HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 43–61

Civilizačně nekompetentní? Kultura české společnosti 90. let v paměti západních expatriantů

[Civilizationally Incompetent? The Culture of Czech Society in the 1990s in the Memory of Western Expatriates]

Tomáš Razím

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.21
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

The so-called Velvet Revolution started a new “transformation” period of Czech history. There seemed to be a general agreement that the main goal was the “return to Europe”, assimilation to the West after more than 40 years of different historical development. That was not only a political and economic, but also a cultural and civilizational process. Theories about postsocialist societies with distorted values tried to explain why the westernizing process was taking longer than expected. This article confronts the theory of Polish sociologist Piotr Sztompka with oral history interviews conducted with Western expatriates who came to Czechoslovakia in early 1990s. Although daily interaction with Czech society brought them many disenchantments, the narrators generally perceived those simply as cultural differences, not as signs of civilizational incompetence. Some of the differences even led them to settle down in the Czech Republic. The most prominent social phenomena which the narrators classify altogether negatively are xenophobia and racism which in their view still prevail in Czech society, albeit less pronounced.

klíčová slova: transformation; Czech society; oral history; expatriates; 1990s

reference (80)

1. Adamovsky, Ezequiel [2005]. Euro-Orientalism and the Making of the Concept of Eastern Europe in France, 1810-1880. The Journal of Modern History 77 (3): 591-628. CrossRef

2. Baker, Mark [2021]. Čas proměn: Praha, Československo a Češi 80. a 90. let očima Američana. Brno: CPress.

3. Berend, Iván T. [1996]. Central and Eastern Europe, 1944-1993: detour from the periphery to the periphery. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Bloom, Jo [1991]. Golden Arches Amid the Spires. Prognosis 1 (8): 4.

5. Břach, Radko [1997]. První kroky francouzské vojenské mise v Československu (únor-květen 1919). Historie a vojenství 46 (4): 3-32.

6. Buden, Boris [2013]. Konec postkomunismu: od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Praha: Rybka.

7. Bugaric, Bojan - Berend, Ivan T. [2015]. Unfinished Europe: Transition from Communism to Democracy in Central and Eastern Europe. Journal of Contemporary History 50 (4): 768-785. CrossRef

8. Burawoy, Michael - Verdery, Katherine [1999]. Introduction. In. Burawoy, Michael - Verdery, Katherine (ed.). Uncertain transition: ethnographies of change in the postsocialist world. Lanham: Rowman and Littlefield, s. 1-17.

9. Burjanek, Aleš [2001]. Xenophobia among the Czech population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review 9 (1): 53-67. CrossRef

10. Corbin, Alain [2004]. Narcis a miazma: pach a společenské představy 18. a 19. století. Praha: Argo.

11. ČNB [2022]. Kurzy devizového trhu - měsíční průměry [online]. Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_mena.html?mena=GBP> [cit. 28. 1. 2022].

12. ČSÚ [2021]. Tab.05.03 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v nár. hospodářství (bez podlim. ek. subjektů) podle odvětví (1993-2009) [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republikaod-roku-1989-v-cislech-aktualizovano-9122021#05> [cit. 28. 1. 2022].

13. Dahrendorf, Ralf [1991]. Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě. Praha: Evropský kulturní klub.

14. Deitch, Gene [2018]. Z lásky k Praze. Praha: Garamond.

15. Dienstbier, Jiří [1990]. Snění o Evropě: (politický esej). Praha: Lidové noviny.

16. Drbohlav, Dušan, et al. [2010]. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

17. Emery, Glen [2010]. Žízniví psi. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

18. Fibich, Jindřich [1996]. Problémy transformace a demokratizace mentality člověka. In. Šafaříková, Vlasta (ed.). Transformace české společnosti 1989-1995. Brno: Doplněk, s. 249-289.

19. Franěk, Jiří [1988]. Ekonomická budoucnost - obavy a naděje: Rozhovor Mladého světa s doc. Ing. Valtrem Komárkem, DrSc., ředitelem Prognostického ústavu. Mladý svět 31 (1): 6-7.

20. Fundová, Johana [2019]. Devadesátky!: roky nespoutané svobody. Brno: CPress.

21. Garton Ash, Timothy [1991]. Rok zázraků. Praha: Lidové noviny.

22. Garton Ash, Timothy [1998]. The file: a personal history. New York: Vintage Books.

23. Geaney, Kathleen [2013]. Špatná strana hranice? Anglicky mluvící levicová komunita v Československu na počátku studené války. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 5 (1): 40-63.

24. Giordano, Christian - Kostova, Dobrinka [2006]. The social production of mistrust. In. Postsocialism: ideals, ideologies and practices in Eurasia. London: Routledge, s. 74-89.

25. Habermas, Jürgen [1990]. Die nachholende Revolution. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

26. HN [1996]. Dvojnásobek průměrné mzdy je prý seriózní. Hospodářské noviny 40 (95): 2.

27. Holubec, Stanislav [2015]. Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. Praha: Scriptorium.

28. Holý, Ladislav [2010]. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

29. Chludilová, Iva [2003]. Cizinci v České republice. Naše společnost 1 (1-2): 13-18.

30. Klicperová-Baker, Martina [1999]. Post-Communist Syndrome. Budapest: Open Society Institute.

31. Kocábová, Marsha [2009]. Ani tady, ani tam. Praha: Nemo.

32. Kornai, János [2006]. The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. Economics of transition 14 (2): 207-244. CrossRef

33. Králová, Kateřina [2008]. Několik poznámek ke stavu rasismu a xenofobie v Česku po roce 1989. In. Heiss, Gernot, et al. (ed.). Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem: Albis International, s. 177-206.

34. Krapfl, James [2016]. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989-1992. Praha: Rybka Publishers.

35. Krastev, Ivan - Holmes, Stephen [2018]. Imitation and Its Discontents. Journal of Democracy 29 (3): 117-128. CrossRef

36. Křen, Jan [2019]. Čtvrt století střední Evropy. Visegrádské země v globálním příběhu let 1992-2017. Praha: Karolinum.

37. Levy, Alan [1991]. Pražské peřeje. Praha: Primus.

38. Lytle, Douglas [1995]. Pink tanks and velvet hangovers: an American in Prague. Berkeley: Frog.

39. Mašková, Tereza [2013]. "Západní" cizinci v normalizačním Československu. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.

40. Morgan, Craig A. [2009]. Kladenske povidky = Kladno tales. Montgomery, AL: E-Book Time.

41. Mücke, Pavel [2009]. "Před oponou, za oponou…" aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. In. Vaněk, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé…?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, s. 162-211.

42. Musil, Jiří [1992]. Czechoslovakia in the Middle of Transition. Czechoslovak Sociological Review 28: 5-21.

43. Nešpor, Zdeněk R. [2002]. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

44. Nešpor, Zdeněk R. [2003]. Dynamika silných sociálních vazeb na příkladu českých reemigrantů ze Západu v 90. letech 20. století. In. Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. října 2003 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava: Slezské zemské muzeum, Slezský ústav, s. 351-358.

45. Nešpor, Zdeněk R. [2005a]. Reemigrace českých západních emigrantů v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 31-55. CrossRef

46. Nešpor, Zdeněk R. [2005b]. Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních emigrantů do české společnosti. Lidé města / Urban People 7 (1): 1-32.

47. Nnaji, Kristýna [2018]. Zahraniční studenti v Československu v 70. a 80. letech. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.

48. Offe, Claus [1991]. Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe. Social Research 58 (4): 865-892.

49. Olšáková, Doubravka [2007]. V krajině za zrcadlem Političtí emigranti v poúnorovém Československu a případ Aymonin. Soudobé dějiny 14 (4): 719-743.

50. OECD [2022]. Price level indices (indicator) (online). Dostupné z: <https://data.oecd.org/price/price-level-indices.htm#indicator-chart> [cit. 28. 1. 2022].

51. ONS [2017]. New Earnings Survey (NES) - Age Group Gross Weekly and Hourly excluding Overtime data [online]. Dostupné z: <https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/adhocs/006810newearningssurveynesagegroupgrossweeklyandhourlyexcludingovertimedata> [cit. 28. 1. 2022].

52. Prognosis [1991-1994]. Praha: Prognosis.

53. Prokop, Daniel [2019]. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host.

54. Rozhovor s A. A. [3. a 29. 3. 2021]. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

55. Rozhovor s D. L. [17. 12. 2020 a 24. 2. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

56. Rozhovor s D. S. [29. 6. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

57. Rozhovor s F. S. [24. 3. a 21. 4. 2021]. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

58. Rozhovor s G. D. [29. 9. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

59. Rozhovor s G. S. [26. 8. a 2. 10. 2020]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

60. Rozhovor s J. B. [6. 10. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

61. Rozhovor s M. G. [26. 8. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

62. Rozhovor s M. H. [5. a 15. 12. 2020]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

63. Rozhovor s V. H. [2. a 16. 3. 2021]. Vlastní překlad autora. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

64. Rozhovor s V. K. B. [14. 10. 2021]. Nahrávka uložena v soukromém archivu autora.

65. Shleifer, Andrei - Treisman, Daniel [2014]. Normal Countries: The East 25 Years After Communism. Foreign Affairs 93 (6): 92-103.

66. Schindler-Wisten, Petra [2009]. "Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu" - Rodina v komunistickém Československu. In. Vaněk, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé…?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, s. 357-397.

67. Smith, Virginia [2011]. Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia.

68. Skilling, H. Gordon [2001]. Československo - můj druhý domov: paměti Kanaďana. Praha: Prostor.

69. Sztompka, Piotr [1993]. Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. Zeitschrift für Soziologie 22 (2): 85-95. CrossRef

70. Sztompka, Piotr [1996]. Looking back: The year 1989 as a cultural and civilizational break. Communist and PostCommunist Studies 29 (2): 115-129. CrossRef

71. Sztompka, Piotr [2000]. Cultural Trauma: The Other Face of Social Change. European Journal of Social Theory 3 (4): 449-466. CrossRef

72. The Prague Post [1991-2013]. Praha: Prague Post.

73. Ther, Philipp [2016]. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Praha: Libri.

74. Todorova, Maria [2018]. The Trap of Backwardness: Modernity, Temporality and the Study of Eastern European Nationalism. In. Scaling the Balkans: essays on Eastern European entanglements. Leiden: Brill, s. 140-164. CrossRef

75. Vidomus, Petr [2017]. "Američan - a musí emigrovat do Československa!": Škvoreckého jazzman Herbert Ward optikou zpráv FBI. Soudobé dějiny 24 (1-2): 164-206. CrossRef

76. Vaněk, Miroslav - Mücke, Pavel [2016]. Velvet revolutions: an oral history of Czech society. New York: Oxford University Press.

77. Verdery, Katherine [2018]. My life as a spy: investigations in a secret police file. Durham: Duke University Press.

78. Wilson, Paul R. - Machovec, Martin - Riedel, Jaroslav [2011]. Bohemian rhapsodies: český underground, disent, literatura a politika očima kanadského překladatele. Praha: Torst.

79. Wolff, Larry [1994]. Inventing Eastern Europe: the map of civilization on the mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press.

80. Zarycki, Tomasz [2016]. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.

Creative Commons License
Civilizačně nekompetentní? Kultura české společnosti 90. let v paměti západních expatriantů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení