AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 5–26

Behaviour of the Knee and Ankle Joint during Gait Cycle of Young Adults with Moderate Idiopathic Scoliosis. A controlled study

Christos Polyzos, Christos Thanasas

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Behaviour of the Knee and Ankle Joint during Gait Cycle of Young Adults with Moderate Idiopathic Scoliosis. A controlled study Introduction: Scoliosis influences the optimal posture of the human body. The effect on the gait cycle of this entity is of major interesting. Purpose: Young adults with moderate idiopathic scoliosis (MIS) present kinematic modifications regarding the convex or concave side of the body compared to healthy people. Aim was to identify these variations. Methods: A cohort of twenty young adults (group A) having MIS and a control group (B) of fifteen healthy individuals were submitted in 3-D gait analysis with direct linear transformation method. The parameters examined were concerning the displacement of the knee and the ankle joints on x, y, and z axes. The gait cycle and the knee range of motion were examined. Results: Gait cycle in scoliosis patients showed increased duration compared to healthy people, p < 0.05. Regarding side to side comparison of the lower extremities in scoliosis patients the following outcomes were identified: Knee and ankle joint displacement in the ipsilateral (convex) side was increased regarding sagittal axis (x), p < 0.05. When compared both groups the following differences found, p < 0.05: The knee joint in the ipsilateral side (group A) had increased mean (z) frontal displacement. In the controlateral side (concave) of group A had decreased mean sagittal displacement and increased mean frontal and mean vertical (y) displacement. The ankle joint in the ipsilateral side had increased mean sagittal and frontal displacement. In the controlateral side had increased mean frontal displacement. The knee range of motion during the phases of gait cycle in scoliosis patients was seriously reduced compared to control group, p < 0.05. Discussion: Asymmetries observed amongst the lower extremities during the gait cycle of scoliosis patients. Also asymmetries observed in comparison to healthy people. Some of these asymmetries agree to other studies. A compensatory walking close to normal walking existed. These observations might prove to be helpful in treating the gait cycle of young adults with MIS. Chování kolenního a hlezenního kloubu při chůzi mladých dospělých se střední idiopatickou skoliózou. Řízená studie Úvod: Skolióza ovlivňuje optimální držení lidského těla. Středem zájmu je její vliv na chůzi. Cíl: Mladí dospělí se střední idiopatickou skoliózou jsou porovnáváni se zdravou populací ve smyslu porovnání kinematických změn konvexity a konkavity těla. Cílem této studie bylo identifikovat tyto změny. Metody: Skupina dvaceti dospělých pacientů (skupina A) se skoliózou a kontrolní skupina (B) patnácti jedinců byla podrobena 3D analýze chůze s metodou přímé lineární transformace. Během krokového mechanismu byl sledován především rozsah pohybu kolene. Výsledky: Krokový cylus skoliotických pacientů trval déle oproti zdravým jedincům, p < 0,05. U skoliotiků došlo na ipsilaterální straně ke změně úhlu v kolenním kloubu vzhledem k sagitální ose, p < 0,05. Při porovnání obou skupin došlo k vychýlení kolenního kloubu ve frontální rovině. Na kontralaterální straně u skoliotiků pokleslo vychýlení sagitálně a vzrostlo frontálně. Vychýlení kotníku ipsilaterální strany vzrostlo v sagitální i frontální rovině, na kontralaterální straně došlo k nárůstu vychýlení frontálně. Během krokového mechanismu se rozsah pohybu v kolenním kloubu snížil. Diskuse: U skoliotických pacientů byly během krokového cyklu nalezeny na dolních končetinách asymetrie, které se shodují s daty v jiných studiích. Tyto zjištění mohou zlepšit léčbu krokového cyklu u mladých jedinců se skoliózou.

Klíčová slova: Moderate idiopathic scoliosis; gait cycle; knee and ankle joint střední idiopatická skolióza; chůze; kolenní a hlezenní kloub

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení