Sebba, Mark [2018]. Awkward questions: language issues in the 2011 census in England. Journal of Multilingual and Multicultural Development 39 (2): 181-193. CrossRef

38. Sekera, Václav [1976]. Národnost a mateřský jazyk [Ethnicity and the mother tongue]. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje 18 (3): 215-225; (4): 299-317.

39. Smith, Anthony David [1986]. The Ethnic Origion of Nations. Oxford - New York: Blackwell.

40. Smith-Christmas, Cassie - Ó Murchadha, Noel P. - Hornsby, Michael - Moriarty, Máiréad (eds.) [2018]. New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices. London: Palgrave Macmillan.

41. Szlovákia etnikai térképe / Národnostná mapa Slovenska / Ethnic Map of Slovakia 2001 [2003]. Dunajská Streda: Lilium Aurum Könyvkiadó.

42. UNECE: Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing [2015]. New York - Geneva: United Nations.

43. Urla, Jacqueline [1993]. Cultural Politics in an Age of Statistics: Numbers, nations, and the Making of Basque Identity. American Ethnologist 20 (4): 818-843. CrossRef

44. Vertovec, Steven [2007]. Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies 29 (6): 1024-1054. CrossRef

45. Winkler, Wilhelm [1926]. Die Bedeutung der Statistik für den nationale Minderheiten [The importance of statistics for ethnic minorities]. Leipzig - Wien: Universität Wien.

46. 2021 Norwegian Sámi parliamentary election [2021]. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Norwegian_S%C3%A1mi_parliamentary_election>.

Creative Commons License
How many Welsh, Sámi, Sorbs … Are There? Numeric Data on Ethnicity and Language Speakers as Controversial Phenomenon is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení