HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 9–26

Nazi Policy of Tourism in Central Europe

Ivan Jakubec

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.19
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

The primary focus of this paper is on the period of tourism from 1938/39 to 1945. The intention of this paper is to present and explain the reasons and consequences of the implementation of organizational changes, as well as the impacts of the integration of tourism into the staterun economy of Nazi Germany. In this context, we evaluated the specifics of the development of tourism areas of the former Czechoslovak state (the Sudetenland, the Protectorate of Bohemia and Moravia, Slovakia). It turned out that even during the war, tourism, despite all the restrictions (legislative, territorial, time, transport, etc.) did not disappear, except in areas where war operations were taking place, and its management became an integral part of the war economy. The explanation can be seen based on the studied materials in the multilayered nature of this part of the national economy and its broad social scope. The paper is based on the study of archival unpublished materials from Czech and foreign archives and literature. The basic method used is the historical-critical method supplemented by a comparative, direct and indirect approach with an effort to capture the overall changes in the field of tourism during the war.

klíčová slova: The Reich; Sudetenland; Protectorate Bohemia and Moravia; Slovakia; tourism; WWII

reference (45)

1. Appel, Susanne [1999]. Reisen im Nationalsozialismus. Eine historische Untersuchung. Baden-Baden: Nomos.

2. Balaban, Milan [2017]. Czechoslovak Tourist in the Yugoslav Adriatic in the Interwar Period (1919-1939). Acta Histriae 25 (3): 747-766.

3. Bandur, Renate [2006]. Von Berlin in das Sudetenland. Meine KLV-Lagerzeit von 1944-1945. Bochum: Projekt Verlag.

4. Bárta, Rudolf [1941]. Na cestu. Most - Die Brücke, February-March 1941.

5. Berktold-Fackler, Franz - Krumbholz, Hans [1997]. Reisen in Deutschland: Eine kleine Tourismusgeschichte. München - Wien: Walter de Gruyter.

6. Boberach, Heinz (Ed.) [1984]. Meldungen aus dem Reich, 10. Herrsching: Verlag Pawlak.

7. Brandes, Detlef [1975]. Die Tschechen unter deutschem Protektorat, II. München - Wien: R. Oldenbourg.

8. Buchholz, Wolfhard [1976]. Die nationalsozialistische Gemeinschaft "Kraft durch Freude". Freizeitgestaltung und Arbeiterschaft im Dritten Reich. Inaugural-Diss. Universität zu München.

9. Chmelicek, Barbara [1993]. Die historische Entwicklung des Tourismus in Österreich 1850-1950. Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Wirtschaftsuniversität Wien, Wien.

10. Černý, Bořivoj V. [1940]. Ústřední organisace cestovního ruchu u nás. Obzor národohospodářský 45: 588-591.

11. Český turista [1939]. No 8-9.

12. Čornejová, Alžběta [2014]. Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948-1968. Praha: Academia.

13. Dominik, R. [1941]. Nová organisace cestovního ruchu a v dopravě. Obzor národohospodářský 46: 176-181.

14. Dörr, Margarete [1998]. Wer die Zeit nicht miterlebt hat … Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach, 3. Frankfurt - New York: Campus.

15. Görlich, Christopher [2015]. NSDAP-Mitglied Nr. 2. Hermann Esser und der Fremdenverkehr im Nationalsozialismus. Norderstedt: BoD.

16. Hachtmann, Rudiger [2007]. Tourismus-Geschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Hospodárská situácia hotelníctva na Slovensku [1942]. Hosť a turista. No 3, p. 3.

17. Hostinské listy [1939]. No 6, p. 7.

18. Jakubec, Ivan - Štemberk, Jan [2018]. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše. Praha: Karolinum.

19. Kose, Jaroslav [1940]. Hospodářský význam cestovního ruchu. In. Sbírka přednášek České národohospodářské společnosti, 40-41/9. Praha: Fr. Řivnáč.

20. Küpper, René [2007]. Bayern und Böhmen von "München 1938" bis zum Ende des "Protektorats" unter deutscher Besatzung 1945. In. Bayern und Böhmen, Kontakt, Konflikt, Kultur. München: R. Oldenbourg, pp. 221-240.

21. Lubrich, Oliver (Ed.) [2009]. Reisen ins Reich 1933-1945. Ausländische Autoren berichten aus Deutschland. München: btb Verlag.

22. Milotová, Jaroslava [1994]. Výsledky Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze 2: 161-174.

23. Mohn, Volker [2014]. NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. Konzepte, Praktiken, Reaktionen. Essen: Klartext.

24. Nařízení o ubytování v hotelích [1944]. Hostinské a hotelové listy 61 (2): 5.

25. Neue Aufgaben [1940]. Der Fremdenverkehr 5 (1), 6. 1. 1941: 1.

26. Patel, Kiran Klaus - Reichardt, Sven [2016]. The Dark Side of Transnationalism Social Engineering and Nazism. Journal of Contemporary History 51 (1): 3-21. CrossRef

27. Piteková, Jana [1999]. Príspevok ku skúmaniu vývoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 1945. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB.

28. Nařízení o ubytování v hotelích [1944]. Hostinské a hotelové listy 61 (2): 5.

29. Pražská delegace ENIT [1942]. Auto 24 (8): 177.

30. Reichsgesetzblatt (RGBl.), I [1933-1939]. Berlin: Reichsverlagsamt.

31. Rychlík, Jan [2007]. Cestování do ciziny v Habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová vystěhovalecká politika 1848-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

32. Sabol, Miroslav [2017]. Revolúcia v priestorovej mobilite. In. Roguľová, Jaroslava, et al. Dva režimy jednej krajiny. Bratislava: Veda, pp. 159-173.

33. Semmens, Kristin [2005]. Seeing Hitler's Germany. Tourism in the Third Reich. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan.

34. Spode, Hasso [2003]. Wie die Deutschen "Reiseweltmeister" wurden. Eine Einführung in die Tourismusgeschichte. Erfurt: Landeszentrale für Politische Bildung.

35. Štemberk, Jan [2007]. Ústřední svaz dopravy 1940-1948. Acta Oeconomica Pragensia 15 (7): 406-417.

36. Štemberk, Jan [2008]. K organizaci a činnosti Ústředního svazu pro cizinecký ruch. In. Štemberk, Jan - Manová, Miroslava, et al. Historie a cestovní ruch - perspektivní a podnětné spojení. Praha: VŠO, pp. 277-290.

37. Štemberk, Jan [2009]. Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov - Praha: NTP-VŠO.

38. Štemberk, Jan [2014]. Česká turistika jako možnost úniku před protektorátní realitou. In. Tauchen, Jaromír - Schelle, Karel (eds.). Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, pp. 236-248.

39. Štemberk, Jan [2016]. Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 62 (3): 147-156. CrossRef

40. Teuteberg, Friedrich Wilhelm - Teuteberg, Hans Jürgen [2014]. Alltagsleben eines niedersächsischen Bauernsohnes vom späten Kaiserreich zur frühen Bundesrepublik. Cloppenburg: Stiftung Museumsdorf Cloppenburg.

41. Ubytování v letoviscích [1943]. Hostinské a hotelové listy 60 (11): 72.

42. Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren (VBlRProt) [1942]. Prag: Der Böhmisch-Mährische Verlag und Druckerei.

43. Verordnungsblatt des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren [1944]. Prag: Der Böhmisch-Mährische Verlag und Druckerei.

44. Výstavba a poslání Ústředního svazu pro cizinecký ruch [1940-1941]. Most - Die Brücke 3 (5).

45. Zimmermann, Volker [2001]. Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945). Praha: Argo.

Creative Commons License
Nazi Policy of Tourism in Central Europe is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení