HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 91–102

Kralupy u Chomutova: Demolice obce kvůli rozšiřování těžby uhlí

[Kralupy u Chomutova: Demolition of the Village due to the Expansion of Coal Mining]

Jana Vitíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.21
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

The article is focused on the story of the village Kralupy u Chomutova, which was demolished in the 1970s due to the expanding coal mining. It monitors the process of demolition and response of its citizens. The aim of this case is to find out what exactly happened during this process, how it was accepted by citizens, and why they accepted it as they did. The study is divided into three large topics. The first one is focused on the demographic development of the region. The village was settled in the so-called Sudeten area, so there was an almost complete exchange of inhabitants in the past. The second part deals with the economic context of the expansion of coal mining in the context of the communist regime. The third one presents the process of demolition and acceptation of citizens.

klíčová slova: demolition; Kralupy u Chomutova; economic development; coal mining; expulsion of Germans

reference (36)

1. Prameny netištěné

2. Národní archiv Chodovec

3. NA, fond 23, ar.j. 3, Předsednictvo ÚV KSČ.

4. NA, TERPLAN, karton 164, Územní plán rajónu severočeské hnědouhelné pánve.

5. NA, fond 02/1, svazek 6, ar.j. 5, Návrh státního pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971 až 1975, červen 1971.

6. NA, fond 02/1, svazek 118, ar.j. 119, Palivo-energetická bilance ČSSR v období do roku 1980 a hlavní směry dalšího rozvoje, 7. května 1974.

7. NA, fond 02/1, svazek 51, ar.j. 51, Zpráva o koncepci rozvoje těžby uhlí v jednotlivých revírech do úplného vyuhlení zásob.

8. NA, fond 02/1, ar.j. 87, Informace o plnění základních ukazatelů směrnic XIV. sjezdu KSČ k 5. pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971–1975 za první polovinu pětiletky.

9. Státní oblastní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

10. SOkA Chomutov, inv.č. 37, karton 9, MNV Kralupy, Seznamy.

11. SOkA Chomutov, inv. č. 17, karton 1, MNV Kralupy, zápisy ze schůzí rady a pléna 1945–1961.

12. SOkA Chomutov, kt. 12, MNV Kralupy u Chomutova.

13. SOkA Chomutov, kt. 12, MNV Kralupy, Zápisy likvidační komise 1972–1976, Zápis ze schůze majitelů rod. Domů.

14. SOkA Chomutov, Rada Města Chomutov 27. listopadu 1964, 13. května 1965, 5. dubna 1968, 24. července 1969 a 19. listopadu 1971.

15. SOkA Chomutov, kt. 12, MNV Kralupy u Chomutova, Zápisy likvidační komise, 1974, Náhradní byty za Kralupy – dopis ze dne 23. 7. 1974, kde je záměr exkurze popsán.

16. SOkA Chomutov, KT 12, MNV Kralupy u Chomutova, Zápisy likvidační komise, 1974, Demoliční byty za obec Kralupy – dopis ze dne 17. 10. 1974.

17. SOkA Chomutov, kt. 12, MNV Kralupy u Chomutova, KT, Zrušení práva užívání bytu – rozhodnutí 1974–1976, Zrušení práva užívání bytů ze dne 1. 3. 1975.

18. SokA Chomutov, kt. 12, MNV Kralupy u Chomutova, Demolice objektů 1970–1976, Žádost o demolici domu čp. 233 ze dne 4. dubna 1975.

19. Státní oblastní archiv Most

20. SOkA Most, DNT, karton 20, Dopis ze dne 7. 7. 1972.

21. SOkA Most, DNT, karton 20, Byty, Dopis ze dne 27. 12. 1974.

22. Prameny tištěné

23. Statistická ročenka Československé socialistické republiky [1976], Praha: ANTL a ALFA.

24. Literatura

25. Binterová, Zdena [1995]. Zaniklé obce Chomutovska. Chomutov: Okresní muzeum v Chomutově.

26. Brügel, Johann Wolfgang [2008]. Češi a Němci 1939–1946. Praha: Academia.

27. Kaplan, Karel [2000]. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, s. 262–265.

28. Pachner, Jaroslav – Rak, Petr [2005]. Chomutovská uličnice. Stavebně-územní proměny a vývoj názvů ulic v Chomutově, Horní Vsi a Spořicích. Ústí nad Labem: Alois International.

29. Petráš, René [2009]. Menšiny v meziválečném Československu. Praha: Karolinum.

30. Zimmermann, Volker [2011]. Sudetští Němci v nacistickém státě – Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945). Praha: Prostor.

31. Bakalářské a diplomové práce

32. Císařová, Pavlína [2014]. České menšinové školství na Chomutovsku. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

33. Prachařová, Kateřina [2011]. Ekonomická reforma v ČSSR v 60. letech jako počátek změny ve společnosti. Brno: Masarykova univerzita.

34. Internetové zdroje

35. Ministerstvo životního prostředí: Zpráva o životním prostředí v České republice [2016], Dostupné z: <https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf> [cit. 20. 8. 2019].

36. <bez popisu>

Creative Commons License
Kralupy u Chomutova: Demolice obce kvůli rozšiřování těžby uhlí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení