HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 1 No 1 (2009), 81–96

Cesta k neo-modernímu typu smrti

[Journey to Neo-modern Type of Death]

Lenka Beranová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.54
zveřejněno: 09. 10. 2017

Abstract

This text aims to trace the thematisation of death and dying in Sociology, which in the 1990’ evolves into constituion of independent sociological sub-discipline: “sociology of dying and death”. The main intention then is to go beyond the commonly held belief that the death is still a taboo. The arcticle consists of six thematic parts: first part summarizes the occurence of problems of dying and death in sociology, reflecting recent developments not only in social sciences, but also in the society as such. Theretofore the death is interpreted by religion but has been medicalized so that nowadays medicine represents the determinative paradigm of death (second part). This development is in accordance with the most important framework in the intensely individualized society centered around the notion of “self”, closely connected with the concept of body and embodiment (third part). Fourth part summarizes the evolution of new sub-discip-line and the fifth part is concerned with the revival concept of death in the work of British sociologist Tony Walter. On the basis of the comparison of traditional, modern and neo-modern model of death we comment on social phenomena associated with other relevant conceptions. Sixth part is focused on the problems of “good death”.

Klíčová slova: dying; medicalization; Tony Walter; revivalism; neo-moderm death; good death; self

reference (44)

1. Aries, Phillipe. [2000]. Dějiny smrti I. Praha: Argo.

2. Aries, Phillipe. [2000]. Dějiny smrti II., Praha: Argo.

3. Badham, Paul – Ballard Paul. et al. [1996]. Facing Death: An Interdisciplinary Aprroach. Cardiff: University of Wales Press.

4. Balsamo, Anne. [1997]. Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborh Woman. London: Duke University Press.

5. Bártlová, Sylva. [2005]. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: GRADA Publishing.

6. Bauman, Zygmunt. [1995]. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.

7. Bláha, Inocenc A. [1997]. Československá sociologie. Brno: Doplněk.

8. Clark, David. et al. [1993]. The Sociology of Death: theory, culture, practise. Oxford: Blackwell Publishers.

9. Clark, David – Seymour, Jane E. [2002]. Reflections on Palliative Care. Buckingham –Philadelphia: Open University Press.

10. Clark, David – Wright, Michael. [2003]. Transitions in End of Life Care: Hospice and Related Developments in Eastern Europe and Central Asia. Buckingham: Open Univesity Press.

11. Davies, Douglas J. [2007]. Stručné dějiny smrti. Praha: Volvox Globator.

12. Elias, Norbert. [1998]. O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.

13. Featherstone, Mike. [1991]. The Body in Consumer Culture. In. Featherstone, Mike – Hepworth, Mike – Turner, Bryan S. (eds.). The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage, s. 170–196. CrossRef

14. Featherstone, Mike – Hepworth, Mike. [1991]. The Mask of Ageing and the Postmodern Life Course. In. Featherstone, Mike – Hepworth, Mike – Turner, Bryan S. (eds.). The Body: Social Process and Cultural Theory. London: Sage, s. 371–389.

15. Giddens, Anthony. [2001]. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity.

16. Giddens, Anthony. [2003]. Důsledky modernity. Praha: SLON.

17. Glaser, Barney – Strauss, Anselm. [1965]. Awareness of Dying. Chicago: Aldine.

18. Goffman, Erving. [2003]. Stigma. Praha: SLON.

19. Gorer, Geoffrey. [1965]. Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. London: Cresset.

20. Haškovcová, Helena. [2002]. Lékařská etika. Praha: Galén.

21. Howarth, Glennys. [2007]. Death and Dying. A Sociological Introduction. Cambridge: Polity.

22. Howson, Alexandra. [2005]. The Body in Society. An Introduction. Cambridge: Polity.

23. Illich, Ivan. [2002]. Limits to Medicine. Medical Nemesis. The Expropriation of Health. London – New York: Marion Boyars.

24. Kastenbaum, Robert J. [2004]. Death, Society, and Human Experience. Boston: Pearson Education.

25. Kellehear, Alan. [1990]. Dying of Cancer. The Final Year of Life. London: Harwood Academic.

26. Křížová, Eva. [2006]. Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: SLON.

27. Kübler-Ross, Elisabeth. [1993]. O smrti a umírání. Trutnov: Arica.

28. Lawson, Julie. [1998]. Contemporary Hospice Care: the Sequestration of the Unbounded Body and 'Dirty Dying'. Sociology of Health and Illness 20 (1998), No. 2, s. 121–143.

29. Littlewood, Jane. [1993]. The Denial of Rites of Passage in Contemporary Societies. In. Clark, D. [ed.]. The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice. Oxford: Blackwell Publishers, s. 69–84.

30. Malinowski, Bronislaw. [1962]. The Role of Magic and Religion. In. Lessa, William A. – Vogt, Evon Z. (ed.). Reader in Comparative Religion. New York: Harper and Row, s. 102–112.

31. Mellor, Philip A. [1993]. Death in High Modernity. In. Clark, David. [ed.]. The Sociology of Death: theory, culture, practise. Oxford: Blackwell Publishers, s. 11–30.

32. Možný, Ivo. [1990]. Moderní rodina (mýty a skutečnost). Brno: Nakladatelství Blok.

33. Petrusek, Miloslav. [2006]. Společnosti pozdní doby. Praha: SLON.

34. Přidalová, Marie. [1998]. Proč je moderní smrt tabu? Sociologický časopis 34 (1998), č. 3, s. 347–361.

35. Shilling, Chris. [2004]. The Body and Social Theory. London: Sage Publications.

36. Sláma, Ondřej – Špinka, Štěpán. [2004]. Koncepce paliativní péče v ČR. Praha: Cesta domů.

37. Sudnow, David. [1967]. Passing On The Social Organisation of Dying. New York: Prentice Hall.

38. Šubrt, Jiří. [2001]. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV nakladatelství.

39. Šubrt, Jiří. et al. [2006]. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum.

40. Turner, Bryan S. [2004]. The Body and Society. London: SAGE Publications.

41. Turner, Bryan S. [2006]. The Cambridge Dictionary of Sociology. New York: Cambridge University Press.

42. Vorlíček, Jiří. et al. [2004]. Paliativní medicína. Praha: GRADA Publishing.

43. Walter, Tony. [2005]. The Revival Of Death. London – New York: Routledge.

44. Walter, Tony. [1993]. Sociologist Never Die: British Sociology and Death. In. Clark, David. [ed.]. The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice. Oxford: Blackwell Publishers, s. 264–295.

Creative Commons License
Cesta k neo-modernímu typu smrti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení