HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 5 No 2 (2013), 75–95

Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích

[Secularization, its Critique, and Application on Czech Labour Movement]

Jiří Horák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2014.22
zveřejněno: 03. 04. 2014

Abstract

The Czech Republic is often said to be one of the most secular countries in Europe, or even in the world. For this, in accord with the secularization thesis, the modernization is often mentioned, where it was supposed that it automatically leads to the decline of religion in society. In my paper, I recapitulate the basic points of the secularization thesis and dissect its criticism which seems to be aimed at the idea, that secularization represents just an unintended effect of modernization. Based on this criticism, I deduce resources for analysis of the religious situation in the Czech Republic. Furthermore, I prove that Czech society is not so much atheist, but more dechristianised, and I focus on reasons of this dechristianization in political, social and class conflicts, which had, according to my opinion, a great impact on Czech church’s religionism. In this paper, I address the conflicts between socialist movement and the Catholic Church, which as a result had a substantial effect on the dechristianization of the czech working class.

Klíčová slova: dechristianization; working-class movement; conflict; secularization; socialist movement

reference (47)

1. Berger, Peter L. [1990]. The Sacred Canopy. Element of a Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Books.

2. Berger, Peter L. [1997]. Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Praha: Barrister a Principal.

3. Bruce, Steve [2003]. The Social Process of Secularization. In. Fenn, R. K. (ed.). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Oxford: Blackwell Publishing. CrossRef

4. Casanova, José [2005]. Naděje a úskalí veřejného náboženství. Srovnání mezi východní a západní Evropou. In. Hanuš, Jiří – Vybíral, Jan (ed.). Evropa a její duchovní tvář. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

5. Casanova, José [2006]. Imigrace a náboženský pluralismus. Srovnání situace v EU a USA. Sociální studia 1 (2006), s. 26–50.

6. ČSU [2011]. Obyvatelstvo podle náboženské víry podle krajů 2011. [online]. Dostupné na <www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/920047767C/$File/pvcr072.pdf>.

7. ČBK [2001]. Interní zdroje římskokatolické církve.

8. Demerath III., Nicholas J. [2007]. Secularization and Sacralization Denoctructed and Reconstructed. In. Beckford, J. A. – Demerath III., N. J. (ed.). The SAGE of the Sociology of Religion. London: SAGE Publication.

9. Dějiny českého a slovenského dělnického hnutí v letech 1848–1918. [1975]. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ.

10. Dělnické listy [1872] 18, s. 2.

11. Dobbelaere, Karel [2002]. Secularization: An Analysis at Three Levels. New York: Peter Lang Publishing.

12. Durkheim, Émile [2002]. Elementární formy náboženského života. Praha: OIKOYMENH.

13. Durkheim, Émile [2004]. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

14. Efmertová, Marcela C. [1998]. České země v letech 1848–1918. Praha: Libri.

15. Halman, Loek [2001]. The European Values Study: A Third Wave; The Source book of the 1999/2000 Eropean Values Study Surveys. Tilburg: Tilburg University.

16. Hamplová, Dana [2000]. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Mezinárodní srovnávání na základě empirického výzkumu ISSP. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

17. Hamplová, Dana [2008]. Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 2008. Naše společnost 8 (1), s. 7.

18. Hamplová, Dana [2008]. Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Sociologický časopis 44 (4), s. 721–722.

19. Hamplová, Dana [2008]. Kvantitativní sociologické výzkumy náboženství. In. Nešpor, R. Z. – Václavík, D. et al. (ed.). Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství.

20. Holubec, Stanislav [2009]. Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

21. Horáček, Cyril [1933]. Počátky českého hnutí dělnického. Praha: Česká akademie věd a umění.

22. Jiroušek, Tomáš J. [1900]. Dějiny sociálního hnutí v zemích Koruny české od roku 1840–1900. Praha: Nákladem družstva Vlast.

23. Kepel, Gilles [1996]. Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis.

24. Lev XIII. [1996]. Rerum novarum. Encyklika o dělnické otázce. Praha: ZVON.

25. Luckmann, Thomas [1967]. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: The Macmillan Company.

26. Lužný, Dušan [2005]. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: Masarykova univerzita. Lužný, Dušan [1999]. Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita.

27. Machačová, Jana [1996]. Prostředí továrního dělnictva ke konci 19. století; analýza vzpomínek Františka Halase staršího z let 1885–1915. In. Machačová, Jana – Matějček, Jiří (ed.). Studie k sociálním dějinám 19. století. Opava – Praha – Kutná Hora: Slezský ústav České akademie věd.

28. Machačová, Jana – Matějček, Jiří [2002]. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914. Opava: Slezské zemské muzeum.

29. Marx, Karel – Engels, Bedřich [1893]. Komunistický manifest. Vídeň: Nákladem vydavatelstva Dělnických listů.

30. Martin, David [1991]. The Secularization Issue: Prospect and Retrospect. The British Journal of Sociology 42 (3), s. 465–474. CrossRef

31. Martin, David [2005]. On Secularization. Towards a Revised General Theory. London: Ashgate.

32. McLeod, Hugh [2007]. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

33. McLeod, Hugh [2008]. Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

34. Nešpor, Zdeněk R. [2008]. Nové formy etablovaných křesťanských církví. In. Nešpor, Zdeněk R. – Václavík, David et al. (ed.). Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství.

35. Nešpor, Zdeněk – Lužný, Dušan [2007]. Sociologie náboženství. Praha: Portál.

36. Rémond, René [2003]. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: Nakl. Lidové noviny.

37. Stark, Rodney – Iannaccone, Laurence – Finke, Roger [1996]. Religion, Science and Racionality. The American Economic Review 86 (2), s. 433–437.

38. Stark, Rodney [1999]. Secularization, R.I.P. Sociology of Religion 60 (3), s. 249–273. CrossRef

39. Tobolka, Zdeněk V. [1921]. Dějiny českoslovanské sociální demokracie od jejich počátků až po sjezd hainfeldský. Praha: Ústřední dělnické nakladatelství a knihkupectví.

40. Urban, Otto [1982]. Česká společnost 1848–1918. Praha: Svoboda.

41. Václavík, David [2008]. Náboženství a politika. In. Nešpor, Zdeněk R. – Václavík, D. et al. (ed.). Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství.

42. Vido, Roman [2008]. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství. Sociální studia 11 (3–4).

43. Weber, Max [1997]. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta.

44. Weber, Max [1998]. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh.

45. Wilson, Bryan [1966]. Religion in Secular Society. London: Watts.

46. Wilson, Bryan [1982]. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

47. Zlámal, Bohumil [2009]. Příručka českých církevních dějin. VI. Doba probuzeneckého katolicismu (1848–1918). Olomouc: Matice cyrilometodějská.

Creative Commons License
Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení