ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, 1–24

Sexualita jako riziko? Sexuální výchova v českých kurikulárních dokumentech

[Sexuality as a Risk? Sex Education in Czech Curriculum Documents]

Barbora Benešovská, Dagmar Krišová, Marcela Macháčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2024.3
zveřejněno: 11. 04. 2024

Abstract

Formal sex education and its implementation in education have been increasingly debated in recent years. In the Czech Republic, the area came to the centre of public policy interest in early 2023, when, in response to several sexual harassment cases, former Minister of Education, Mr. Balaš, expressed the need to strengthen sex education in schools. With the ongoing revision of the national Framework Educational Programme and the awareness of the lack of research coverage in this area, we consider it appropriate to look at how sex education is framed in institutional documents in the Czech Republic today. We conduct a qualitative analysis of the Recommendation of the Ministry of Education for the Implementation of Sexuality Education in Primary Schools, selected school education programmes and minimum prevention programmes. We compare these with the principles, rationale and topics articulated in the Standards for Sexuality Education in Europe, which were developed to support the implementation of holistic sexuality education. We point out significant differences in the conceptualisation of the Czech documents, particularly the normative, biologizing and risk-oriented sex education. We see the untold potential for a quality approach to sex education, which takes into account the sexual subjectivity and uniqueness of adolescents’ experience and the interactive nature of sexuality, which the Standards for Sexuality Education in Europe emphasize, in the areas of Education for Citizenship, Ethics Education or in Social and Personal Development.

klíčová slova: sexuality education; school education programme; minimum prevention programme; WHO Standards; content and comparative analysis

reference (42)

1. Aggleton, P., & Campbell, C. (2000). Working with young people − towards an agenda for sexual health. Sexual and Relationship Therapy, 15(3), 283−296. CrossRef

2. Alldred, P., & David, M. E. (2007). Get real about sex: The politics and practice of sex education. Open University Press.

3. Allen, L. (2004). Beyond the birds and the bees: Constituting a discourse of erotics in sexuality education. Gender and Education, 16(2), 151−167. CrossRef

4. Allen, L. (2005). Sexual subjects: Young people, sexuality and education. Palgrave Macmillan. CrossRef

5. Allen, L. (2021). Breathing life into sexuality education. Springer. CrossRef

6. Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of sex. Routledge.

7. Cense, M., de Grauw, S., & Vermeulen, M. (2020). "Sex is not just about ovaries": Youth participatory research on sexuality education in the Netherlands. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 1−15. CrossRef

8. Corteen, K. M. (2007). Schools' fulfillment of sex and relationship education documentation: Three school-based case studies. Sex Education, 6 (1), 77−99. CrossRef

9. Česká středoškolská unie. (2020). Zpráva z průzkumu − sexuální výchova na středních školách. https://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2020/11/Zprava-z-pruzkumu-sexualni-vychova-na-strednich-skolach.pdf

10. Davies, B. (2006). Identity, abjection and otherness: Creating the self, creating difference. In M. Arnot & M. Mac an Ghaill (Eds.), The RoutledgeFalmer reader in gender & education. Routledge.

11. Dudová, R. (2012). Interrupce v České republice: Zápas o ženská těla. Sociologický ústav AV ČR.

12. Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Pedagogická fakulta UK.

13. Dvořák, D., & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: Tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis Scholae, 12(1), 135−157. CrossRef

14. Endrštová, M., & Hromková, D. (2023, 17. února). Odvolání děkana i sexuální výchova do škol: Balaš reaguje na případy obtěžování. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/odvolani-dekana-sexualni-vychova-balas-reaguje/r~b145528aad3f11eda25a0cc47ab5f122/

15. Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51−58. CrossRef

16. Epstein, D., O'Flynn, S., & Telford, D. (2000). "Othering" education: Sexualities, silences, and schooling. Review of Research in Education, 25(1), 127−179. CrossRef

17. Fafejta, M. (2016). Sexualita a sexuální identita: Sociální povaha přirozenosti. Portál.

18. Fifková, H., Hricz, M., Jarkovská, L., Kubrichtová, L., Machuta, J., Neklapilová, V., Petrnoušek, P., Písecký, V., Porubský, P., Procházka, I., Sopková, M., Unzeitig, V., Uzel, R., & Veselá, M. (2009). Sexuální výchova − vybraná témata. MŠMT.

19. Fine, M. (1988). Sexuality, schooling, and adolescent females: The missing discourse of desire. Harvard Educational Review, 58(1), 29−53. CrossRef

20. Fine, M., & McClelland, S. I. (2006). Sexuality education and desire: Still missing after all these years. Harvard Educational Review, 76(3), 297−338. CrossRef

21. Foucault, M. (1999). Vůle k vědění (Dějiny sexuality I). Herrmann a synové.

22. Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 354−371. CrossRef

23. Children's Commissioner, England. (2023). "A lot of it is actually just abuse": Young people and pornography. https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2023/02/cc-a-lot-of-it-is-actually-just-abuse-young-people-and-pornography-updated.pdf

24. Ingham, R. (2005). "We didn't cover that at school": Education against pleasure or education for pleasure? Sex Education, 5(4), 375−388. CrossRef

25. Jackson, S. (1999). Heterosexuality in question. Sage Publications. CrossRef

26. Jarkovská, L. (2013). Moc a bezmoc v diskursu: Analýza hodin sexuální výchovy. In Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (s. 90−127). Sociologické nakladatelství (SLON).

27. Ketting, E., & Winkelmann, C. (2013). New approaches to sexuality education and underlying paradigms. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 56(2), 250−255. CrossRef

28. Lamb, S., Lustig, K., & Graling, K. (2013). The use and misuse of pleasure in sex education curricula. Sex Education, 13(3), 305−318. CrossRef

29. Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. University of Chicago Press.

30. Martin, E. (1991). The egg and the sperm: How science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles. Signs, 16(3), 485−501. CrossRef

31. McKee, A., Albury, K., Dunne, M., Grieshaber, S., Hartley, J., Lumby, C., & Mathews, B. (2010). Healthy sexual development: A multidisciplinary framework for research. International Journal of Sexual Health, 22(1), 14−19. CrossRef

32. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2010). Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách. https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-realizaci-sexualni-vychovy-v-zakladnich

33. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s vyznačenými změnami). https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf

34. Národní pedagogický institut České republiky. (2023). Koncepce revize vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/koncepce-cz.pdf

35. Pitoňák, M., & Macháčková, M. (2023). Být LGBTQ+ v Česku. Výzkumná zpráva. http://lgbt-zdravi.cz/WEB/wp-content/uploads/2023/02/BytLGBTQvCesku2022_report.pdf

36. Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour. Sage Publications.

37. Regionální kancelář WHO pro Evropu & Federální centrum pro zdravotní vzdělávání, BZgA. (2017). Standardy pro sexuální výchovu v Evropě: Rámec pro tvůrce osnov, vzdělávací a zdravotnické instituce a odborníky. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. https://www.planovanirodiny.cz/storage/Standardy_pro_sexualni_vychovu_v_Evrope.pdf

38. Sadková, T. (2018). Současný stav sexuální výchovy v rámci základního vzdělávání v České republice − systematický přehled teorie a praxe. Adiktologie, 18(1), 48−58.

39. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2023, červen). Náhled české verze Mezinárodní klasifikace nemocí, 11. revize − MKN-11 pro statistiky úmrtnosti a nemocnosti (ICD-11 MMS Czech Pre-release, červen 2023). https://www.uzis.cz/ext/mkn-11-nahled/

40. WHO Regional Office for Europe & Federal Centre for Health Education, BZgA. (2010). Standards for sexuality education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialist. Federal Centre for Health Education, BZgA. https://www.BZgA-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf

41. World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int

42. Zimmerman, J. (2015). Too hot to handle: A global history of sex education. Princeton University Press. CrossRef

Creative Commons License
Sexualita jako riziko? Sexuální výchova v českých kurikulárních dokumentech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení