HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 1 (2023), 11–25

Czech and Polish Mathematicians Facing the Choice Between Transnational and Slavic Contacts

Tomáš W. Pavlíček

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.2
zveřejněno: 24. 05. 2023

Abstract

The paper examines the forming of national academic communities in successor states and in the situation after the First World War when scholars (mainly those working in life sciences) participated in the scientific legitimisation of the emerging states. The young generation of scientists faced the question of how prestigious the tradition of contacts with Slavic scholars was and if it was justifiable to limit contacts with German scientists. The author points out the need for examining academic networks, social interaction of scholars, and the transfer of scientific knowledge to qualitatively assess the development of different disciplines of science. Using the example of Czech mathematicians, the author demonstrates their efforts in establishing professional and social contacts with German mathematicians, although in the academic world after the First World War these relations were otherwise officially limited. Czech mathematicians, however, did not want to stay behind in the dynamic development of new theoretical disciplines (e.g. non-Euclidean geometry or topology) and limit the relations to those with their Slavic counterparts, even though the cooperation with the Polish School of Mathematics was still valuable to them. The author of the paper asks to what extent this was the case of the generation of scientists starting their career in the interwar period, namely Václav Hlavatý or Eduard Čech, and concludes that in the history of science it is necessary to distinguish between strategies and social communication of scholars in the disciplines of formal and natural science. The subject is approached from the perspective of transnational history and the formation of Czech and Polish academic networks.

klíčová slova: academic networks; international congresses; generational consciousness; history of science; Czech mathematics; Polish School of Mathematics; Lwów School of Mathematics

reference (49)

1. Archive sources

2. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (henceforth MÚA AV ČR), collection Luboš Perek, not sorted, transcript of an interview with Luboš Perek by T. W. Pavlíček, 6 December 2016.

3. MÚA AV ČR, collection Miloslav Valouch, korespondence.

4. MÚA AV ČR, collection Karel Domin, inv. č. 85, 94, 155, 173.

5. MÚA AV ČR, collection Radim Kettner, inv. č. 2069, rukopis Vývoj československé geologie a příbuzných věd od r. 1918, typescript, 15 pages.

6. Literature

7. Aubin, David - Goldstein, Catherine [2014]. Placing World War I in the History of Mathematics. In. Aubin, David - Goldstein, Catherine (eds.). The War of Guns and Mathematics. Mathematical Practices and Communities in France and Its Western Allies around World War I [History of Mathematics, Vol. 42]. USA: American Mathematical Society, pp. 1-56.

8. Bečvářová, Martina [2016]. Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945. Praha: Karolinum.

9. Bečvářová, Martina [2019]. Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1910-1945. Praha: Karolinum.

10. Borodziej, Wlodzimierz - Górny, Maciej [2018]. Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten 1912-1923. Darmstadt: Theiss.

11. Brykczyński, Paweł [2017]. Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Congrès Polonais de Mathématiques [1937]. Annales de la Société Polonaise de Mathématique 16: 182-212.

12. Corsten, Michael [1999]. Time of Generations. Time & Society 8 (2): 249-272. CrossRef

13. Daneš, Jiří Viktor [1926]. Tři léta při Tichém oceáně. Díl I. Praha: Fr. Borový.

14. Domin, Karel [1918]. Odlišnost květeny. In. Dvorský, Viktor. Území českého národa. Praha: Český čtenář, pp. 19-24.

15. Duda, Roman [2007]. Lwówska szkola matematyczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

16. Duda, Roman [2009]. Polskie Towarzystwo Matematyczne na tle dziejów. Wiadomości Matematyczne 45 (2): 241-279. CrossRef

17. Duda, Roman [2019]. Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN.

18. Durnová, Helena - Kotůlek, Jan - Žádník, Vojtěch [2017]. Václav Hlavatý (1894-1969). Cesta k jednotě. Brno: Masarykova univerzita.

19. Dvorský, Viktor [1918]. Česká půda a lid. Národopisný věstník českoslovanský 13 (1): 31-35.

20. Eckert, Michael [2005]. The Dawn of Fluid Dynamics. A Discipline Between Science and Technology. Berlin: Wiley-Vch Verlag.

21. Folta, Jaroslav [1982]. Česká geometrická škola. Historický analýza. [Studie ČSAV, č. 9/1982] Praha: Academia.

22. Górny, Maciej [2017]. Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy. Metamorfozy społeczne, tom 11. Warszawa: Instytut Historii PAN.

23. Górny, Maciej [2019]. Die Grenzen in Schrift. Wissenschaften vom Menschen und die Anfänge der Tschechoslowakei. In. Hanyš, Milan - Pavlíček, Tomáš W. (eds.). Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Fakulta humanitních studií UK, pp. 195-203.

24. Janko Jan - Martínek, Jiří [2010]. Domin Karel. In. Biografický slovník českých zemí 13. Praha: Libri, pp. 304-306.

25. Jastrzębski, Jarosław [2013]. Państwowe Szkolnictwo Akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe. Kraków: Księgarnia Akademicka.

26. Kohoutková, Zdeňka - Bečvář, Jindřich [2005]. Vladimír Kořínek 1899-1981. Praha: Ústav soudobých dějin AV ČR.

27. Koutecký, Josef [2004]. Přírodovědec Bohumil Němec. In. Šmahel, František (ed.). Učenci očima kolegů a žáků. Praha: Academia, pp. 80-92.

28. Kowalski, Oldřich [1993]. Věnováno Václavu Hlavatému. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 38 (2): 65-81.

29. Kuratowski, Kazimierz [1981]. Notatki do autobiografii. Warszawa: Czytelnik.

30. Kurzweil, Jaroslav [2013]. Medailon o Vojtěchu Jarníkovi (1897-1970). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 58 (4): 311-314.

31. Laskosz, Joanna - Chodějovský Jan (eds.) [2019]. Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem. Praha - Kraków: Masarykův ústav a Archiv AV ČR - Archiwum Nauki PAN i PAU.

32. Lehto, Olli [1998]. Mathematics without borders. A history of the International Mathematical Union. New York: Springer.

33. Leja, Franciszek (ed.) [1930]. Sprawozdanie z I Kongresu Matematyków Krajów Słowiańskich. Warszawa.

34. Löwe, Benedikt [2015]. Die ersten beiden Hamburger DMV-Jahresversammlungen 1901 und 1928. In. Löwe, Benedikt - Niehaus, Hendrik (eds.). Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Freie und Hansestadt Hamburg, 21. bis 25. September 2015. Hamburg: Verein zur Ausrichtung von Tagungen am Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg, pp. 39-62. CrossRef

35. Mannheim, Karl [1972]. The Problem of Generations. In. Kecskemeti, Paul (ed.). Essays on the Sociology of Knowledge. Routledge, pp. 276-322.

36. Matusik, Przemysław [2019]. Miasto i Uniwersytet. In. Kronika miasta Poznania, Uniwersytetowi na stulecie (1): 37-60.

37. Middell, Matthias [2006]. Transnationale Geschichte als transnationales Projekt: zur Einführung in die Diskussion. Historical Social Research 31 (2): 110-117.

38. Netuka, Ivan [1999]. Georg Pick - pražský matematický kolega Alberta Einsteina. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 44 (3): 227-232.

39. Pavlíček, Tomáš W. [2017]. Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu. Fotografie českého geografa J. V. Daneše. Český lid 104 (4): 495-511. CrossRef

40. Pavlíček, Tomáš W. [2020]. Rozhovor s prof. Jaroslavem Kurzweilem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 65 (2): 90-117.

41. Schwarz, Štefan [1960]. Desiate výročie smrti prof. Karla Petra. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 5 (5): 598-603.

42. Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.) [2013]. Dusappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart - Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR.

43. Štrbáňová, Soňa [2016]. Holding Hands with Bacteria. The Life and Work of Marjory Stephenson. Berlin: Springer.

44. Těšínská, Emilie [2011]. Profilování teoretické fyziky na pražské univerzitě a vazby s pražským působením A. Einsteina před 100 lety. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 57 (2): 146-168.

45. Tomeš, Josef [2016]. Benešův prezidentský protikandidát: politický profil profesora Bohumila Němce (1873-1966). Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století 24 (2): 161-182.

46. Vácha, Zdeněk [2012]. Žádám Vás jako vynikajícího odborníka… Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918-1919. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

47. Woitschová, Klára - Jůn, Libor [2019]. Národní muzeum v éře Československa. Praha: Národní muzeum.

48. Zpráva. Druhý sjezd matematiků zemí slovanských v Praze [1934]. Aktuárské vědy 4 (4): 181-182.

49. Zprávy. Druhý sjezd matematiků zemí slovanských [1935]. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 64 (6): 267-272.

Creative Commons License
Czech and Polish Mathematicians Facing the Choice Between Transnational and Slavic Contacts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení