HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 1 No 1 (2009), 65–79

Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie

[Social State as a Category of Historical Sociology Research]

Jakub Rákosník

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.53
zveřejněno: 09. 10. 2017

Abstract

Article is concerned with three fundamental issues of the research on welfare states: definitions, theories of its origins and typologies. There are four basic definitions: institutional (base of the welfare state is embodied in welfare institutions), normative (common good of the society based on minimal standard of living conditions for all), quantitative (majority of state income is deserved for welfare purposes), societal (welfare state as a type of society). We are convinced about the posibility of the convergence among first three mentioned definitions (societal concept is not according to our opinion very useful, because there are better concepts to describe modern society – e. g. industrial society). There are four general explanations of the origins and development of the welfare state: industrial theory (e. g. H. Wilensky), class theory or power-resources model (e. g. F. Castles), theory of governmentality (e. g. M. Dean) or institutional (e. g. T. Skocpol). It is impossible to find any functional convergence among these approaches and the choice of one of them is often connected with meta-theoretical motives of the researcher. The most used typologies are based especially on criterions, such as combination of the state, market and welfare programs, specific combinations of social policies, portion of GDP for welfare tasks etc. Comparison of these typologies shows their similarities, regardless of the criterion.

Klíčová slova: welfare state; social policy; modernization; governmentality; industrial society

reference (33)

1. Albeda, Wil [1984]. The Future of the Welfare State. Maastricht: European Centre for Work and Society.

2. Baldock, John – Manning, Nick – Vickerstaff, Sarah. (eds.) [2007]. Social Policy. Oxford: Oxford University Press.

3. Castles, Francis. [1978]. The Social Democratic Image of Society. London: Routledge and Kegan Paul.

4. Castles, Francis. [2004]. The Future of the Welfare State – Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford: Oxford University Press. CrossRef

5. De Deken, Johann J. [1992]. Sociální politika a politika solidarity. Sociologický časopis 28, č. 3, s. 351–368.

6. Dean, Mitchell. [1999]. Governmentality – Power and Rule in Modern Society. London: Sage Publications.

7. Esping-Andersen, Gosta. [1990]. Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

8. Foucault, Michel. [2009]. Zrození biopolitiky, Brno: Centrum demokracie a kultury.

9. Furniss, Norman – Tilton, Timothy. [1977]. The Case for the Welfare State – From Social Security to Social Equality. Bloomington – London: Indiana University Press.

10. Holubec, Stanislav. [2008]. Minulost, přítomnost a budoucnost sociálního státu. In: Šubrt, J. (ed.), Soudobá sociologie III – Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, s. 142–161.

11. Huber, Evelyne – Stephens, John D. [2001]. Development and Crisis of the Welfare State – Parties and Policies in Global Markets. Chicago – London: University of Chicago Press.

12. Keller, Jan. [2004]. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.

13. Lessenich, Stephan. [2000]. Soziologische Erklärungsätze zu Entstehung und Funktion des Sozialstaats. In: Allmendiger, Jutta – Mayerhofer, Wolfgang L. (eds.). Soziologie des Sozialstaats – Gesellschaftliche Grundlagen, historische Zusammenhänge und aktuelle Entwicklungstendenzen. München: Juventa, s. 39–78.

14. Marshall, Thomas H. [2006]. Citizenship and Social Class. In: Pierson, Christopher – Castles, Francis (eds.). The Welfare State Reader. Cambridge: Polity Press.

15. Marston, Greg – McDonald, Catherine. (eds.) [2006]. Analysing Social Policy – A Governmental Approach. Cheltenham – Northampton: Edward Elgar Publ.

16. Mishra, Ramesh. [1984]. The Welfare State in Crisis. Brighton: Wheatsheaf Books.

17. Musil, Libor. [1996]. Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno: Doplněk.

18. Orloff, A. – Weir, M. – Skocpol, Theda. [1988]. The Politics of Social Policy in the United States. Princeton: Princeton University Press.

19. Pierson, Christopher. [1998]. Beyond the Welfare State. Cambridge: Polity Press.

20. Potůček, Martin. [1995]. Sociální politika. Praha: SLON.

21. Potůček, Martin. [1999]. Křižovatky české sociální reformy. Praha: SLON.

22. Rákosník, Jakub. [2009]. Teorie sociálního státu v soudobé historiografii. Dějiny-teorie-kritika, 2009, č. 1 (v tisku).

23. Rákosník, Jakub. [2007a]. Anglický chudinský zákon z roku 1834 – Krize alžbětinské chudinské péče. Historický obzor 18, (2007) č. 3–4, s. 57–65.

24. Rákosník, Jakub. [2007b]. Anglický chudinský zákon z roku 1834 – Budování moderní chudinské péče (1814–1834). Historický obzor 18, (2007) č. 5–6, s. 110–119.

25. Therborn, G. [1989]. States, Populations and Productivity: Towards a Political Theory of Welfare State. In: Lassman, Peter (ed.). Politics and Social Theory. London: Routledge, s. 62–84.

26. Therborn, Göran. [1995]. European Modernity and Beyond – The Trajectory of European Societies 1945–2000. London: Sage Publications. CrossRef

27. Tomeš, Igor. [1996]. Sociální politika – Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub.

28. Usui, Chicago. [1994]. Welfare State Development in a World System Context: Event History Analysis of First Social Insurance Legislation Among 60 Countries, 1880–1960. In: Janoski, Thomas – Hicks, Alexander M. (eds.). The Comparative Political Economy of the Welfare State, Cambridge: Cambridge University Press, s. 254–276.

29. Večeřa, Milan. [1996]. Sociální stát: Východiska a přístupy. Praha: SLON.

30. Veselý, Václav – Gallas, Jan. [1953]. Za lepší sociální pojištění a sociální bezpečnost pracujících celého světa, Praha: Práce.

31. Wagner, Peter. [1990]. Soziologie der Moderne – Freiheit und Disziplin. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

32. Walker, Alan – Wong, Chack-Kie. [2004]. The Ethnocentric Construction of the Welfare State. In: Kennett, Patricia (ed.). A Handbook of Comparative Social Policy. Cheltenham: Edwar Elgar, s. 116–130.

33. Wilensky, Harold L. – Luebbert, Gregory M. – Hahn, Susan R. – Jamieson, Adrienne M. [1985]. Comparative Social Policy. Berkeley: University of California.

Creative Commons License
Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení