AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 27–41

Physical Fitness Levels of Youth at Practical Elementary School and at Ordinary Elementary School

Alena Lejčarová, Irena Nagyová

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Physical Fitness Levels of Youth at Practical Elementary School and at Ordinary Elementary School In connection with the more frequent hypokinetic lifestyles and the declining fitness of children, the aim of our research was to assess and compare the fitness of 60 pupils at practical elementary school and 60 pupils at regular elementary school aged 14–15. Seven motor tests were used to this end – “deep forward bend”, “standing long jump”, “press- ups”, “repeated sit-ups”, “60 m run”, “1500 m run” (for boys)/“800 m run” (for girls). As we expected, lower fitness levels were proven among pupils at practical elementary school, with the exception of the performance of girls in the “deep forward bend” test and “60 m run”. As far as inter-sex differences are concerned, boys always achieved better results, with the exception of the flexibility test in both sets of children and the “60 m run” among pupils at practical elementary school. The biggest difference between boys’ and girls’ performance was found in the “standing long jump” in both sets of children. A not entirely obvious but to some extent alarming approximation of performances in selected motor tests can be observed – we attribute this not to the improving fitness of pupils at practical elementary school but rather to the declining fitness of pupils at regular elementary school. This is particularly evident among girls. When the two sets of children are compared overall, the children’s performances were most similar in the flexibility test, while there were big differences in the dynamic endurance and strength tests. Tělesná zdatnost žáků základní školy praktické a žáků běžné základn í školy V souvislosti s častějším hypokinetickým způsobem života a klesající výkonností a fyzickou zdatností dětské populace bylo cílem našeho výzkumu zhodnotit a porovnat úroveň fyzické zdatnosti 60 žáků základní školy praktické a 60 žáků běžné základní školy ve věku 14–15 let. Celkem bylo k tomuto účelu použito sedm motorických testů („Hluboký předklon“, „Skok daleký z místa“, „Kliky ve vzporu ležmo“, „Leh-sed opakovaně“, „Běh na 60 m“, „Běh na 1500 m“ – chlapci, „Běh na 800 m“ – dívky). Nižší úroveň fyzické zdatnosti byla dle našeho předpokladu prokázána u žáků základní školy praktické, s výjimkou výkonů v testech „Hluboký předklon“ a „Běh na 60 metrů“ u dívek. Co se týče intersexuálních rozdílů, lepších výsledků dosáhli vždy chlapci, vyjma testu flexibility u obou souborů a testu „Běh na 60 m“ u dětí ze základní školy praktické. Největší diference mezi výkony chlapců a děvčat byly u obou souborů shodně zjištěny v testu „Skok daleký z místa“. Lze sledovat ne zcela zjevné, ovšem do jisté míry alarmující přibližování výkonů ve vybraných motorických testech, což přičítáme nikoli rostoucí fyzické zdatnosti žáků základní školy praktické, nýbrž spíše snižující se výkonnosti žáků běžné základní školy. Patrný je tento stav zejména u dívek, kde věcná významnost rozdílů ve výkonech dosahovala zpravidla malé hodnoty. V celkové komparaci souborů se výkony žáků nejvíce přibližovaly v testu flexibility, zatímco v testech dynamických vytrvalostně‑silových schopností byly rozdíly velké.

Klíčová slova: intellectual disability; mental handicap; motor abilities; motor performance; motor tests; special schools intelektové postižení; mentální handicap; motorické schopnosti; motorická výkonnost; motorické testy; speciální školství

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení