AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 2 (2021), 11–36

Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti

[Archival Education in Czechoslovakia, 1918–1938: Sudeten German Connections]

Tomáš Velička

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.1
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

This article is a contribution to a better understanding of the role of Sudeten German academic circles to archival education in the Czechoslovak First Republic (1918–1938). It is divided in three parts. The first is dedicated to efforts to establish separate courses in archival science at the German University in Prague, which were intended to function as a counterpart of the Czech Archival School. The second part presents steps taken by the Faculty of Philosophy of the German University whose aim was to introduce at least some subjects that could be used in the education of archivists. The last part then investigates efforts to transfer archival knowledge and skills into the Czech–German border areas using short-term courses in archival science.

Klíčová slova: archival science; Archival School in Prague; archival courses; Germans in Czechoslovakia; Charles University; German University in Prague

reference (50)

1. Arbeitsplan für den Archivlehrgang 1930 in Mährisch-Trübau, MVGDB 68, 1930, s. 80

2. Archivářský kurz pro obecní knihovníky, archiváře a kronikáře, Časopis československých knihovníků 3, 1924, s. 35

3. Archivní kurs pro středoškolské profesory historiky, Věstník československých profesorů 38, 1930-1931, s. 213-215

4. Bericht über den Archivschulungskurs in Eger, MVGDB 66, 1928, s. 91-92

5. BLÁHOVÁ Marie - EBELOVÁ Ivana (edd.), Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy (Paginae Historiae 29/1), Praha 2021

6. HANSEN Reimer - RIBBE Wolfgang (Hgg.), Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert. Persönlichkeiten und Institutionen, Berlin - New York 1992 CrossRef

7. HAVRÁNEK Jan - POUSTA Zdeněk (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998

8. HEMMERLE Josef, Nachruf auf Emil Schieche, Bohemia 26/2, 1985, s. 396-399

9. HLAVÁČEK Ivan, Přehledné dějiny pomocných věd historických v českých zemích (se zvláštním zřetelem ke stolici oboru na filozofické fakultě Univerzity Karlovy), in: 200 let pomocných věd historických, Praha 1988, s. 13-134

10. HOFFMANNOVÁ Jaroslava, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952, Praha 2009

11. HOCHEDLINGER Michael, Österreichische Archivgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Papierzeitalter, Wien - München 2013 CrossRef

12. HÖRMANN-THURN UND TAXIS Julia - STEINACHER Roland, Richard Heuberger (1884-1968). Mediävist und Althistoriker in Innsbruck, in: Karel Hruza (Hg.), Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftlichen Porträts, Wien - Köln - Weimar 2008, s. 531-568 CrossRef

13. HRUZA Karel, Heinz Zatschek (1901-1965). "Radikales Ordnungsdenken" und "gründliche, zielgesteuerte Forschungsarbeit", in: ders. (Hg.), Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftlichen Porträts, Wien - Köln - Weimar 2008, s. 677-792 CrossRef

14. HRUZA Karel, "Mit dem arischen Flügel" - Heinz Zatschek und seine Abkehr von der MGH Edition der Epistolae Wibaldi, in: Arno Mentzel-Reuters - Martina Hartmann - Martin Baumeister (Hgg.), Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1935 bis 1945 - ein "Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften"? (MGH, Studien zur Geschichte der Mittelalterforschung 1), Wiesbaden 2021, s. 135-177

15. KAHUDA Jan, Československá archivní společnost, SAP 65, 2015, s. 175-276

16. KARLSSON Blanka, Historik Emil Schieche ve Švédsku, in: Archiváři ve XX. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec 2002, s. 25-36

17. KELLER Thomas, Emil Franzel (1901-1976). Biografie eines sudetendeutschen Intellektuellen, Hamburg 2012

18. KOLÁŘ Pavel, Die Geschichtswissenschaft an der deutschen Universität Prag 1882-1945. Entwicklung der Lehrkanzeln und Institutionalisierung unter zwei Regimen, in: Hans Lemberg (Hg.), Universitäten in nationaler Konkurenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Bd. 86), München 2003, s. 85-114

19. KOLLMANN Josef, Archiv Ministerstva vnitra v letech 1918-1945, SAP 45, 1995, s. 511-688

20. KOLLMANN Josef, Státní archivní škola v Praze (Příspěvek k dějinám archivního školství), SAP 32, 1982, s. 225-307

21. KONRÁD Ota, Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945, Praha 2011

22. KUBÍČEK Jaromír, Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, Brno 2019

23. LEESCH Wolfgang, Das Institut für Archivwissenschaft und geschichtliche Fortbildung (IfA) in Berlin-Dahlem (1930-1945), in: Gerd Heinrich - Werner Vogel (Hgg.), Brandenburgische Jahrhunderte. Festgabe für Johann Schultze zum 90. Geburtstag, (Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg, Band 35), Berlin 1971, s. 219-254

24. LEHR Stefan, Němečtí a čeští archiváři v první československé republice. Příspěvek к jejich vzájemným vztahům, AČ 64, 2014, s. 229-259

25. LEHR Stefan - BOROVSKÝ Tomáš, Gustav Pirchan (1881-1945). Ein Prager Historiker zwischen Deutschen und Tschechen, in: Karel Hruza (Hg.), Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, II, Wien [u.a.] 2012, s. 329-377

26. LHOTSKY Alphons, Geschichte des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 1854-1954, Graz - Köln 1954

27. LOHMANN Nina, "Heimat und Volk". Der Historiker Wilhelm Wostry zwischen deutschböhmischer und sudetendeutscher Geschichtsschreibung, in: Stefan Albrecht - Jiří Malíř - Ralph Melville (Hgg.), Die "sudetendeutsche Geschichtsschreibung" 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Bd. 114), München 2008, s. 127-149

28. MAMCZAK-GADKOWSKA Irena, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej, Poznań 2006

29. MIKUŠEK Eduard, Kurt Oberdorffer (1900-1980), in: Michal Soukup (ed.), 130 let muzea v Mostě, Most 2018, s. 80-85

30. NĚMEC Mirek, Ve státním zájmu. Národnostní problematika ve středním školství meziválečného Československa, Červený Kostelec - Ústí nad Labem 2020

31. VOJTÍŠEK Václav (ed.), O našich městech a patrimoniích a o správě obecních archivů: s poučením o hlavních archivech pražských, Praha 1934

32. OBERDORFFER Kurt, Aus dem Archivwesen der sudetendeutschen Städte: Die Archivlehrgänge, in: Hans Beschoner (Hg.), Archivstudien. Zum siebzigsten Geburtstage von Woldemar Lippert, Dresden 1931, s. 174-178

33. OBERMAIR Hannes, Leo Santifaller (1890-1974). Von Archiven, Domkapiteln und Biographien, in: Karel Hruza (Hg.), Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftlichen Porträts, Wien - Köln - Weimar 2008, s. 597-617 CrossRef

34. OPLL Ferdinand, Das Gedächtnis der Stadt. Das Wiener Stadtarchiv vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, Archivalische Zeitschrift 80, 1997, s. 314-340 CrossRef

35. PLIMLOVÁ Jaroslava, Archivní škola a její místo a význam v českém archivnictví a historiografii v 1. polovině 20. století, diplomová práce FF UK, Praha 1987

36. PUPPEL Pauline, Die "Heranziehung und Ausbildung des archivalischen Nachwuchses". Die Ausbildung am Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in Berlin-Dahlem (1930-1945), in: Sven Kriese (Hg.), Archivarbeit im und für den Nationalsozialismus. Die preußischen Staatsarchive vor und nach dem Machtwechsel von 1933, Berlin 2015, s. 335-370

37. SCHMERBAUCH Maik, Archivpflege im schlesischen Erzbistum Breslau 1936-1939, Wrocławski przegląd teologiczny 25/1, 2017, s. 75-103

38. Schönhengster Zeitung vormals Wochenblatt für Mähr. Trübau, Zwittau und Umg. Schönhengster Nachrichten, Nr. 28, 12. Juli 1930, s. 9-10

39. STOY Manfred, Das Österreichische Institut für Geschichtsforschung 1929-1945 (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 50), Wien - München 2007

40. ŠAMBERGER Zdeněk, Československé archivnictví po roce 1918, in: Zdeněk Šamberger, Studie k dějinám československého archivnictví, Praha 2005, s. 9-101

41. ŠKODA Jan, Městské kulturní instituce v Praze v meziválečném období, Documenta Pragensia 14, 1997, s. 153-162

42. THOMASSEN Theo H. P. M., Kennis of macht: de paradox van een professie. De Vereiniging van Archivarissen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening, in: Paul Brood (ed.), Respect voor de oude orde. Honderd jaar Vereniging van Archivarissen in Nederland, Hilversum 1991, s. 193-215

43. VELIČKA Tomáš, Sudetoněmecké archivnictví v meziválečném Československu (první krok na dlouhé cestě k syntéze), SAP 61/2, 2021 (v tisku)

44. Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer: Personal-Angelegenheiten, Band 57, Wien 1908

45. VOJTÍŠEK Václav, Na prospěch našich archivů, Věstník československých profesorů 38, 1930-1931, s. 20-26

46. VOJTÍŠEK Václav, Pro zachování archivních kursů, Věstník československých profesorů 38, 1930-1931, s. 241-244

47. WINTER Tobias, Die deutsche Archivwissenschaft und das ,Dritte Reich'. Disziplingeschichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, Forschungen, Band 17), Berlin 2018 CrossRef

48. Z archivní školy, Časopis Archivní školy 1, 1923, s. 173-175

49. ZAJIC Andreas, Hans Hirsch (1878-1940). Historiker und Wissenschaftsorganisator zwischen Urkunden- und Volkstumsforschung, in: Karel Hruza (Hg.), Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftlichen Porträts, Wien - Köln - Weimar 2008, s. 307-417 CrossRef

50. ZATSCHEK Heinz, Das Wiener Institut für Geschichtsforschung und die Entwicklung der historischen Hilfswissenschaften in den Sudetenländern, Prag 1944

Creative Commons License
Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení