HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 2 (2019), 35–52

Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum

David Václavík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.15
zveřejněno: 02. 12. 2019

Abstract

The article deals with the role of the National Museum in the process of creating a Slovak national identity. It focuses mainly on the specifics that were associated with the establishment of the Slovak National Museum as an institution. These were closely related to the complicated history of the formation of Slovak national consciousness in the 19th and 20th centuries. It also focuses on analyzing the architecture of the main buildings of the Slovak National Museum and its connection with the concept of the museum as an educational, public, and political institution. Finally, it analyzes two important permanent collections – historical and ethnographic. At the same time, attention is paid to the role played by the well-known conceptualizations of the Slovak nation.

Klíčová slova: Slovak National Museum; national identity; discursive analysis; nationalism; religion

reference (30)

1. <bez popisu>

2. Aronsson, Peter - Elgenius, Gabriella (eds.) [2011]. Building National Museums in Europe 1750-2010. Linköping: Linköping University Electronic Press.

3. Bellah, Robert [1967]. Civil Religion in America. Deadalus 96 (1): 1-21.

4. Bellah, Robert [1975]. The Broken Covenant: American Civil Religion in Times of Trial. New York: Seabury.

5. Francisci, Ján [1845]. Slovenske povesti. Levoča.

6. Gažo, Mikuláš - Holčík, Štefan - Zinser, Otto [2003]. Bratislava pred sto rokmi a dnes. Bratislava: Vydavatelstvo PT.

7. Hollý, Karol [2009 ]. Formovania historickej pamäti o Muzeálnej slovenskej spoločnosti do roku 1914 ako ideový konflikt "všeobecnej" a "národnej" vedy. In. Z dejín vied a techniky na Slovensku. Bratislava: Spoločnosť dejiny vedy a techniky.

8. Hollý, Karol [2011]. Memorandum národa slovenského ako historiografický prameň. In. Pekarovičová, J. - Vojtech, M. - Španová, E. (eds). Studia Academica Slovaca 40. Prednášky XLVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 101-114.

9. Hooper-Greenhill, Eileen [1992]. Museums and the Shaping to Knowledge. London: Routledge.

10. Hudek, Adam [2011]. National Museums in Slovakia: Nation Building Strategies in a Frequently Changing Environment. In. Aronsson, Peter - Elgenius, Gabriella (eds.). Building National Museums in Europe 1750-2010. Linköping: Linköping University Electronic Press, pp. 817-846.

11. Karp, Ivan - Levine, Steven (eds.) [1991]. Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Washington: Smithsonian Institutions Press.

12. Kompánek, Anton [1921. Slovák, jeho povaha, vlastnosti a schopnosti. Prague: published at own expenses.

13. Kong, Lily [2005]. Representing the Religious: Nation, Community and Identity in Museums. Social and Cultural Geography 6 (4): 21-48. CrossRef

14. Lajčiak, Ján [1920]. Slovensko a kultúra. Myjava: Slovenská evengelická theologická akadémia.

15. Levitt, Peggy [2015]. Artifacts and Allegiances. How Museums Put the Nation and the World on Display. Los Angeles: University of California Press.

16. Lipták, Ľubomír [1990]. Múzeá a historiografia na Slovensku po roku 1945. Zborník Slovenského národného múzea - História 30, pp. 245-258.

17. Miháliková, Silvia [2005]. Political Symbolism of Slovakia: Between the Cross and European Star. Slovak Sociological Review 37 (6): 529-554.

18. Mruškovič, Štefan - Darulová, Jolana - Kollár, Štefan [2005]. Muzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

19. Nešpor, Zdeněk R. [2008]. Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství. Prague: Scriptorium.

20. Palárik, Miroslav [2008]. Múzejníctvo v Slovenskom štáte. Studia Historica Nitriensia 14: 295-313.

21. Pauza, Miroslav - Hajka, Dalimír (eds.) [1989]. Antologie z dějin českého a slovenského filosofického myšlení. Od roku 1848 do roku 1948. Prague: Svoboda.

22. Rychlík, Jan [2010]. Zemědělská muzea v Československu. In. Harna, Josef - Rašticová, Blanka (eds.). Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Uherské Hradiště: Slovácke muzeum, pp. 205-213.

23. Salner, Peter [2001]. Ethnic Polarisation in an Ethnically Homogenous Town. Czech Sociological Review 9 (2): 235-246.

24. Shapiro, Lawrence [2011]. Embodied Cognition. New York: Routledge.

25. Sztompka, Piotr [2007]. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Prague: Sociologické nakladatelství.

26. Tížik, Miroslav [2011]. Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

27. Václavík, David [2015]. Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In. Bubík, Tomáš - Hoffmann, Henryk (eds.). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Leiden: Brill, pp. 55-86. CrossRef

28. Villanova, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva (eds.) [2009]. My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda.

29. Vlachovič, Jozef [1979]. Die Museen in der Entwicklung der Slowakischen Nationalkultur. Studia Historica Slovaca 9: 187-233.

30. Winkler, Tomáš - Eliáš, Michal, et al. [2003]. Matica slovenská: dejiny a prítomnosť. Martin: Matica slovenská.

Creative Commons License
Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení