HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 129–148

Branná výchova jako nástroj sociální kontroly

[Defense Education as a Tool of Social Control ]

Jan Kyselák, Petr Rožňák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.8
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

Looking at the security environment and the genesis of military education in Czechoslovakia and the successor states, they point to the harmfulness of the ideologisation of this education, underestimation, insufficient funding and the absence of theoretical teaching and practical training in schools of all levels. The basic mechanism of functioning of the security environment not only in the Czech Republic is a comprehensive connection of military education with the life of society, which is influenced by internal and external vertical and horizontal relationships, where there are a number of friction areas and significant security risks. The main players in security on the threshold of the new decade of the 21st century are facing new challenges and perspectives.

klíčová slova: military education; military policy; military system; crisis; ideology; globalization; security environment; security; main actors of security

reference (42)

1. Beneš, Edvard [1945]. Dekret prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 č. D125 Sb., o zřízení Svazu brannosti.

2. Buzalka, Ján [2012]. História civilnej ochrany na našom území. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

3. Čornej, Petr [2019]. Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. Praha: Paseka.

4. ČNR. [1993]. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5. Federální ministerstvo financí [1992]. Oznámení federálního ministerstva financí č. 408/1992 Sb., o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy.

6. Federální ministerstvo národní obrany [1974]. Důvodová zpráva k zákonu č. 73/1973 Sb., o branné výchově.

7. Frank, Libor [2017]. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In. The 23rd International Conference The Knowledge. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, p. 184-188. CrossRef

8. FS ČSSR [1973]. Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů.

9. FS ČSFR [1991]. Zákon č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.

10. Heywood Andrew [2008]. Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.

11. Hlas národní obrany. Ústřední svaz jednot československých poddůstojníků z povolání [1935]. Vojenský historický ústav Praha 17 (23). Signatura P D 294/1920 - P D 294/1928.

12. Kardoš, Peter [2020]. Osobní sdělení. Ministerstvo obrany SR, 9. 3. 2020.

13. Kettler, David [2000]. Ideologie. In. Connolly, William, David Miller, Alan Ryan a Janet Coleman (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal, s. 190-193.

14. Kubín, Zdeněk [1973]. K metodologickým otázkám teorie branné výchovy. Pedagogika 23, 1973, č. 4, s. 410-438.

15. Kudláček, Čeněk - Lier, Miloš [1938]. Prvky brannosti v národě a snahy o celostátní organisaci branné výchovy. In. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá. Nakladatelství L. Mazač.

16. Mannheim, Karl [1929], Ideologie und Utopie. Bonn: Cohen.

17. Ministerstvo národnej obrany [1943]. Předvojenská branná výchova. Směrnice MNO č. 179585-I/2-1943, pre brannú výchovu. Bratislava: Unia.

18. NR SR [1992]. Ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, ve znění pozdějších předpisů.

19. NR SR [2002]. Zákon č. 319/2002 Z. z., o obrane Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov.

20. NR SR [2005]. Zákon č. 570/2005 Z. z., o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

21. NS ČSR [1948]. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky.

22. NS ČSR [1951]. Zákon č. 92/1951 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů.

23. NS ČSR [1952]. Zákon č. 87/1952 Sb., o reorganisaci branné výchovy.

24. NS ČSSR [1960]. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

25. NS ČSSR [1961]. Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

26. NS RČS [1920]. Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.

27. NS RČS [1935]. Zákon č. 82/1935 Sb. z. a n., o ochraně a obraně proti leteckým útokům, ve znění pozdějších

28. předpisů.

29. NS RČS [1936]. Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu, ve znění pozdějších předpisů.

30. NS RČS [1937]. Zákon č. 184/1937 Sb. z. a n., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů.

31. Nový lid [1931]. Nový lid: List pro vzdělání a mravní obrození lidu. Čísla 1-52. Brno: vl.n.

32. Parkan, František [2017]. Nástin historie ochrany obyvatelstva I. Praha: Karolinum.

33. P ČR [1999]. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

34. Roubíček, Marcel [1995]. Svaz brannosti 1945-49. K padesátému výročí vzniku. Historie a vojenství.

35. SNR [1944.] Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n., o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku.

36. S SR [1943]. Zákon č. 31/1943 Sl. z., o brannej výchove a o zmene niektorých predpisov o civilnej protileteckej ochrane.

37. Stojar, Richard a kol. [2018]. Bezpečnostní prostředí 2018: Implikace pro obrannou politiku a ozbrojené síly ČR. Brno: Univerzita obrany.

38. Svaz brannosti [2020]. Historie. Dostupné z: <http://www.svaz-brannosti.cz/historie/> [cit. 9. 2. 2020].

39. Šardická, Kateřina [2014]. K obraně vlasti buď připraven: Propagace branné výchovy prostřednictvím krátkého filmu v letech 1945-1960. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/oxd7p/Bakalarska_prace-Katerina_Sardicka.pdf/> [cit. 20. 2. 2020].

40. Šetek, Jaroslav [2011]. František Machník - agrární politik, ministr, ctitel venkova a vlastenec. Dostupné z: <http://www.valencik.cz/marathon/11/Mar1104.htm/> [cit. 9. 3. 2020].

41. Šilhánek, Bohumil - Dvořák, Josef [2003]. Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách. Praha: MV - GŘ HZS ČR.

42. Šrámek, Pavel [2008]. Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932-1939. Praha: Mladá fronta.

Creative Commons License
Branná výchova jako nástroj sociální kontroly is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení