HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 83–99

Problematika péče o děti mladší tří let v České republice

[Injustice in Child Care for the under 3-Year-Old Children in Czech Republic]

Kristina Kalitová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.23
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

The article discusses theoretical and practical issues of child care for under three-yearold children. The article looks at the issue from three perspectives which affect injustices. Firstly, in terms of every day struggles for recognition, which should have been understood as full-fledged activity with appropriate social status. Secondly, in terms of redistribution of public resources and financial reward for caring for children under the age of three. Thirdly, in terms of political injustice, which will inevitably limit people’s capacity to engage in all kinds of civic and political activity. Following the Nancy Fraser’s thinking, article shows that is it necessary to understand recognition and redistribution unconditionally but in the unified horizon. The structures of injustice for children under the age of three are connected and only one of these approaches is not able to solve injustice. The article brings, with the helping hands of critical methods, new perspectives, and approaches to care issues that target breaking actions of national Czech Republic norms and remove rigid social and institutional systems and policies that structure inequality on this field.

klíčová slova: social justice; care for children under three years of age; redistribution; recognition; representation

reference (77)

1. Barvíková, Jana, et al. [2018]. Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné z: <https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/vystupy-z-projektu>.

2. Bičáková, Alena - Kalíšková, Klára [2015]. Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR.

3. Benešová, Jana [2009]. [S]ladíme s Kašparem aneb Příklady vstřícných firemních opatření 2013. Liberec: Centrum Kašpar.

4. Berk, Sarah Fenstermaker [1985]. The Gender Factory. The Apportionment of Work in America Household. New York: Plenum Press.

5. Bubeck, Diemut Elisabet [1995]. Care, Gender, and Justice. Wotton-under-Edge: Clarendon Press.

6. Budlender, Debbie [2008]. The Statistical Evidence on Care and Non-Care Work across Six Countries. United Nations Research Institute for Social Development 17. 12. 2008 [online]. Dostupné z: <http://www.unrisd.org>.

7. Búriková Sekeráková, Zuzana [2017]. Panie k deťom a na upratopvanie: podoby platenej práce v domácnosti. Brno: Masarykova univerzita.

8. Butler, Judith [2008]. Sexual politics, torture, and secular time. The British Journal of Sociology 59 (1): 1-23. CrossRef

9. Cagliari, Paola - Barozzi, Angela - Giudici, Claudia [2004]. Thoughts, theories and experiences for an educational project with participation in Children in Europe. Children in Europe 6 (1): 28-40.

10. Clark, Alison - Moss, Peter [2005]. Spaces to Play: More listening to young children using the Mosaic approach. London: National Children's Bureau.

11. Cohen, Gerald Alan [2008]. Rescuing Justice and Equality. Harvard: Harvard University Press.

12. Český statistický úřad [2017]. České ženy berou nižší mzdy [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz>.

13. Český statistický úřad [2019]. Zaostřeno na ženy a muže 2019 [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz.

14. ČTK [2020]. V Česku se znovu rozšíří jesle, do roku 2024 nahradí dětské skupiny, schválila vláda [online]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-cesku-se-znovu-rozsiri-jesle-nahradi-detske-skupiny-schval/r~99e3af4acaa411ea8972ac1f6b220ee8/.

15. D'Addio, Anna, Christina - D'Ercole, Marco, Mira [2005]. Trends and Determinants of Fertility Rates.

16. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 27 [online]. Dostupné z: <https://www.oecd-ilibrary.org>.

17. Del Boca, Daniela - Locatelli, Marilena [2006]. The Determinants of Motherhood and Work Status: A Survey. IZA Discussion Paper 2414 [online]. Dostupné z: <https://www.researchgate.net>.

18. Ettlerová, Sylva [2006]. Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. Příspěvek na konferenci MPSV. Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině? Praha.

19. Ettlerová, Sylva [2006a]. Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů zaměstnavatelů. In. Jurajda, Štěpán - Kuchařová, Věra - Machovcová, Kateřina, et al. Kariéra, rodina, rovné poříležitosti. Výzkum postavení žen a mužů na trhu práce. Praha: Gender Studies.

20. Ettlerová, Sylva [2006b]. Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace. Praha: VÚPSV.

21. Ettlerová, Sylva [2007]. Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. Práce a sociální politika 4 (1): 90-102.

22. European Institute for Gender Equality [2019]. Gender Equality Index 2019. Work-life balance [online]. Dostupné z: <https://eige.europa.eu>.

23. Eurostat [2020]. Míra nezaměstnanosti podle pohlaví a věku [online]. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm020/default/bar?lang=en>.

24. Evropská komise [2018]. Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0273&from=EN>.

25. Ezzeddine, Petra, et al. [2014]. Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice. Praha: Sdružení pro integraci a migraci.

26. Fraser, Nancy [1998]. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation. Berlin: WZB.

27. Fraser, Nancy [2004]. Reframing justice. Amsterdam: The Department of Philosophy of the University of Amsterdam.

28. Fraser, Nancy - Honneth, Axel [2004]. Přerozdělování nebo uznání?. Praha: Filosofia.

29. Fraser, Nancy [2007]. Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdelování, uznání a rerezentace. Praha: Filosofia.

30. Fraser, Nancy [2010]. Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World. New York: Columbia University Press.

31. Fraser, Nancy [2016]. Capitalism's Crisis of Care. Dissent 63 (4): 30-37. CrossRef

32. Fraser, Nancy [2016a]. Contradictions of capital and care. New Left review 7 (1): 99-117.

33. Fraser, Nancy [2017]. Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism. In. Bhattacharya, Tanmoy (ed.). Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentering Oppression. London: Pluto Press, s. 21-37. CrossRef

34. Gilliganová, Carol [2001]. Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů. Praha: Portál.

35. Hašková, Hana - Saxonberg Steven (ed.) - Mudrák, Jiří [2012]. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: SLON.

36. Held, Virginia [2016]. Etika péče. Osobní, politická a globální. Praha: Filosofia.

37. Hoem, Jan M. [2006]. Proč má Švédsko tak vysokou porodnost? Demografie 48 (4): 241-250.

38. Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Paloncyová, Jana [2016]. Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky. Praha: VÚPSV.

39. Hochschild, Arlie Russel [2008]. Láska a zlato. Globální řetězce péče o děti mladší tří let. In. Marek Hrubec (ed.). Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, s. 107-128.

40. Honneth, Axel [1995]. The Fragmented World of the Social. Era in Social and Political Philosophy. New York: Sunny Press.

41. Honneth, Axel [1996]. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press.

42. Honneth, Axel [2007]. Disrespect. The Normative Foundations of Critical Theory. Cambridge: Polity.

43. Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Paloncyová, Jana [2016]. Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky. Praha: VÚPSV.

44. Hrubec, Marek [2008]. Interkulturní dialog o lidských právech. Západní. islámské a konfuciánské perspektivy. Praha: Filosofia.

45. Hrubec, Marek (ed.) [2008] Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia.

46. Kalitová, Kristina [2021]. Sociální nespravedlnost v éře globalizace. Praha: Pavel Mervart.

47. Kamerman, Sheila B., et al. [2003]. Social Policies, Family Types and Child Outcomes in Selected OECD Countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 6 [online]. Dostupné z: <https://www.oecd-ilibrary.org>.

48. Kamerman, Sheila B. - Gatenio Gabel, Shirley [2006]. Social Protection for Children and their Families: A Global Overview [online]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/252379123_Social_Protection_for_Children_and_their_Families_A_Global_Overview.

49. Křížková, Alena - Dudová, Radka - Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana (ed.) [2008]. Práce a péče. Praha: SLON.

50. Kubalčíková, Kateřina - Válková, Jana [2017]. Providing care services: strategies of key actors in childcare and elderlycare in the Czech Republic. In. Syrovátka, Tomáš - Válková, Jana. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture / Masaryk University, s. 87-114.

51. Lash, Scott - Featherstone, Mike [2012]. Recognition and Difference. New York: SAGE Publications Ltd.

52. Leopold, Les [2015]. Runaway Inequality. An Activist's Guide to Economic Justice. New York: Labour Institute Press.

53. Lutherová, Soňa - Maříková, Hana - Válková, Jana [2017]. Childcare Preferences of Parents in the Czech Republic and the Slovak Republic. Sociológia 49 (3): 285-309.

54. Lynch, Kathleen - Baker, John - Lyons, Maureen [2009]. Affective Equality. Love, Care and Injustice. New York: Palgrave Macmillan.

55. Mahon, Rianne [2016]. Early Childhood Education and Care. In. Kaldor, Mary - Rangelov, Iavor (ed.). The Handbook of Global Security Policy. Chichester: Wiley Blackwell, s. 222-241.

56. Matějček, Zdeněk [2005]. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada.

57. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana [2003]. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

58. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana [2004]. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Praha: VÚPSV.

59. Meagher, Gabrielle - Szebehely, Marta [2008]. Equality in the social service state: Nordic childcare models in comparative perspective. In. Kvist, Jon - Fritzell, Johan (ed.). Changing Social Equality: The Nordic Welfare Model in 21st Century. Bristol: Policy Press, s. 119-143.

60. Mitchell, Eva - Hamplová Dana (ed.) - Chaloupková, Jana - Kotýnková, Magdalena [2012]. Kdo se (po)stará? Dítě mezi rodinou, státem a trhem. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

61. Možný, Ivo [2006]. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství.

62. Neyer, Gerda [2003]. Family Policies and Low Fertility in Western Europe. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.

63. OECD [2011]. Doing Better for Families, Enrolment in childcare and pre-school 2019 [online]. Dostupné z:<https://www.oecd.org>.

64. OECD [2017]. Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care [online]. Dostupné z: <https://www.oecd.org>.

65. OECD [2018]. Education at a Glance 2018: OECD Indicators [online]. Dostupné z: <https://www.oecd.org>.

66. OECD [2020]. Education at a Glance 2020: OECD Indicators [online]. Dostupné z: <https://www.oecd.org>.

67. Pertold, Filip - Zapletalová, Lucie [2018]. Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem předškolní péče o děti mladší tří let v Německu. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR.

68. Pitkin, Hanna [2017]. Commentary: The Paradox of Representation. In. Pennock, Ronald J. (ed.) - Chapman, John. Representation. W. New Jersey: Transaction Publishers, s. 38-42. CrossRef

69. Pollak, Johannes, et al. [2009]. On Political Representation: Myths and Challenges. RECON Online Working Papers 3 [online]. Dostupné z: https://ideas.repec.org/p/erp/reconx/p0042.html.

70. Rákosník, Jakub [2009]. Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie. Historická sociologie 1 (1): 65-79. CrossRef

71. Sociologický ústav AV ČR. Jak Češi tráví čas? [2016] [online]. Dostupné z: https://www.promenyceskespolecnosti.cz.

72. Standing, Guy [2009]. Work after Globalization: Building Occupational Citizenship. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc.

73. Strategie Evropa 2020 [2020] [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696.

74. Šturma, Jaroslav - Prekopová, Jiřina [2012]. Výchova láskou. Praha: Portál.

75. Tronto, Joan C. [2013]. Caring democracy: markets, equality, and justice. New York: New York University Press.

76. Young, Iris Maria [2010]. Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia.

77. Zykanová, Tamara - Janhubová, Kristýna [2020]. Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku. Se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny. Praha: Oddělení evaluací MPSV.

Creative Commons License
Problematika péče o děti mladší tří let v České republice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení