AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 126–133

Physical Education as a Medium of Communicating Moral Values

Krzysztof Pezdek

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Physical Education as a Medium of Communicating Moral Values Both theory and practice are important in ethical education; it can even be said that those two elements complement and support each other and can constitute a proper subject of ethical education only if they form an integrated unity. Therefore, education understood in such a way concentrates on both theory and action. Thus ethics can constitute a separate subject but its subject matter can also be transmitted through standard exercises, games and activities commonly used in PE lessons to form students’ attitudes toward their bodily dimension. PE teachers can therefore communicate moral values directed towards the good of an individual: perseverance, dignity, freedom, tolerance, etc. They can also form in their students values directed at the needs of community, such as justice, responsibility, solidarity, loyalty. Ethical knowledge not only is a theoretical basis for PE teachers, justifying their work, but also gives them tools that can be used in solving conflicts among students, supporting their balanced development and building civil society. This knowledge enables them to identify the value systems of individual students, defining their needs and the goals of their existence. It relates to the system of values functioning in communities and in society as a whole. Thus PE lessons, enriched by ethical knowledge, complement ethics taught as a separate subject. Tělesná výchova jako prostředek předávání moralních hodnot Pro etickou výchovu je důležitá teorie i praxe; lze dokonce říci, že tyto dva elementy se vzájemně doplňují a podporují a že mohou tvořit řádnou etickou výchovu, pouze jsou-li oba integrovány v jednotě. Toto porozumění výchově se zaměřuje na obojí, teorii i jednání. Etika může tvořit samostatný předmět, ale její obsah může být předáván i skrze standardní cvičení, hry a aktivity běžně užívané v hodinách tělesné výchovy s cílem formování postojů studentů ke své tělesné dimenzi. Učitelé tělesné výchovy mohou předávat morální hodnoty zaměřené směrem k individuálnímu dobru: vytrvalost/houževnatost, důstojnost, svoboda, tolerance atd. Mohou také formovat hodnoty studentů zaměřené na potřeby společenství, mezi něž patří spravedlnost, zodpovědnost, solidarita, věrnost. Etické vědění není jen teoretickým základem pro učitele tělesné výchovy, který ospravedlňuje jejich práci, ale dává jim také nástroje, jež mohou být použitelné při řešení konfliktů mezi studenty, při podpoře jejich harmonického rozvoje a v rámci rozvoje občanské společnosti. Toto vědění jim umožňuje identifikovat hodnotový systém jednotlivých studentů, definovat jejich potřeby a cíle existence. Vztahuje se k hodnotovému systému, který funguje v komunitách i v celé společnosti. Hodiny tělesné výchovy, které jsou obohacené etickým věděním, tedy doplňují etiku jakožto samostatný předmět.

Klíčová slova: physical education; moral values tělesná výchova; morální hodnoty

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení