AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 271–280

Mocenský kalkul jako konstanta i proměnná lidského příběhu v kontextu pojetí královské moci, archetypu a osudu Přemysla Otakara II. v zrcadle školy Annales

[The power calculus as a constant and a variable of human story. The concept of royal power, the archetype and the fate of Přemysl Otakar II in the mirror of the school Annales]

Jana Křížová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.13
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

In this following text I take an excursion into my emerging dissertation and here I present some basic considerations about the issue of depicting the image of personality of the fifth Czech king on the basis of literary sources. When examining the information source, I also proceed from the teachings of the main representatives of the Annales school, which mean from the point of view of historical-anthropological.

Klíčová slova: royal power; human story; archetyp; Annales school; Přemysl Otakar II.

reference (10)

1. Marc Bloch, Králové divotvůrci: studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.

2. Fernand Braudel, Dlouhé trvání, Cahiers du CeFReS 8, 1995, s. 143-188..

3. Zdeněk Fiala, Přemyslovské Čechy: Český stát a společnost v letech 995-1310, Praha 1975.

4. Fontes rerum Bohemicarum II-V, ed. Josef Emler, Praha 1874-1893.

5. Wojciech Iwańczak, Po stopách rytířských příběhů, Praha 2001.

6. Josef Janáček, Přemysl Otakar II., in: idem, Velké osudy, Praha 1972.

7. Jan Horský - Daniela Tinková, Roger Chartier: nové intelektuální a kulturní dějiny jako historiografická odpověď na výzvy postmoderních kritik, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (eds), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009.

8. Jacques Le Goff, Hledání středověku, Praha 2005.

9. Jacques Le Goff, Peníze ve středověku: historicko-antropologická studie, Praha 2012.

10. Josef Žemlička, Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.

Creative Commons License
Mocenský kalkul jako konstanta i proměnná lidského příběhu v kontextu pojetí královské moci, archetypu a osudu Přemysla Otakara II. v zrcadle školy Annales is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení