AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019), 145–154

Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků

Ivana Čeňková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.12
zveřejněno: 26. 05. 2020

Abstract

Varia

reference (29)

1. Bauwelinck, Eric (2017) Voices from Above. The Calling of an Interpreter. A Journey from Onsite to Online Interpretation, 2. vydání Mastervoice.

2. Čeňková, Ivana (1993) 'Interprètes de conférence professionnels en République Tchèque : leurs acquis et défis', in XIII FIT World Congress "Translation - the vital link", 6.-13. 8. 1993, Brighton, vol. 1, 339-342.

3. Čeňková, Ivana (1995) 'Le rôle des interprètes de conférence en Tchécoslovaquie et l'importance de leur formation professionnelle', Folia translatologica 2: 107-113.

4. Čeňková, Ivana (2000) 'Vivre une année académique avec The European Masters in Conference Interpreting', The Interpreters' Newsletter 10 : 33-46.

5. Čeňková, Ivana (2007a) 'Retour a pilotáž: každodenní realita pro konferenční tlumočníky v evropských institucích', in Juraj Dolník - Zuzana Bohušová - Anita Huťková (eds.). Translatológia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 97-112.

6. Čeňková, Ivana (2007b) 'Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny', in Květuše Lepilová (ed.) Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. CD - Repronis.

7. Čeňková, Ivana (2007c) 'Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu', in Translatologica Ostravensia. Ostrava: Universitatis Ostraviensis, 37-42.

8. Čeňková, Ivana (2008a) 'Vliv multikulturního kontextu na strategie tlumočníka při práci v institucích Evropské unie (případová studie z Plenárního zasedání Evropského parlamentu): Text - Kontext - Makro-kontext', in Květuše Lepilová (ed.), Text a kontext, Brno: Repronis, 28-33.

9. Čeňková, Ivana (2008b) 'Retour et relais - un défi et une réalité quotidienne pour les interprètes de conférence au sein des institutions européennes', Forum, revue internationale d'interprétation et de traduction, 6(2), Presses de la Sorbonne Nouvelle - KSCI, 1-21. CrossRef

10. Čeňková, Ivana (2010) 'Sight translation - Prima vista', in Yves Gambier - Luc van Doorslaer (eds.), Handbook of Translation Studies, Vol. 1, Amsterdam: John Benjamins Publishing, 320-323. CrossRef

11. Čeňková, Ivana (2011) 'Les interprètes de langue tchèque au sein des institutions européennes et les défis de la présidence tchèque', in José Carlos Herreras (ed.), L'Europe des 27 et ses langues, Valenciennes, Collection Europe(s): Presses Universitaires de Valenciennes, 637-651.

12. Čeňková, Ivana (2015a) 'Relay Interpreting', in Franz Pöchhacker, Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, London/New York: Routledge Taylor & Francis Group London and New York, 339-341.

13. Čeňková, Ivana (2015b) 'Omnipresent virtual reality and novel text formats interpreted in the 21th century', in Zuzana Bohušová - Mira Kadrič (eds.) Dolmetschen Interpreting. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge / Translation Studies and its Contexts / Translatológia a jej súvislosti 6, Wien: Praesens Verlag, 133-140.

14. Donovan, Clare (2004) 'European Masters Project Group: Teaching Simultaneous Interpreting into a B Language', Interpreting 6(2): 205-216. CrossRef

15. Godijns, Rita - Hinderdael, Michael (eds.) (2005) Directionality in Interpreting The 'Retour'or the Native?, Gent: Communication & Cognition.

16. Gromová, Edita - Müglová, Daniela (2005) Kultúra - Interkulturalita - Translácia, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

17. Holečková, Marta Edith (2019) Příběh zapomenuté univerzity. Univerzita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti, FF UK: Fontes.

18. Seleskovitch, Danica - Lederer, Marianne (1989, 2. rozšířené vyd. 2002) Pédagogie raisonnée de l'interprétation, Paris: Didier Erudition.

19. Serrano, Dely (2002) 'Mladí vpřed, staří na svá místa', ToP (Tlumočení a překlad) 61: 4-9.

20. Elektronické zdroje

21. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jemn%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_pomoci [access: 29. 11. 2019].

22. https://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall%C5%AFv_pl%C3%A1n [access: 30. 11. 2019].

23. https://www.nato.int [access: 30. 11. 2019].

24. https://europa.eu/european-union/index_cs [access: 30. 11. 2019].

25. https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-1.html [access: 30. 11. 2019].

26. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/tzv-varsavska-smlouva-14-5-1955 [access: 30. 11. 2019].

27. EMCI Workshop (2002) Teaching Simultaneous Interpretation into a B language vol 1: https://www.emcinterpreting.org/emci_drupal_data/EMCI-TeachingSimultaneousIntoB-vol1.pdf [access: 29. 11. 2019].

28. EMCI Workshop (2005) Teaching Simultaneous Interpretation into a B language vol 2: https://www.emcinterpreting.org/emci_drupal_data/EMCI-TeachingSimultaneousIntoB-vol2.pdf [access: 29. 11. 2019].

29. Ztraceni v překladu, historii oboru připomíná stálá výstava ve Šporkově paláci: https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-447.html [access: 29. 11. 2019].

Creative Commons License
Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení