AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 125–139

Zwischen Realität und Mythos. Tod und Begräbnisse von Professoren der Prager Universität vom 15. bis zum frühen 17. Jahrhundert

[Between Reality and Myth. The Death and Funerals of Professors of the University of Prague from the 15th to the Beginning of the 17th Century]

Mlada Holá, Martin Holý

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.22
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

The study focuses on questions relating to the deaths of professors of the Utraquist university in Prague from the late fifteenth century to the early seventeenth century (cause of death, funerals, estates, forms and means of commemoration, etc.). It is based on sources of official provenance as well as on certain egodocuments and literary, iconographic, and material sources. Because from the Middle Ages they most commonly served as the final resting places of university masters, attention is also devoted to the Corpus Christi Chapel in New Town, Prague, and the Bethlehem Chapel in Old Town, Prague.

Klíčová slova: University of Prague; professors; funeral culture; Late Middle Ages; early modern period

reference (50)

1. ARIÈS Philippe, Geschichte des Todes, 7. Aufl., München 1995

2. Betlémská kaple. O jejích dějinách a zachovaných zbytcích, Praha 1922

3. BŮŽEK Václav - MAREK Pavel, Smrt Rudolfa II., Praha 2015

4. DOBALOVÁ Silva, Pamětní deska Matouše Collina z Chotěřiny: poznámky k její ikonografii, Epigraphica & Sepulcralia 3, 2011, S. 41-54

5. DVORSKÝ František (ed.), Paměti o školách českých. Listář školství českého v Čechách a na Moravě od l. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdější doby, Praha 1886

6. HALAMA Ota, Osudy kaple Božího Těla po roce 1437, Staletá Praha 29/2, 2013, S. 39-49

7. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae, I-VI, Praha 1966-2011

8. HOLÁ Mlada - HOLÝ Martin, Das Prager Karlskolleg im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit als Ort der universitären Wissensvermittlung (1436-1622), in: Angelika Kemper (Hg.), Zwischen Himmel und Alltag. Wissen und Gemeinschaft vom Hochmittelalter bis in die Frühe Neuzeit (im Druck)

9. HOLÁ Mlada, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622), Praha 2018

10. HOLÝ Martin - MIKULEC Jiří (edd.), Církev a smrt: institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007

11. HOLÝ Martin, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), Praha 2011

12. HOLÝ Martin, Vereitelte Hoffnungen? Der rudolfinische Majestätsbrief und das nichtkatholische höhere Schulwesen in Böhmen, in: Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen (Hgg.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, S. 171-180

13. HRDINA Jan, Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské - dvě drobné sondy, Staletá Praha 29/2, 2013, S. 21-38

14. CHAUNU Pierre, La Mort à Paris, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris 1978

15. KAVKA František - PETRÁŇ Josef (eds.), A History of Charles University, I, 1348-1802, Prague 2001

16. KRÁL Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004

17. KUBIČEK Alois - PETRÁŇOVÁ Alena - PETRÁŇ Josef, Karolinum a historické koleje University Karlovy v Praze, Praha 1961

18. KUBIČEK Alois, Betlémská kaple, Praha 1953

19. LINDEMANN Margot, Johannes Jessenius und die Prager Exekution von 1621, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Breslau 6, 1961, S. 351-368

20. MALÝ Tomáš, Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století), Brno 2009

21. MORAW Peter, Die Prager Universitäten des Mittelalters, in: Susanne Burghartz (Hg.), Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus, Sigmaringen 1992, S. 109-123

22. MORAW Peter, Die Universität Prag im Mittelalter. Grundzüge ihrer Geschichte im europäischen Zusammenhang, in: Die Universität zu Prag (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 7), München 1986, S. 9-134

23. NEJESCHLEBA Tomáš, Jan Jesenský v kontextu renesanční filosofie, Praha 2008

24. OHLER Norbert, Sterben und Tod im Mittelalter, München 1990

25. PALACKÝ František, Poslední vůle p. Jana Mathiáše ze Sudetu, profesora někdy akademie Pražské, Časopis českého musea 2, 1828, S. 115-118

26. PÁTKOVÁ Hana, Bratrstva ke cti Božie. Poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách, Praha 2006

27. PAVLÍČKOVÁ Radmila, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008

28. PETRÁŇ Josef, Karolinum, Prague 2010

29. PICK Friedl, Johann Jessenius de Magna Iessen, Leipzig 1926

30. POLIŠENSKÝ Josef - VOBRÁTILOVÁ Jana, M. Jana Kampana Kalendář dobrodiní, prokázaných pražské akademii, AUC-HUCP 4/1, 1963, S. 67-95

31. POLIŠENSKÝ Josef, Jan Jesenský - Jessenius, Praha 1965

32. POLIŠENSKÝ Josef, K politické činnosti Jana Jesenského-Jessenia, AUC-HUCP 2/2, 1961, S. 87-128

33. POLÍVKA Miloslav, K šíření husitství v Praze (Bratrstvo a kaple Božího těla na Novém Městě pražském v předhusitské době), Folia Historica Bohemica 5, 1983, S. 95-118

34. PORÁK Jaroslav (ed.), Ze starých letopisů českých, Praha 1980

35. RYBA Bohumil, Epitafy v kapli Betlémské, Věstník Královské české společnosti nauk - Třída filosoficko-historicko-filologická, 1951, IV, Praha 1952

36. SCHLETZ Lothar, Die Magister der artistischen Fakultät der Hohen Schule zu Prag und ihre Schriften im Zeitraum von 1409 bis 1550, Erlangen - Nürnberg 1971

37. STORCHOVÁ Lucie, A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and Their Potential to Perform the Other: De origine bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis, Acta Comeniana 22-23/46-47, 2009, S. 149-206

38. STORCHOVÁ Lucie, Paupertate styloque connecti: utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011

39. SVATOŠ Michal, Hospodářské zázemí pražské univerzity v době Karla IV. (1347-1378), Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis (= AUC-HUCP) 18/2, 1978, S. 7-36

40. SVATOŠ Michal, Kolej krále Václava pražské univerzity, Památky a příroda 5, 1977, s. 257-262

41. SVATOŠ Michal, Pražská univerzitní kolej Všech svatých, AUC-HUCP 31/1, 1991, S. 85-93

42. ŠMAHEL František - SILAGI Gabriel (edd.), Statuta et acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614 (Documenta Historica Universitatis Carolinae Pragensis I), Praha 2018

43. ŠMAHEL František, Alma mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016

44. ŠMAHEL František, Die Prager Universität im Mittelalter - The Charles University in the Middle Ages. Gesammelte Aufsätze - Selected Studies, Leiden - Boston 2007 CrossRef

45. TOMEK Wenzel Wladiwoj, Geschichte der Prager Universität, Prag 1849

46. VOLF Josef, Jan Matyáš ze Sudetů, Památky archeologické 22, 1906-1908, S. 531-566

47. WAGNER Eric Wolfgang, Universitätsstift und Kollegium in Prag, Wien und Heidelberg. Eine vergleichende Untersuchung spätmittelalterlicher Stiftungen im Spannungsfeld von Herrschaft und Genossenschaft (Europa im Mittelalter 2), Berlin 1999 CrossRef

48. WINTER Zikmund, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622), Praha 1897

49. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899

50. ZILYNSKÁ Blanka, Pražská univerzita - patron církevních beneficií?, AUC-HUCP 47/1-2, 2007, S. 75-87

Creative Commons License
Zwischen Realität und Mythos. Tod und Begräbnisse von Professoren der Prager Universität vom 15. bis zum frühen 17. Jahrhundert is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení