AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 134–144

Basic Research Categories in The Sem(e)iotics of Sport

Tomasz Michaluk

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Basic Research Categories in The Sem(e)iotics of Sport The basis of the proposed research method in philosophy and semiotics of sport is C. S. Peirce’s pragmatism, especially his study of signs, and in particular his account of the concept of the sign as triadic and relational (sign-object-interpretant). The application of Peirce’s semeiotic concepts affords possibilities for discerning a continuity between sport and the whole cultural sphere of meaning, due to seeing a sports event as a sign process, the full interpretation of which lies outside sport itself. The manifestations of the existence of sport are sporting events, which through being meaningful become attractive for the participants of culture. Each element of a sports competition, from details of contestants’ outfits, such as colour, to the choice of the country organising the Olympic Games, is a logically unnecessary sign, demanding interpretation, which is a continuous process (synechological), being founded on the previous sign processes (semioses) and relating to the previous meanings (signs), which have been created both during other sporting events and outside sport. Základní výzkumné kategorie v sem(e)iotice sportu Základem navržené výzkumné metody ve filosofii a semiotice sportu je pragmatismus C. S. Peirce, zvláště jeho studium znaků (signs), konkrétně jeho výklad pojmu znaku jakožto triadického a relačního (znak–předmět– interpretant). Aplikace Peirceových semeiotických konceptů umožňuje rozlišit kontinuitu mezi sportem a celou kulturní sférou významu díky pojetí sportovní akce jako znakového procesu, jehož celková interpretace leží mimo sport. Manifestací existence sportu jsou sportovní akce, které svým významem přitahují účastníky. Každý element sportovní soutěže, od detailů dresů soupeřících, jako například barva, k výběru země, která bude organizovat Olympijské hry, je nahodilým znakem, vyžadující interpretaci, jež je kontinuálním (synechologickým) procesem založeným na předchozích znakových procesech (semioses) a vztahujícím se k předchozím významům (znakům), které byly vytvořeny během jiných sportovních i mimosportovních akcí.

Klíčová slova: semiotics; philosophy of sport; Peirce semiotika; filosofie sportu; Peirce

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení