HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 99–118

Regionální identita a její význam pro zachování hmotného kulturního dědictví v pohraničním prostoru

[Regional Identity and its Importance for the Conservation of Material Cultural Heritage in the Border Area]

Irena Cejpová, Andrea Šimáková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.6
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

In the present article, authors deal with the topic of regional identity in connection with the state of material cultural heritage in the borderlands area of the Czech Republic. The researchers focus on the influence of regional identity (the outcome of the mutual social interaction of an individual and society in a certain area) on the level of care/ conservation of the cultural heritage of the chosen region. As the objects of material cultural heritage rectories (religious profane structures) were chosen because of their multifunctional use in the past and nowadays. Rectories had possible identifying importance for the inhabitants of the region. The research was carried out in the Pilsen and South Bohemian regions in the period 2016–2018. A qualitative scientific approach was used, namely observation techniques, such as mapping of rectories, and semi-structured interviews with property owners and local residents.of Oslo.

Klíčová slova: regional identity; material cultural heritage; borderlands; rectory; Pilsen and South Bohemia region

reference (58)

1. Arburg, Adrian von - Staněk, Tomáš (ed.) [2010]. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých archivů. Díl I., Češi a Němci do roku 1945: úvod k edici. Středokluky: Zdeněk Susa.

2. Atlas sčítání 2011: Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [2013]. Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad.

3. Balík, Stanislav - Hanuš, Jiří [2013]. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

4. Bauman, Zygmunt - May, Tim [2010]. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

5. Bausinger, Hermann [2001]. Heimat und Globalisierung. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 104: 121-135.

6. Boček, Jan - Cibulka, Jan [2016]. Existují Sudety? Hranice jsou zřetelné i sedmdesát let po vysídlení Němců. Český rozhlas [online], 10. 6. 2016. Dostupné z: <https://interaktivni.rozhlas.cz/sudety>.

7. Breakwell, Glynis [1993]. Social representations and social identity. Papers on social representations 2 (3): 198-217.

8. Brotánková, Helena [2004]. Religiozita v České republice v církevních statistikách. Teologické texty (5).

9. Cejpová, Irena [2018]. Orální historie - minulost, současnost a budoucnost kvalitativní vědecké metody. Kulturní studia 2017 (1): 79-95. CrossRef

10. Cejpová, Irena [2018]. Region a regionální identita ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Kulturní studia 2018 (2): 74-84. CrossRef

11. Demel, Zdeněk [2008]. Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

12. Dokoupil, Jaroslav - Havlíček, Tomáš - Jeřábek, Milan [2004]. České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha: Academia.

13. Górecki, Edward [1996]. Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

14. Hampl, Martin [2000]. Pohraniční regiony České republiky: současné tendence rozvojové diferenciace. Geografie - Sborník ČGS 105 (3): 241-254. CrossRef

15. Heřmanová, Eva - Chromý, Pavel et al. [2009]. Kulturní regiony a geografie kultury. Praha: Aspi.

16. Heřmanová, Eva - Patočka, Jiří [2007]. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II. Praha: Oeconomica.

17. Houžvička, Václav - Novotný, Lukáš (ed.) [2007]. Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

18. Hudečková, Helena - Jehle, Raimund [1997]. Rurální rozvoj: zahraniční zkušenosti. České Budějovice. Sborník Jihočeské Univerzity XXII (2): 75-81.

19. Hudečková, Helena [1997]. Ruralizace a její aktéři. Zemědělská ekonomika 43 (9): 389-397.

20. Hudečková, Helena [2001]. Globalita, ruralita a neovenkovanství. Agricultural Economics. Zemědělská ekonomika 47 (5): 217-221.

21. Chromý, Pavel [2003]. Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů? In. Jančák, Vít - Chromý, Pavel - Marada, Miroslav (ed.). Geografie na cestách poznání. Praha: UK v Praze, PřF, KSGRR.

22. Index změny v období 1948-1990 [2000]. LUCC Czechia: výzkumné centrum změn využití ploch Česka. [online]. Dostupné z: <http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/lucc/index.php/64-2>.

23. Janišová, Milena - Kaplan, Karel (ed.) [1995]. Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948: dokumentace. Brno: Doplněk.

24. Jeřábek, Milan et al. [2004]. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha: Academia.

25. Kastner, Quido Karel Bor [1999]. Osidlování českého pohraničí od května 1945: (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR.

26. Kayser, Bernard [1991]. La renaissance rurale: Sociologie des campagnes du monde occidental. Revue française de sociologie 32 (2): 288-290. CrossRef

27. Kreisslová, Sandra [2013]. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

28. Kreisslová, Sandra [2018]. "Domov" jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa. Český lid 105 (2): 159-176. CrossRef

29. Kučerová, Silvie [2009]. Rodáci a rodáctví. In. Heřmanová, Eva - Chromý, Pavel. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI, s. 100-109.

30. Kůsová, Tereza - Fialová, Dana - Hučínová, Marta [2017]. Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie 122 (2): 236-256. CrossRef

31. Metodika SLDB 2011 [2011]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/metodika-sldb-2011>.

32. Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2020 meziročně o 1 140 Kč [2020a]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/xc/mzdy-v-jihoceskem-kraji-vzrostly-v-1-pololeti-2020-mezirocne-o-1-140-kc>.

33. Nahlížení do katastru nemovitostí 2016-2020 [2020]. Český úřad zeměměřický a katastrální [online]. Praha: ČÚZK. Dostupné z: <https://www.cuzk.cz>.

34. Nosková, Helena et al. [2005]. K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

35. Obyvatelstvo České republiky podle místa narození - 2011 [2014b]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-ceske-republiky-podle-mista-narozeni-2011-hj3iacbvta>.

36. Obyvatelstvo podle náboženské víry v letech 1921-2011 [2014a]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/1702201401.pdf/68758640-22b5-4eba-9733-95c75a479d42?version=1.0>.

37. Paasi, Anssi [1986]. The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia 164 (1): 105-146. CrossRef

38. Paasi, Anssi [2002]. Place and Region: Regional Works and Words. Progress in Human Geography 26 (6): 802-811. CrossRef

39. Památkový katalog [2015]. Národní památkový ústav [online]. Praha. Dostupné z: <http://pamatkovykatalog.cz>.

40. Patočka, Jiří - Heřmanová, Eva [2008]. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha: ASPI.

41. Perks, Robert - Thomson, Alistair [1998]. The Oral History Reader. Roudledge.

42. Podíl nezaměstnaných osob v krajích k 31. 10. 2020 [2020b]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/mapa-podil-kraje.

43. Přehled vikariátů [2018]. Katalog diecéze českobudějovické [online]. Dostupné z: <http://katalog.bcb.cz/Katalog/Vikariaty>.

44. Ptáček, Bohumil et al. [2017]. Historický atlas obyvatelstva českých zemí = Historical population atlas of the Czech lands. Praha: Karolinum.

45. Radvanovský, Zdeněk [1997]. Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948. Ústí nad Labem: UJEP, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica.

46. Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech 1869-2011 v krajích a okresech České republiky. [2016]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/20537734/13008415okr.pdf/fdf98232-04d4-433e-b3b5-30dd411573c4?version=1.1>.

47. Roubal, Ondřej [2013]. Biografická identita v pohraničí: Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing.

48. Řezník, Miloš [2015]. Paměť a identita v regionálním kontextu. In. Šustrová, Radka - Hédlová, Luba (ed.). Česká paměť: Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Památník Lidice.

49. Statistická ročenka Plzeňského kraje 2019 [2019a]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/91345195/33010819.pdf/0497e658-77d2-4940-97b5-3675eef635ad?version=1.5>.

50. Statistická ročenka Jihočeského kraje 2019 [2019b]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/90863263/33010519.pdf/7fb6f3bd-afb8-4d8f-b845-e8dc885b1dd3?version=1.11>.

51. Struktura obyvatelstva České republiky podle místa narození v letech 1991, 2001 a 2011. [2014c]. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/documents/10180/20551761/17022514a01.pdf/7355ed59-cca1-4552-8c87-76a27a55242c?version=1.0>.

52. Vaněk, Miroslav - Krátká, Lenka (ed.) [2014]. Příběhy neobyčejných profesí - Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum.

53. Vaněk, Miroslav - Mücke, Pavel [2011]. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

54. Vařeka, Josef - Frolec, Václav [2007]. Lidová architektura: encyklopedie. Praha: Grada.

55. Waller, Vivienne - Farquharson, Karen - Dempsey, Deborah [2015]. Qualitative Social Research:Contemporary Methods for the Digital Age. Velká Británie: Sage Publications.

56. Wiedemann, Andreas [2016]. "Pojď s námi budovat pohraničí!": osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952. Praha: Prostor.

57. Zich, František - Roubal, Ondřej - Spalová, Barbora [2003]. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části Euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

58. Zich, František [2003]. Regionální identita obyvatel pohraničí: Sborník příspěvků z konference "Evropská, národní, či regionální identita?" Praha, 3. 10. 2003. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Creative Commons License
Regionální identita a její význam pro zachování hmotného kulturního dědictví v pohraničním prostoru is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení