HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 63–81

Význam korespondence při výzkumu fenoménu přátelství

[The Significance of Correspondence in Research on the Phenomenon of Friendship]

Martin Klement

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.22
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

Since antiquity, the phenomenon of friendship has attracted the attention of philosophers, theologians and, most recently, also of the representatives of many others scientific disciplines. At the beginning of this study, which interconnects the findings of sociology, philosophy and anthropology with the historiographical approaches, the problems going with the attempt to define the concept of “friendship” are presented in a systematic way. Afterward, the article deals with the question in which way a long-term correspondence can be used for the analysis of the relationship between two historical protagonists who have been considered as friends. The interpretation problems and the possible methodological approaches in researching the friendship of two correspondents are illustrated on the large complex of the letters between Tomáš Garrigue Masaryk and Josef Svatopluk Machar. These letters come from 1893 to 1932 and are widely unknown for large public.

klíčová slova: friendship; correspondence; Tomáš Garrigue Masaryk; Josef Svatopluk Machar; Aristotle; Vienna

reference (45)

1. Alleweldt, Erika [2018]. Unterscheiden sich Männer- und Frauenfreundschaften? Zur Sozialstrukturierung von Freundschaft. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 43-58.

2. Aristotelés [2021]. Etika Níkomachova. Praha: Petr Rezek.

3. Baumgarten, Hans-Ulrich [2018]. "Jede Freundschaft beruht auf Gemeinschaft" (Aristoteles). Antike Freundschaftsvorstellungen und ihre Bedeutung. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 13-25.

4. Behringer, Wolfgang [2012]. Kulturgeschichte des Sportes. Vom antiken Olympia bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck.

5. Bílek, Jan - Kokešová, Helena - Quagliatová, Vlasta - Ryantová Marie (ed.) [2011]. Korespondence T. G. Masaryk - Josef Kaizl. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

6. Bílek, Jan - Kokešová, Helena - Quagliatová, Vlasta - Swierczeková, Lucie (ed.) [2005]. Korespondence T. G. Masaryk - Karel Kramář. Praha: Masarykův ústav AV ČR.

7. Bude, Heinz [2015]. Das Versprechen der Freundschaft. In. Tyradellis, Daniel (ed.). Freundschaft. Das Buch. Berlin: Matthes & Seitz, s. 38-54.

8. Carlsson, Anni - Michels, Volker (ed.) [2007]. Hermann Hesse, Thomas Mann. Briefwechsel. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

9. Cicero, Marcus Tullius [1976]. Laelius o přátelství. In. Cicero, Marcus Tullius. Tuskulské hovory. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. 303-348.

10. Course, Magnus [2010]. Making Friends, Making Oneself: Friendship and the Mapuche Person. In. Desai, Amit - Killick, Evan (ed.). The Ways of Friendship. Anthropological Perspectives. New York - Oxford: Berghahn Books, s. 154-173. CrossRef

11. Die drei Reiche. Roman aus dem alten China mit vierundzwanzig Holzschnitten. Aus dem Chinesischen von Franz Kuhn [1981]. Frankfurt am Main: Insel Verlag.

12. Diem, Carl [1960]. Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung. Stuttgart: J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

13. Doubek, Vratislav - Merhautová, Lucie [2017]. Skepse a naděje. Formování základů reformního modernismu. In. Kokešová, Helena - Kotyk, Petr - Kraitlová, Irena (ed.). Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893-1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, s. 5-72.

14. Eisenberg, Christiane [1997]. Sportgeschichte. Eine Dimension der modernen Kulturgeschichte. Geschichte und Gesellschaft 23 (2): 295-310.

15. Elias, Norbert [1975]. Die Genese des Sports als soziologisches Problem. In. Hammerich, Kurt - Heinemann, Klaus (ed.). Texte zur Soziologie des Sports. Sammlung fremdsprachiger Beiträge. Schorndorf: Hofmann, s. 81-109.

16. Hanuš, Ignác Jan [1867]. Heslo "Přátelství". In. Rieger, František Ladislav (ed.). Riegrův slovník naučný. Díl šestý. Praha: I. L. Kober, s. 865-866.

17. Hermand, Jost [2006]. Freundschaft. Zur Geschichte einer sozialen Bindung. Köln: Böhlau Verlag.

18. Hermanson, Lars [2019]. Friendship, Love, and Brotherhood in Medieval Northern Europe, c. 1000-1200. Leiden - Boston: Brill.

19. Hitzer, Bettina [2011]. Emotionsgeschichte - ein Anfang mit Folgen. H-Soz-Kult 23. 11. 2011 [online]. Dostupné z: <https://www.hsozkult.de>.

20. Huang, Martin W. (ed.) [2007a]. Male Friendship in Ming China. Leiden - Boston: Brill.

21. Huang, Martin W. [2007b]. Male Friendship in Ming China: An Indtroduction. In. Huang, Martin H. (ed.), Male Friendship in Ming China. Leiden - Boston: Brill, s. 2-33. CrossRef

22. Killick, Evan [2010]. Ayompari, Compadre, Amigo: Forms of Fellowship in Peruvian Amazonia. In. Desai, Amit - Killick, Evan (ed.). The Ways of Friendship. Anthropological Perspectives. New York - Oxford: Berghahn Books, s. 46-68. CrossRef

23. Killick, Evan - Desai, Amit [2010]. Valuing Friendship. In. Desai, Amit - Killick, Evan (ed.). The Ways of Friendship. Anthropological Perspectives. New York - Oxford: Berghahn Books, s. 1-19.

24. Kokešová, Helena [2015]. Ke vztahu T. G. Masaryka a Josefa Svatopluka Machara. In. Kokešová, Helena (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, s. 92-101.

25. Kokešová, Helena [2021]. Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar. In. Mosković, Boris (ed.). Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, s. 17-19.

26. Kokešová, Helena - Kotyk, Petr - Kraitlová, Irena (ed.) [2017]. Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893-1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

27. Kokešová, Helena - Kraitlová, Irena (ed.) [2019]. Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Svazek II (1896). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

28. Kostrbová, Lucie [2011]. Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Praha: Academia.

29. Krettenauer, Thomas [2018]. "That's What Friends Are For" - eine Spurensuche zum Mythos und zur Symbolik der Freundschaft in der Musik. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 121-150.

30. Langenfeld, Hans. [2003]. Antiker Sport? Spezielle Gedanken zu einem grundsätzlichen Problem der Sportgeschichte. In. Bertke, Ellen - Kuhn, Heike - Lennartz, Karl (ed.). Olympisch bewegt. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Manfred Lämmer. Köln: Deutsche Sporthochschule, s. 431-443.

31. Masaryk, Tomáš Garrigue [2012]. Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie na základě sociologie. Etika. Praha: Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

32. Montaigne, Michel de [1966]. Eseje. Praha: Odeon.

33. Münkler, Marina [2015]. Freundschaft als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. In. Tyradellis, Daniel (ed.). Freundschaft. Das Buch. Berlin: Matthes & Seitz, s. 78-87.

34. Putna, Martin C. [2013]. Homosexualita v novodobé české literatuře. In. Putna, Martin C., et al. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, s. 83-181.

35. Rapsch, Alexandra [2004]. Soziologie der Freundschaft. Historische und gesellschaftliche Bedeutung von Homer bis heute. Stuttgart: ibidem-Verlag.

36. Rosenwein, Barbara H. [2010]. Problems and Methods in the History of Emotions. Passion in Context. Journal of the History and Philosophy of the Emotions 1 (1): 1-32 [online]. Dostupné z: <https://alioshabielenberg.com/wp-content/uploads/2020/06/Rosenwein-2010-Problems-and-Methods-inthe-History-of-Emotions.pdf>.

37. Schmidt, Ina [2014]. Auf die Freundschaft. Eine philosophische Begegnung oder Was Menschen zu Freunden macht. München: Ludwig.

38. Schneider, Johannes [2018]. Geschäftsfreunde - Facebook-Freunde. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 75-84.

39. Schult, Klaus-Dieter [2018]. Brieffreundschaften. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 101-119.

40. Sýkora, Petr [2009]. Básník proti Hradu. Neposlušný občan Josef Svatopluk Machar. Praha: Libri.

41. Švaříčková Slabáková, Radmila [2016]. Dějiny emocí: nové paradigma ve studiu historie. Český časopis historický 114 (2): 291-315.

42. Tiedemann, Markus [2014]. Liebe, Freundschaft und Sexualität. Fragen und Antworten der Philosophie. Hildesheim: Georg Olms Verlag.

43. Tyradellis, Daniel [2015]. Freundschaft. Die Einleitung. In. Tyradellis, Daniel (ed.). Freundschaft. Das Buch. Berlin: Matthes & Seitz, s. 6-23.

44. Würker, Achim [2018]. Schulfreundschaften. In. Korczak, Dieter (ed.). Freundschaft. Von Aristoteles bis Facebook. Kröning: Asanger Verlag, s. 85-99.

45. Zabloudilová, Jitka [2006]. Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar. Masarykův sborník XIII, s. 25-46.

Creative Commons License
Význam korespondence při výzkumu fenoménu přátelství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení