HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 5 No 1 (2013), 33–54

Stalinova verze marxismu jako jeho „ortodoxní“ model. Dějiny VKS(b) po pětasedmdesáti letech: kapitola z historické sociologie

[Stalin’s Version of Marxism as Its “Orthodox” Model. History of the AUCP(b) after Seventy-five Years: A Chapter from Historical Sociology]

Miloslav Petrusek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2014.28
zveřejněno: 23. 01. 2018

Abstract

The article deals with the 1938 treatise History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), abbreviated AUCP(b) – an official treatise from the Stalin era of the USSR which was published on a mass scale. The author puts his reflections in two contexts: 1. the internal Marxist dispute over “orthodoxy”, which Stalin resolved by publishing (and co-authoring) this “canonical book”, and 2. the myth-forming context, which shows how totalitarian regimes present themselves with their “canonical books”. He considers publications preceding the analyzed book, which after Lenin’s death included texts by Grigory Zinoviev, Nikolai Bukharin and Leon Trotsky. Then he considers the actual book, focusing in more detail on the absence of two topics and concepts – the state and culture. He pays particular attention to the chapter on dialectic and historical materialism written by Stalin, which completes the simplistic interpretations in the so-called Stalinist Marxism. Like L. Kołakowski, he concludes that the entire Stalinist concept is naturalistic (meaning the naive naturalism of the late 19th century: Marxism guarantees a “scientific world view”) and naively nomothetic (all fundamental claims have the form of unquestionable laws).

Klíčová slova: “canonical books” of totalitarian regimes; treatise History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks); Marxist dispute over “orthodoxy”; Stalinist Marxism

reference (61)

1. Aksjonov, Vasilij [2005]. Moskovskaja saga. I–III. Moskva: Izograf, Eksmo.

2. Aldanov, Mark [1994]. Portrety. Moskva: Novosti.

3. Antonov-Ovsejenko, Anton [1991]. Berija. Moskva: Ast.

4. Avtorchanov, Abdurachman [1992]. Zagadka směrti Stalina. Moskva: Slovo.

5. Beneš, Jan [2004]. Čas voněl snem. Stručný přehled dějin VKS(b). Praha: Primus.

6. Berija, Lavrentij P. [1951]. K dějinám bolševických organisací v Zakavkazsku. Praha: Svoboda.

7. Berija, Sergo [2003]. Můj otec Berija: ve Stalinově Kremlu. Praha: Dita.

8. Bucharin, Nikolaj I. [1928]. Lenin jako marxista. Praha: Komunistické nakladatelství a knihkupectví.

9. Bucharin, Nikolaj I. [1988]. Izbrannyje proizveděnija. Moskva: Politizdat.

10. Bucharin, Nikolaj I. [1989]. On požret nas. In. Osmysliť kult Stalina. Moskva: Progress, s. 610–612.

11. Bullock, Alan [2005]. Hitler – Stalin: Paralelní životopisy. Praha: Levne knihy.

12. Cohen, Stephen F. [1988]. Bucharin: Političeskaja biografija 1888–1938. Moskva: Progress.

13. Cvekl, Jiři [1956]. O materialistické dialektice. Praha: SNPL .

14. Cvekl, Jiři [1968]. Úvod do dialektiky. Praha: SPN .

15. Čerušev, Nikolaj S [2007]. Byl li zagovor vojennych 1937 god? Moskva: Vječe.

16. Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků). Stručný výklad. [Redigováno komisí Ústředního výboru VKS(b). Schváleno Ústředním výborem VKS(b) 1938.] [1954]. Praha: Statni nakladatelství politické literatury.

17. Deutscher, Isaac [1991]. Trockij v izgnanii. Moskva: Izdatělstvo političeskoj litěratury.

18. Dunayevskaya, Raya [1995]. Filozofia a revolúcia. Bratislava: Iris.

19. Eribon, Didier [2002]. Michel Foucault: 1926–1984. Praha: Academia.

20. Fromm, Erich [1997]. Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

21. Furet, Francois [2000]. Minulosť jednej ilúzie. Esej o idei komunizmu v 20. storočí. Bratislava: Agora.

22. Garaudy, Roger [1964]. Perspektivy člověka. Praha: Nakladatelství politické literatury.

23. Garaudy, Roger [1968]. Karel Marx: filosof, ekonom, politik. Praha: Mlada fronta.

24. Gramsci, Antonio [1966]. Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho. Praha: Svoboda.

25. Helebrandt, Robert [1991]. Kniežatá zloby. Bratislava: AGRES . Chesterton, Gilbert K. [1948]. Heretikové. Praha: Julius Albert.

26. Institut Marxe–Engelse–Lenina [1945]. J. Stalin: Stručný životopis. Brno: Knihovna Rovnosti.

27. Kapustin, Michail [1990]. Koněc utopii? Prošloje i buduščeje socializma. Moskva: Novosti.

28. Kołakowski, Leszek [1989]. Główne nurty marksizmu III. Rozkład. Warszawa: Wydawnictwo Krąg a Wydawnictwo Pokolenie.

29. Lenin, Vladimir I. [1975]. Co dělat? (1902). In. Vybrané spisy, sv. 1. Praha: Svoboda, s. 64 –158.

30. Lenin, Vladimir I. [1976]. Stát a revoluce (1917). In. Vybrané spisy, sv. 3. Praha: Svoboda, s. 291–401.

31. Lenin, Vladimir I. [1981]. Dopis sjezdu a Dodatek k dopisu z 24. prosince 1922. In. Vybrané spisy, sv. 5. Praha: Svoboda, s. 675–678.

32. Lukács, Gyorgy [1988]. Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskej dialektyce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

33. Lukács, Georg [2008]. Lenin i klassovaja vojna. Moskva: Algoritm.

34. Malia, Martin [2004]. Sovětská tragédie: dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha: Argo.

35. Marx, Karel [1978]. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha: Svoboda.

36. Masaryk, Tomáš G. [1996]. Rusko a Evropa, sv. 2. Praha: Ustav T. G. Masaryka.

37. Medvěděv, Roj [1990]. Stalin a stalinismus: historické črty. Bratislava: Obzor.

38. Mikojan, Sergo [1989]. "Asketizm" vožďa. Ogoňok, duben, č. 15, s. 12–16.

39. Osmysliť kult Stalina. [1989]. Moskva: Progress.

40. Parolek, Radegast – Honzík, Jiří [1977]. Ruská klasická literatura: 1789–1917. Praha: Svoboda.

41. Pipes, Richard [2007. Komunizmus. Dejiny intelektuálneho a politického hnutia. Bratislava: Slovart.

42. Service, Robert [2002]. Lenin. Životopis. Praha: Argo.

43. Sorokin, Pitirim A. [1994]. Recenzija na knigu N. I. Bucharina Těorija istoričeskogo matěrialzma. In. Obščedostupnyj učebnik sociologii. Statji raznych let. Moskva: Nauka.

44. Souvarine, Boris [1985 (1935)]. Staline: aperçu historique du bolchévisme. Paris: Edition G. Ledovici.

45. Souvarine, Boris [1990]. Controverse avec Soljénitsyne. Paris: Editions Alois.

46. Stalin, Josef V. [1949]. Anarchismus nebo socialismus? In. Spisy, sv. 1. Praha: Svoboda, s. 274–356.

47. Stalin, Josef V. [1950]. Otázky leninismu. Praha: Svoboda.

48. Stalin, Josef V. [1953]. Rozhovor s německým spisovatelem Emilem Ludwigem 13. prosince 1931. In. Spisy, sv. 13. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, s. 109–126.

49. Trockij, Lev D. [1995]. Zrazená revoluce. Brno: Doplněk.

50. Trockij, Lev D. [1924]. Nový kurs. Praha: Komunistické nakladatelství.

51. Trockij, Lev D. [1925]. Poučení z Října. Praha: Komunistické nakladatelství.

52. Trockij, Lev D. [1930]. Zfalšovaná revoluce. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Antoniin Svěcený.

53. Trockij, Lev D. [1934–1936]. Dějiny ruské revoluce 1905–1917. Praha: František Borovy.

54. Trockij, Lev D. [1989]. Josif Stalin. Opyt charaktěristiki. In. Osmysliť kult Stalina, s. 624–647.

55. Trockij, Lev D. [1995]. Zrazená revoluce. Brno: Doplněk.

56. Tucker, Robert C. [1995]. Stalin. Praha: Nakladatelství Dialog.

57. Tucker, Robert C. [2003]. Stalin jako revolucionář: 1879–1929. Studie dějin a osobnosti. Praha: Jiří Buchal – BB/art.

58. Voslenskij, Michail S. [1984]. Nomenklatura: the Russian Ruling Class. Garden City: Doubleday Comp.

59. Vyšinskij, Andrej J. [1950]. Teorie soudních důkazů v sovětském trestním právu. Praha: Mir.

60. Vyšinskij, Andrej J. [1952]. Soudní řeči. Praha: Orbis.

61. Žižek, Slavoj [2008]. "Nemrtvý" Lenin. K devadesátému výročí Říjnové revoluce. In. S. Žižek, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů. Praha: Akademie výtvarných umění, s. 163–165.

Creative Commons License
Stalinova verze marxismu jako jeho „ortodoxní“ model. Dějiny VKS(b) po pětasedmdesáti letech: kapitola z historické sociologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení