HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 5 No 2 (2013), 51–74

Simmelova sémiologie

[Simmel’s semiology]

Lukáš Bůžek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2014.21
zveřejněno: 03. 04. 2014

Abstract

Simmel’s social theory, namely his formal sociology, has long been considered if not dead, then of little relevance for contemporary sociological theories. This study is an attempt at proving the contrary. Our aim is to show that Simmel’s social ontology can be seen as a form of semiology, i.e. a complex body capable of integrating seemingly irreconcilable segments of society into a social science of signs, thus showing that his “social grammar” is a true social theory of sign systems. A keystone which helped us span the bridge between society and language, linguistics and sociology, was the concept of value. By dint of Simmel’s theory of economic value we try to connect his social theory, on which it lies, with his theory of sign-money, which it supports. Simmel’s social theory is based on an unorthodox concept of interaction, whose main qualities are that of perfect synchrony and unity that is dealt with by Simmel on the empirical as well as experience level. The puzzling term of form is revealed as Simmel’s attempt to conceptually grasp this synchronic dimension of interaction. Simmel’s theory of economic value is seen as an extension of Simmel’s formal sociology. Simmel conceives value as a relation between two processes of valuation brought about within the exchange as a form of interaction. Money is the physical representation of this relation. To prove that Simmel’s social theory can be regarded as a fully-grown theory of sign systems, as well as to elaborate our analysis of his social theory, we use the conceptual apparatus of Saussure’s linguistics showing that not only does Simmel’s theory imply all Saussure’s key concepts, but it also solves some of its blind spots in contemporary sociology and spans the so far unsurpassable gulf between the individual and society or structure and development.

Klíčová slova: semiology; interaction; formal sociology; value; symbol; sign

reference (21)

1. Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas [1999]. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

2. Bourdieu, Pierre [1998]. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

3. Bůžek, Lukáš [2010]. Teorie hodnoty a peněz ve Filozofii peněz Georga Simmela. Rigorózní práce.

4. Durkheim, Émile [2002]. Elementární formy náboženského života. Praha: OIKOYMENH.

5. Frisby, David [1981]. Sociological Impressionism. A Reassessment of Georg Simmel's Social Theory. London: Heinemann.

6. Frisby, David [1992]. Simmel and Since, Essays on Georg Simmel's Social Theory. London – New York: Routledge.

7. Keller, Jan [2004]. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

8. Foucault, Michel [1996]. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové.

9. Lévi-Strauss, Claude [2006]. Strukturální antropologie. Praha: Argo.

10. Lévi-Strauss, Claude [2007]. Strukturální antropologie – dvě. Praha: Argo.

11. Martucelli, Danilo [2007]. Sociologie modernity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

12. Mucha, Ivan [2000]. Symboly v jednání. Praha: Karolinum.

13. Patočka, Jan [1968]. Husserlova fenomenologie, fenomenologická sociologie a Karteziánské meditace. In. Husserl, Edmund. Karteziánské meditace. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. 161–190.

14. Sagnol, Marc [1987]. Le statut de la sociologie chez Simmel et Durkheim. In. Revue Française de Sociologie 28 (1), s. 99–125. CrossRef

15. Saussure, Ferdinand de [2007]. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia.

16. Simmel, Georg [1920]. Grundfragen der Soziologie. Berlin – Leipzig: W. de Gruyter & Co.

17. Simmel, Georg [1989]. Philosophie des Geldes. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

18. Simmel, Georg [1992]. Soziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

19. Simmel, Georg [1997]. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství.

20. Sorokin, Pitirim [1928]. Contemporary Sociological Theories. New York: Harper & Bros.

21. Tenbruck, Friedrich H. [1959]. Formal Sociology. In. Kurt H. Wolff (ed.). Georg Simmel, 1858–1918. Columbus: Ohio State University Press, s. 61–99.

Creative Commons License
Simmelova sémiologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení