ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 87–106

Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese u studentů a sociálních pedagogů v České republice

[Social Pedagogy: Conception of Discipline and Profession by Students and Social Educators in the Czech Republic]

Jitka Lorenzová, Tereza Komárková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.23
zveřejněno: 15. 11. 2019

Abstract

This paper brings knowledge of disciplinary and professional preferences of social educators in the Czech Republic. We work with data from questionnaires where 333 Czech students and Social Pedagogy graduates were involved. The aim of the research was to determine their preferred conception of the discipline, what mission they attribute to the profession and what conception of exercising their profession is preferred. The main results include that social educators prefer a practical approach of social pedagogy as a help for clients in various life situations. Additionally, they significantly prefer a democratizing social conception of the discipline and executing the profession based on their relationship. Variables, such as sex, age, practical experience, work position, higher education etc. do not have an influence on such choices in the majority of cases. An interesting result is that students and graduates are in general satisfied with the choice of profession; however, graduates who stayed working in the field are more satisfied than the students. Also, social educators in the Czech Republic succeed in various social and pedagogical professions.

klíčová slova: social educator; social pedagogy; discipline conception; profession conception; professional position

reference (51)

1. Bakošová, Z. (2006). Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Lorca.

2. Baláž, O. (1978). Sociálna pedagogika v systéme pedagogických vied. Pedagogika, 28(5), 559-577.

3. Baláž, O. (1991). Sociálna pedagogika - problémy a perspektívy. Pedagogická revue, 43(8), 606-617.

4. Banks, S. (1995). Ethics and values of social work. Palgrave: Macmillan. CrossRef

5. Bergemann, P. (1900). Soziale Pädagogik auf erfahrungswissenschaftlicher Grundlage und mit Hilfe der induktiven Methode als universalistische oder Kultur-Pädagogik. Gera: Theodor Hofmann.

6. Cacho Labrador, X., Sánchez-Valverde Visus, C., & Usurriaga Safont, J. (2014). Los nombres y los significados de la Educación Social. RES, Revista de Educación Social, (19), 1-18.

7. Calderón, J. M. (2013). La profesión de la Educación Social en Europa: Estudio comparado. Barcelona: Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Dostupné z http://www.eduso.net/res/pdf/19/tprofeseu.pdf

8. Coussée, F., Bradt, L., Roose, R., & Bouverne-De Bie, M. (2010). The emerging social pedagogical paradigm in UK child and youth care: Dues ex machina or walking the beaten bath? British Journal of Social Work, 40(3), 789-805. CrossRef

9. Dubet, F. (2006). El declive de la institución: Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. Barcelona: Gedisa.

10. Eriksson, L. (2014). The understandings of social pedagogy from Northern European perspectives. Journal of Social Work, 14(2), 165-182. CrossRef

11. Eriksson, L., & Markström, A. M. (2003). Interpreting the concept of social pedagogy. In A. Gustavsson, H. Hermansson, & J. Hämäläinen (Eds.), Perspectives and theory in social pedagogy (s. 9-23). Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

12. Eriksson, L., & Markström, A. M. (2009). Social pedagogy in a Swedish context. In J. Kornbeck & N. Rosendal Jensen (Eds.), The diversity of social pedagogy in Europe: Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy (s. 46-63). Bremen: Europäischer Hochschulverlag.

13. Giesecke, H. (1973). Einleitung. In H. Giesecke (Ed.), Offensive Sozialpädagogik (s. 5-6). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

14. Hämäläinen, J. (1989). Social pedagogy as a meta-theory of social work education. International Journal of Social Work, 32(2), 117-128. CrossRef

15. Hämäläinen, J. (2003). The concept of social pedagogy in the field of social work. Journal of Social Work, 3(1), 69-80. CrossRef

16. Hroncová, J. (2005). Sociálna pedagogika - vývojové tendencie a súčasný stav. Pedagogická orientace, 15(2), 106-113.

17. Hroncová, J., Hudecová, A., & Matulayová, T. (2001). Sociálna pedagogika a socialna práca. Banská Bystrica: PF Univerzita Mateja Bela.

18. Klapilová, S. (1995). Sociální pedagogika jako teorie životní pomoci ohrožené mládeži. Pedagogická orientace, 15, 64-66.

19. Klíma, P. (1994). K epistemologickým a metodologickým zdrojům sociální pedagogiky. Éthum, 2(5), 3-11.

20. Kraus, B. (1996). Pohled na současnou sociální pedagogiku. Pedagogika, 56(2), 117-123.

21. Kraus, B. (2008). Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál.

22. Kraus, B., & Hoferková, S. (2016). The relationship of social pedagogy and social work. Sociální pedagogika, 4(1), 57-71. doi:10.7441/soced.2016.04.01.04 57 CrossRef

23. Kraus, B., & Poláčková, V., et al. (2001). Člověk - prostředí - výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido.

24. Llena, A. (2014). Educación social en la Union Europea. RES, Revista Educación social, 19, 1-20.

25. Lorenzová, J. (2017). Sociální pedagogika - věda, praxe, profese. K problému utváření oborové a profesní identity sociální pedagogiky [Habilitační práce]. Brno: MU.

26. Lorenzová, J. (2018). School-based social pedagogy and its implementation in the Czech school system. International Journal of Teaching & Education, 6(1), 21-35. CrossRef

27. Marynowicz-Hetka, E. (2007). Towards the transversalism of social pedagogy. In F. W. Seibel, H.-U. Otto, & G. F. Friesenhahn (Eds.), Reframing the social: Social work and social policy in Europe / Reframing des Sozialen: Soziale Arbeit und Sozialpolitik in Europe / Reframing del Sociale: Lavoro Sociale e Politica Sociale nell'Europa (s. 85-102). Boskovice: Albert.

28. Mollenhauer, K. (1959). Die Ursprünge der Sozialpädagogik in der industriellen Gesellschaft: Eine Untersuchung zur Struktur sozialpädagogischen Denkens und Handelns. Wanheim - Berlin: Beltz.

29. Moravec, Š., Kabelová, K., Hůle, D., & Šťastná, A., et al. (2015). Zavedení pozice sociálního pedagoga do škol (Studie proveditelnosti). Plzeň: Demografické informační centrum.

30. Natorp, P. (1898/1974). Sozialpädagogik: Theorie der Willensbildung auf der Grundlage der Gemeinschaft. Schöningh: Paderborn.

31. Navrátilová, J., & Navrátil, P. (2016). Educational discourses in social work. Sociální pedagogika, 4(1), 38-46. CrossRef

32. Nikitin, V. A. (2002). Socialnaja rabota: Voprosy těoretičeskovo charaktěra i podgotovki specialistov (Социальная работа: Bопросы теоретического характера и подготовки специалистов. Москва: Московский психологический и социальный институт.

33. Nohl, H., & Pallat, L. (Eds.). (1929). Handbuch der Pädagogik. Sv. 5: Sozialpädagogik. Langensalza: Beltz.

34. Ondrejkovič, P. (2000). Príspevok o otázkam vzťahov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Pedagogika, 50(2), 181-191.

35. Papenkort, U. (2006). Co znamená "sociální pedagogika" v Německu? Sociální práce / Sociálna práca, 3/2006, 102-109.

36. Pérez Serrano, G. (2003). Pedagogía Social y Educación Social, construcción científica e intervención práctica. Madrid: Narcea.

37. Petrie, P. (2013). Social pedagogy in the UK: Gaining a firm foothold? Education Policy Analysis Archives, 21(37), 1-13. Dostupné z http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1339 CrossRef

38. Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada.

39. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1995, 2001, 2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

40. Přadka, M. (1978). Výchova a prostředí. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta.

41. Přadka, M. (1983). Vybrané problémy vztahu výchovy a prostředí. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta.

42. Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

43. Rothuizen, J. J., & Harbo, L. J. (2014). Educación social: Entre la vida cotidiana y la profesión / Social pedagogy between everyday life and professionalism. Res, Revista de Educación Social, 19, 1-47.

44. Stephens, P. (2013). Social pedagogy: Heart and head. Bremen: Europäischer Hochschulverlag.

45. Storø, J. (2012). The difficult connection between theory and practice in social pedagogy. International Journal of Social Pedagogy, 1(1), 17-29. Dostupné z http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com CrossRef

46. Storø, J. (2013). Practical social pedagogy. Theories, values and tools for working with children and young people. Bristol: The Policy Press. CrossRef

47. Tokárová, A. (2013). Edukačné aspekty sociálnej práce. Pedagogika.sk, 4(3), 214-232.

48. Úcar, X. (2013). Exploring different perspectives of social pedagogy: Towards a complex and integrated approach. Education Policy Analysis Archives, 21(36), 1-15. Dostupné z http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1282 CrossRef

49. Wroczyński, R. (1966). Pedagogika społeczna. Warszawa: P. W. N.

50. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné od 1. 7. 2017.

51. Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě).

Creative Commons License
Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese u studentů a sociálních pedagogů v České republice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení