HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 147–154

Dimenze historické sociologie

[Dimensions of Historical Sociology]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.9
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

The concept of dimensions appearing in the title of the paper also covers delimitation, formatting, matrix etc. This approach is suitable for historical sociology, which focuses on long-term social processes as well as differences and similarities in different periods of history. Any research interest in this field is represented by a specific social theory with an emphasis on comparative civilization analysis. Historical sociology of knowledge, culture and emotions also has its place here.

Klíčová slova: dimensions of historical sociology; possibilities of the social science studies; study of history; comparative civilisations analysis; sociology of culture and emotions

reference (31)

1. Abrams, Philip [1982]. Historical Sociology. Ithaca: Cornell University Press.

2. Bloch, Marc [2004]. Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti připisované královské moci ve Francii a Anglii. Praha: Argo.

3. Borecký, Vladimír [2000]. Teorie komiky. Praha: Hynek.

4. Burke, Peter [1980]. Sociology and History. London: George Allen & Unvin.

5. Burke, Peter [1996]. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta.

6. Burke, Peter [2004]. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha: Nakl. Lidových novin, Knižnice Dějin a současnosti.

7. Burke, Peter [2005]. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.

8. Burke, Peter [2006]. Variety kulturních dějin. Brno: CDK.

9. Cuin, Charles-Henry - Gresle, Francois [2004]. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

10. Diamond, Jared [2000]. Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha: Columbus.

11. Dülmen, Richard van [2002]. Historická antropologie. Vývoj - Problémy - Úkoly. Praha: Dokořán.

12. Dülmen, Richard van [2003]. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha: Dokořán.

13. Eriksen, Thomas Hylland [2005]. Tyranie okamžiku. Brno: DOPLNĚK.

14. Eriksen, Thomas Hylland [2015]. Odpady. Odpad ve světě nechtěných vedlejších účinků. Brno: DOPLNĚK.

15. Foucault, Michel [1993]. Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha: Nakl. Lidové noviny.

16. Foucault, Michel [2000]. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

17. Grenier, Jean-Yves [1995]. Historie a sociologie: (Téměř) nemožný dialog. Historická demografie 19: 155-168.

18. Gurr, Ted [1970]. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.

19. Harrington, Austin a kol. [2006]. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál.

20. Havelka, Miloš [2002]. Ideje - dějiny - společnost. Studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

21. Hobsbawm, Eric J. [1959]. Primitive Rebels. Manchester: Manchester University Press.

22. Iggers, Georg G. [2002]. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Nakl. Lidových novin, Knižnice Dějin a současnosti.

23. Lichačov, Dmitrij S. - Pančenko, Alexandr M. [1984]. Smích staré Rusi. Praha: Odeon.

24. Musil Jiří [1991]. Charles Tilly v Praze a v Sociologickém ústavu. Sociologické aktuality 2: 20.

25. Otto, Beatrice K. [2001]. Fools Are Everywhere: The Court Jester Around the World. Chicago - London: University of Chicago Press.

26. Petrusek, Miroslav [1984]. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

27. Tilly, Charles [1981]. As Sociology Meets History. New York: Academic Press.

28. Tilly, Charles [2006]. Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

29. Veyne, Pierre [1998]. Ako písať o dějinách. Bratislava: Chronos.

30. Wallerstein, Immanuel a kol. [1998]. Kam směřují sociální vědy. Zpráva Gulbenkianovy komise o rekonstrukci sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

31. Welsford, Enid [1968]. The Fool, his Social and Literary History. London: Farber and Farber.

Creative Commons License
Dimenze historické sociologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení