PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 1 (2019), 19–29

Osobnostní typologie studentů v kontextu budoucí pracovní role všeobecné sestry

[Personality typology of students in the context of the future work role of a nurse]

Marie Zítková, Miroslava Kyasová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.2
zveřejněno: 18. 03. 2020

Abstract

The fulfillment of the role of a nurse is highly demanding on the personality of this professional and the quality of professional training. The aim of the research was to specify students’ personal prerequisites for fulfilling the role of general nurse. The researched group consisted of students of General Nurse program in the period 2013–2018. The test tools included the MBTI® (Myers Briggs Type Indicator) test and Belbin’s team role test. The basic findings showed that in the group of 53% of respondents the so-called temperament of the Guardian was identified (SJ), which is suitable for the work of general nurses. The second large group consisted of Idealists, for whom the temperament of Diplomat – NF – 35.8% is common, whose characteristics also strongly correspond to the requirements of nursing practice. The Implementer and Team Worker represented the team role with the highest affinity in 54% of respondents. It is thus possible to assume that the chosen work will be satisfactory for those individuals and there is a presumption to be successful in their future work.

klíčová slova: personality typology; general nurse; education; team role; work psychology

reference (28)

1. Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-132. CrossRef

2. Bandura, A., Locke, E. A. (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. Journal of Applied Psychology, 1(88), 87-99. CrossRef

3. Belbin, R. M. (2012). Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer.

4. Bělohlávek, F. (2016). Jak vybrat správného člověka na správné místo. Úspěšný personální výběr. Praha: Grada Publishing.

5. Buerhaus, P., et al. (2013). Projections of the Long-Term Growth of the Registered Nurse Workforce: A Regional Analysis. Nursing Economic$, 31(1), 13-17.

6. Caprara, G. V., et al. (2011). The contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, (81), 78-96. CrossRef

7. Čakrt, M. (2004). Typologie osobnosti. Přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Praha: Management Press.

8. Čakrt, M. (2010). Typologie osobnosti. Volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management Press.

9. Čakrt, M. (2012). Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press.

10. Evangelu, J. A. (2009). Diagnostické metody v personalistice. Praha: Grada Publishing.

11. Evangelu, J. A. (2014). Testy pro personální práci. Jak je správně vytvářet a používat. Praha: Grada Publishing.

12. Global Health Workforce Alliance (2013). The Recife Political Declaration on Human Resources for Health. World Health Organization, 1. [Vyhledáno 31. 1. 2016 na http://www.who.int/workforcealliance/forum/2013/recife_declaration_17nov.pdf]

13. Hajzler, T. (2012). Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít. Praha: PeopleComm.

14. Hawkins, P., Shohet, R. (2004) Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

15. International Council of Nursis (2015). Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví.

16. Kroeger, O., Thuesenová J. M., Ritledge, H. (2006). Typologie pro manažery. Šestnáct osobnostních typů, které určují úspěch v povolání. Praha: Portál.

17. Kroupová, L. (2013). Osobnostní charakteristiky všeobecné sestry. Sborník příspěvků 7. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání (113-120). Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

18. Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.

19. Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing.

20. Plevová, I., et al. (2011). Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing.

21. Plevová, I., et al. (2012). Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing.

22. Stajkovic, A., et al. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. Personality and Individual Differences, (120), 238-245. CrossRef

23. Staňková, A. (2017). Osobnostní profil sestry pracující na jednotce intenzivní péče. Diplomová práce, LF MU v Brně. [Vyhledáno 31. 1. 2018 na https://is.muni.cz/vyhledavani/?search=sta%C5%88kov%C3%A1+alice]

24. Suchý, J., Náhlovský, P. (2007). Koučování v manažerské praxi. Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu. Praha: Grada Publishing.

25. Vévodová, Š., et al. (2016). Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateĺstvo, 6(1), 6-11.

26. Vronský, J. (2012). Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. Praha: Wolters Kluwer.

27. Zacharová, E., Hermanová, M., Šrámková, J. (2007). Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení. Praha: Grada Publishing.

28. Zítková, M. (2016). Determinanty setrvání sester v pracovním poměru v oboru hematoonkologie. Disertační práce, LF MU v Brně. [Vyhledáno 20. 3. 2019 na https://theses.cz/id/0pgohf]

Creative Commons License
Osobnostní typologie studentů v kontextu budoucí pracovní role všeobecné sestry is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení