AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 143–158

Magisterbibliotheken an der Prager Universität im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit

[The Libraries of the Masters of the University of Prague in the Late Middle Ages and Early Modern Period]

Ivan Hlaváček

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.23
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

The author of the paper attempts to capture the evolution of the libraries of individual university masters at the single-faculty post-Hussite university until its takeover by the Jesuit Academy at the beginning of the Thirty Yearsʼ War. He asserts that these libraries were frequently extensive in their scope and diversity of content; however, the material, to a large degree anonymous, is so fragmentary, and so little analytical work has yet been carried out to fully penetrate it, that a definitive conclusion cannot be drawn.

Klíčová slova: University of Prague; libraries of university masters; end of the Middle Ages; early modern period; manuscripts; incunables

reference (69)

1. ANGOTTI Claire - FOURNIER Gilbert - NEBBIAI Donatella (edd.), Les livres des maîtres de Sorbonne. Histoire et rayonnement du collège et de ses bibliothèques à la renaissance, sous la direction de..., Paris 2017 CrossRef

2. BARTOŠ František M., Bojovníci a státníci husitští a Universita Karlova, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 12, 1972, S. 32-36

3. BARTOŠ František M., Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M. Petra Payna, Praha 1928

4. Bénédictins du Bouveret Colophons des manuscrits occidentaux , I-VI, Fribourg 1965-1982

5. BLÁHOVÁ Marie, Pražská inteligence v pozdním středověku, Documenta Pragensia 22, 2004, S. 51-66

6. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, Praha 2015-2017

7. DEROLEZ Albert, Les catalogues de bibliothèques (Typologie des sources du moyen âge occidental 31), Turnhout 1979

8. DOLCH Walter, Katalog der deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek in Prag, I, Prag 1909

9. DRAGOUN Michal, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Praha 2018

10. Encyklopedie knihy, Praha 2013

11. FLODR Miroslav, Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken des Mittelalters und der Renaissance, Brno 1966

12. GELDNER Ferdinand, Das Rechnungsbuch des Speyerer Druckherrn, Verlegers und Großbuchhändlers Peter Drach, Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe 18, 1962, Heft 42a, S. 885-972

13. GREGOROVIČOVÁ Eva, Knihovna mistra Stanislava z Velvar, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 18/1,1978, S. 107-127

14. GREGOROVIČOVÁ Eva, Z rukopisného bohatství Národní knihovny. Soukromá knihovna M. Stanislava z Hnězdna. Její funkce a význam, in: Manu propria. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové CSc., Praha 2012, S. 35-50

15. HAAS Antonín, Archiv Karlovy university v Praze, Časopis archivní školy 15-16, 1937-1938

16. HARTMANN Martina - MENTZEL-REUTERS Arno, Rezension in: Deutsches Archiv 57, 2001, S. 712f.

17. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan (edd.), Rukověť humanistického básnicví. Enchiridion renatae poesis, I, A-C, Praha 1966

18. HEJNIC Josef, Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Josepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014

19. HLAVÁČEK Ivan, Knihovna koleje Všech svatých v r. 1603 na základě svého soupisu. Příspěvek k dějinám knihoven pražské univerzity v 16. století, in: Zdeňka Hledíková (ed.), Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, S. 119-127

20. HLAVÁČEK Ivan, Poznámky k italským tiskům v českých knihovnách na konci středověku a počátkem 16. století, in: Národní knihovna České republiky. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 13, 1996, S. 39-52

21. HLAVÁČEK Ivan, Pronikání cizích prvotisků do českých knihoven v 15. století, in: Lubomír Vebr (ed.), Knihtisk a Universita Karlova. K 500. výročí knihtisku v českých zemích, Praha 1972, S. 69-75

22. HLAVÁČEK Ivan, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Praha 1965

23. HOLÁ Mlada - HOLÝ Martin (edd.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541-1611, Berlin - Münster 2019

24. HOLÝ Martin, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny, Praha 2018

25. HÖLZEL Hildegund, Heinrich Toke und der Wolfenbütteler "Rapularius" (Studien und Texte der MGH 23), Wiesbaden 1998

26. HRDINA Karel, Mistr Jan Kampanus, Mecenáši Karlovy university, Praha 1949

27. Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze, Praha 2015

28. KEJŘ Jiří, Díla pražských mistrů v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge, in: Ders., Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, Praha 2012, s. 299-334

29. KER Neil R., Medieval Libraries of Great Britain, London 1960

30. KNAPP Fritz Peter, Grundlagen der europäischen Literatur des Mittelalters. Eine sozial-, kultur-, sprach-, ideen- und formgeschichtliche Einführung, Graz 2011

31. KRZENCK Thomas, Böhmische Bürgertestamente des 15. Jahrhunderts, Marburg 2017

32. LACKNER Franz, Katalog der Streubestände in Wien und Niederösterreich, Wien 2000 CrossRef

33. LEHMANN Paul, Erforschung des Mittelalters V, Stuttgart 1962

34. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 3/II, P-Ř, Praha 2000

35. MÄKELER Hendrik, Das Rechnungsbuch des Speyerer Druckherrn Peter Drach d. M., St. Katharinen 2005

36. MARANI-MORAVOVÁ Běla, Abt, Diplomat und Chronist der Luxemburger, Ostfildern 2019

37. MAREK Jindřich, Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát, Praha 2017

38. MARTÍNEK Jan, Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích, Praha 2014

39. MENČÍK Ferdinand, Dopisy M. Matouše Kollina z Chotěřiny a jeho přátel ke Kašparovi z Nydbrucka, tajnému radovi krále Maximiliána II., Praha 1914

40. MURANO Giovanna in Zusammenarbeit mit Giovanna MORELLI, Autographa, Bologna 2012ff.

41. NEDDERMEYER Uwe, Schätzungen über das späte Mittelalter, in: Ders., Von der Handschrift zum gedruckten Buch, I, Wiesbaden 1998

42. PELIKÁN Josef (Hg.), Účty hradu Karlštejna z let 1423-1434, Praha 1948

43. PEŠEK Jiří, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993

44. POLIŠENSKÝ Josef - VOBRÁTILOVÁ Jana, M. Jana Kampána Kalendář dobrodiní prokázaných pražské univerzitě, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4/1, 1963, s. 67-95

45. PROKEŠ Jaroslav, M. Prokop z Plzně, Praha 1927

46. SILAGIOVÁ Zuzana - ŠMAHEL František, Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität (Corpus Christianorum Continuatio mediaevalis 271, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XXXVIIB, Suplementum II), Turnhout 2015

47. SPUNAR Pavel, Literární činnost utrakvistů doby poděbradské a jagellonské, in: Acta reformationem Bohemicam illustrantia 3, Praha 1978, S. 165-260

48. SPUNAR Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum, I-II, Wratislaviae 1985, resp. Warsawiae - Pragae 1995

49. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622, Praha 1995

50. SVATOŠ Michal, Jan Reček a jeho písemná pozůstalost v archivu pražské univerzity, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 14, 1974, S. 121-160

51. SVATOŠ Michal, Listiny k počátkům koleje Matyáše Loudy z Chlumčan, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 17/1, 1977, S. 71-96

52. SZELIŃSKA Wacława, Biblioteki profesorów Uniwersytetu krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław - Warszawa - Kraków 1966

53. ŠIMEČEK Zdeněk - TRÁVNÍČEK Jiří, Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích, Praha 2014

54. ŠIMEČEK Zdeněk, Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei, Wiesbaden 2002

55. ŠIMEČEK Zdeněk, Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století, Brno 2011

56. ŠMAHEL František, Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419, AUC - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 20/2, 1980, S. 35-68

57. ŠMAHEL František, Paris und Prag um 1450. Johannes Versor und seine böhmischen Schüler, Studia źródłoznawcze 25, 1980, S. 67-77

58. TEIGE Josef, Základy starého místopisu pražského, I/2, Praha 1915

59. TOBOLKA Zdeněk, Národní a universitní knihovna v Praze, její vznik a vývoj, I, Počátky knihovny až do r. 1777, Praha 1959

60. TOMEK Václav Vladivoj, Dějepis města Prahy, IX, Praha 1893

61. TOMEK Václav Vladivoj, Základy starého místopisu pražského. Registřík jmen osobních, Praha 1875

62. TOŠNEROVÁ Marie (Hg.), Guide to Manuscript Collections in the Czech Republik, Praha 2011

63. TRUHLÁŘ Josef, Catalogus codicum manscriptorum qui in c. r. bibliotheca publica ac universitatis Pragensis asservantur, I-II, Pragae 1905-1906

64. TRUHLÁŘ Josef, Katalog českých rukopisů c. k. Veřejné universitní knihovny pražské, Praha 1906

65. URBÁNKOVÁ Emma, Zbytky knihovny snad M. J. Šindela v Universitní knihovně, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1960-1961, Praha 1962, s. 87-97

66. VESELÁ Lenka, Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005

67. VOIT Petr, Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan, Česká literatura 62, 2014, s. 161-183

68. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899

69. ZILYNSKÁ Blanka, Die intellektuellen Eliten der Stadt Prag im Mittelalter, in: Michael Diefenbacher - Olga Fejtová - Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau - Nürnberg - Prag (Documenta Pragensia - Monographia 33/1), Praha 2016, S. 393-414

Creative Commons License
Magisterbibliotheken an der Prager Universität im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení