HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 137–146

Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí do roku 1950

[Cultural and Social History of Work Environment to the Year 1950]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.8
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

Work environment theory has always been straddled between various sciences and their sub-disciplines; to some extent there is a certain “nomadicity” in this field. Generally speaking, during his development man has been exposed to the pressure of the environment, not only natural but also the “artificial” one, in this case work evironment or “residential” issues (so-called housing issue). Furthermore, the entire historical situation was also influenced by industrial production with its factory halls. People (male and female workers) had to find their position in this surroundings. The presented sketch deals as well with the hygiene of work and the occupational diseases. The development of technocratic tendencies is also taken into account.

Klíčová slova: working environment; industrial production; hygiene of work; housing issue; technocratic trends

reference (21)

1. Adlerová, Alena [1983]. České užité umění 1918-1938. Praha: Odeon.

2. Borscheid, Peter [2007]. Virus času. Praha: Mladá fronta.

3. Čech, Vladimír - Joukl, Eduard [1969]. "Dělnická otázka" a počátky naší sociologie průmyslového podniku. Sociologický časopis 5 (3): 284-293.

4. Honzík, Karel [1946]. Tvorba životního slohu. Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec. Praha: Václav Petr.

5. Hubatová-Vacková, Lada - Pachmanová Martina - Pečinková, Pavla [2014]. Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Praha: UMPRUM.

6. Chalupný, Emanuel [1941]. Práce a jiné činnosti. Praha: vlastní náklad.

7. Chase, Stuart [1931]. Člověk a stroj. Praha: Jan Laichter.

8. Janko, Jan - Těšínská, Emilie (ed.) [1999]. Technokracie v českých zemích (1900-1950). Praha: Archiv AV ČR - Institut základů vzdělanosti, společné pracoviště UK a AV ČR.

9. Pazderová-Vejlupková, Jana a kol. [2005]. Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství. Praha: Galén.

10. Pechar, Josef - Urlich, Petr [1981]. Programy české architektury. Praha: Odeon.

11. Procházka, Lubomír [1984]. Formy bydlení zemědělského dělnictva v okolí České Skalice (o. Náchod). Český lid 71 (1): 209-214.

12. Procházka, Lubomír [1987]. Bydlení továrního dělnictva v České Skalici. In. Kejzlar, Josef a kol. Dějiny textilní výroby v České Skalici. Sborník studií vydaný u příležitosti 150. výročí závodu Tiba 03 v České Skalici. Dvůr Králové nad Labem - Ústí nad Orlicí, s. 283-297.

13. Robek, Antonín - Moravcová, Mirjam - Šťastná, Jarmila (ed.) [1981]. Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků. Praha: Academia.

14. Špaček, Stanislav [1942]. Zdatností k úspěchu. Zpracováno podle zásad vědeckého řízení. Praha: Všetečka a spol.

15. Šťastná, Jarmila [1970]. Změny ve způsobu života tkalců v procesu industrializace. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

16. Šťastná, Jarmila [1977]. Stravování pražského dělnictva a chudiny ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Český lid 64 (1): 9-22.

17. Šťastná, Jarmila [1980]. Život textilních dělníků na Ústecku a Českotřebovsku 1870-1914. Vysoké Mýto: Okresní muzeum.

18. Švácha, Rostislav [1985]. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Odeon.

19. Těšínská, Emilie [2017]. Profesor MUDr. Julius Löwy (1885-1944), obor pracovního lékařství na Pražské německé univerzitě a problematika nemocí z povolání v meziválečném Československu. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis LVII (1): 35-80. CrossRef

20. Turková, Miloslava [1988]. Úroveň bydlení čelákovických kovodělníků v době první republiky. Český lid 75 (1): 142-150.

21. Verunáč, Václav a kol. (ed.) [1934]. Encyklopedie výkonnosti, sv. 1 Člověk. Praha: Sfinx - B. Janda.

Creative Commons License
Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí do roku 1950 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení