AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 107–122

Jsou rozdílné lhůty pro podání jednotlivých typů správních žalob překážkou na cestě k jednotné správní žalobě?

[Are Different Time Limits for Bringing Different Types of Administrative Legal Actions an Obstacle to a Universal Administrative Legal Action?]

Daniel Codl

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.39
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

The thesis first deals with the current state of legal regulation of procedural time limits for filing lawsuits against a decision of an administrative body, for protection against inactivity of an administrative body and for protection against illegal intervention, instruction, or coercion of an administrative body. The issue of measures of a general nature is left aside, as they are rather similar to judicial review of legislation. The author concludes that although the issue of time limits is one of the key obstacles in examining the (im)possibility of introducing a universal administrative legal action, as it is not the only problem and therefore this question remains open. However, the current state of the legal deadlines de lege ferenda requires some improvements, in particular, the possibility of waiving a missed deadline and introducing more permeability between different types of actions by making the deadlines more standardized.

Klíčová slova: administrative judicial review; procedural time limits; administrative legal action; type of lawsuits

reference (102)

1. BAHÝĽOVÁ, L. Judikatura NSS: ochrana před nezákonným zásahem. Soudní rozhledy. 2016, roč. 11, č. 3, s. 74 a násl.

2. BOVAY, B. Procédure administrative. 2ème éd. Bern: Stämpfli Editions, 2015.

3. CODL, D. Jaká je budoucnost správní žaloby ve veřejném zájmu? In: KNOLL, V. - HABLOVIČ, J. - VNENK, V. Naděje právní vědy 2020: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni on-line dne 27. listopadu 2020. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 356-365.

4. CODL, D. Srovnání českého správního řádu se správními řády Švýcarské konfederace a kantonu Fribourg. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy [datum obhajoby 22. 6. 2018]. Id práce 187391.

5. CODL, D. Zamyšlení nad nálezem Ústavního soudu II. ÚS 2398/18. In: GERLOCH, A. - KRZYŽANKOVÁ ŽÁK, K. (eds.). Právo v měnícím se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 423-432.

6. CODL, D. Zamyšlení nad stávajícím pojetím veřejných subjektivních práv jakožto základu aktivní žalobní legitimace v soudním řízení správní. Právník, 2021, roč. 160, č. 1, s. 51-64.

7. CODL, D. Zásada legitimního očekávání ve správním právu. Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 23-24, s. 828-836.

8. DUBEY, J. - ZUFFEREY, J.-B. Droit administratif général. Basilej: Helbing Lichtenhahn, 2014.

9. HÁCHA, E. - RÁDL, Z. (eds.). Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materiálií a písemnictví. Praha: Československý Kompas, 1933.

10. HÁCHA, E. - HOETZEL, J. - LAŠTOVKA, K. - WEYR, F. a kol. Slovník veřejného práva československého svazek II. I-O. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000 [reprint původního vydání].

11. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018 [reprint původního vydání z roku 1934].

12. JEMELKA, L. - PONDĚLÍČKOVÁ, K. - BOHADLO, D. Správní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

13. KÜHN, Z. - KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

14. LARGEY, T. Le contrôle juridictionnel des actes matériels. In: Aktuelle juristiche Praxis / Practique juridique actuelle. 2019, No. 1, s. 67-77.

15. LENAERTS, K. - MASELIS, I. - GUTMAN, K. - NOWAK, J. T. (eds.). EU procedural law. Oxford: Oxford University Press, 2014. Oxford EU law library.

16. PÍTROVÁ, L. - POMAHAČ, R. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998.

17. PRÁŠKOVÁ, H. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). Správní soudnictví - 15 let existence Soudního řádu správního vs. Prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku: sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018, s. 243-255.

18. POMAHAČ, R. Soudní řád správní 2.0. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). Správní soudnictví - 15 let existence Soudního řádu správního vs. Prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku: sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018, s. 205-219.

19. POTĚŠIL, L. - BRUS, M. - HLOUCH, L. - RIGEL, F. - ŠIMÍČEK, V. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014.

20. STAŠA, J. Zpochybnitelnost rudimentální triády správních žalob. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). Správní soudnictví - 15 let existence Soudního řádu správního vs. Prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku: sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018, s. 309-317.

21. SVOBODA, T. - CHAMRÁTHOVÁ, A. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (1. část). Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 11, s. 388 a násl.

22. SVOBODA, T. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (2. část). Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 12, s. 435 a násl.

23. SVOBODA, T. Nad (nejasnými) hranicemi mezi žalobními typy podle soudního řádu správního (3. část). Právní rozhledy. 2019, roč. 27, č. 13-14, s. 477 a násl.

24. ŠIMKA, K. Soudní řád správní - co funguje a co by bylo vhodné změnit? Bulletin Komory daňových poradců. 2018, roč. 25, č. 2, s. 26-35.

25. ŠTENCEL, V. - VOMÁČKA, V. Volba žalobního typu ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. 2017, roč. 22, č. 5, s. 146-151.

26. TOMÁŠEK, M. - TÝČ, V. - MALENOVSKÝ, J. - PELIKÁNOVÁ, I. - PTRLÍK, D. - KŘEPELKA, F. - KUNERTOVÁ, T. - PÍTROVÁ, L. - PŘEVRÁTIL, J. - SEHNÁLEK, D. - SMOLEK, M. - ŠMEJKAL, V. Právo Evropské unie. Příbram: Leges, 2013.

27. Právnická fakulta UK. Kolokvium Správní soudnictví. In: Youtube [online]. 15. 3. 2019 [cit. 2021-09-20]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=n1vlc7awcmw.

28. Zákon č. 36/1876 Ř. z., o zřízení správního soudu.

29. Vládní nařízení č. 8/1928 sb. Z. A n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení).

30. Ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.

31. Vládní nařízení č. 20/1955 sb., o řízení ve věcech správních (správní řád).

32. Nařízení vlády č. 91/1960 sb., o správním řízení.

33. Zákon č. 71/1967 sb., správní řád.

34. Zákon č. 150/2002 sb., soudní řád správní.

35. Zákon č. 500/2004 sb., správní řád.

36. Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

37. Zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník.

38. Zákon č. 280/2009 sb., daňový řád.

39. Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

40. Zákon č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

41. Zákon č. 191/2020 sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru sars cov-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

42. Code de justice administrative

43. Zákon č. 162/2015 Z. z., správný soudný poriadok.

44. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), anglický úřední překlad.

45. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

46. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32).

47. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).

48. Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2004, sp. zn. II. ÚS 599/02.

49. Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 17/09.

50. Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3476/11.

51. Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3140/11.

52. Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18.

53. Nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18.

54. Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 25/19.

55. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1145/2017.

56. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2003, č. j. 2 As 19/2003-58.

57. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2004, č. j. 1 Ads 4/2004-57.

58. Rozsudek Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 2 As 27/2004-78.

59. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116.

60. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2004, č. j. 4 Afs 22/2003-96.

61. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 7 Afs 17/2005-42.

62. Usnesení Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 31. 8. 2005, č. j. 2 Afs 144/2004-110.

63. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2006, č. j. 8 Ans 3/2005-107.

64. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 92/2008-76.

65. Rozsudek Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 17. 2. 2009, č. j. 2 As 25/2007-118.

66. Rozsudek Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 27. 10. 2009, č. j. 4 Ads 39/2008-83.

67. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2010, č. j. 5 Ans 4/2009-63.

68. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2010, č. j. 7 Afs 63/2010-65.

69. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. J. 7 Aps 3/2008-98.

70. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2011, č. J. 5 As 75/2010-79.

71. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. J. 5 Afs 10/2011-94.

72. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. J. 5 Afs 11/2011-79.

73. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, č. J. 5 Aps 5/2010-293.

74. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2012, č. J. 2 As 102/2011-112.

75. Usnesení Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 18. 9. 2012, č. J. 2 As 86/2010-76.

76. Usnesení Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 12. 3. 2013, č. J. 7 As 100/2010-65.

77. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, č. J. 4 Aps 1/2013-25.

78. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. J. 6 Aps 1/2013-51.

79. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. J. 6 Ans 5/2013-47.

80. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2013, č. j. 8 Aps 8/2012-28.

81. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2013, č. j. 2 As 53/2013-111.

82. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 1 Afs 52/2014-38.

83. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2014, č. j. 6 As 96/2014-31.

84. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, č. j. 10 As 226/2014-16.

85. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2015, č. j. 1 As 220/2014-150.

86. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2015, č. j. 1 As 151/2014-23.

87. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2015, č. j. 1 Afs 171/2015-41.

88. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2015, č. j. 2 As 198/2015-20.

89. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2016, č. j. 9 As 244/2015-47.

90. Usnesení Nejvyššího správního soudu rozšířeného senátu ze dne 16. 11. 2016, č. j. 1 Afs 183/2014-55.

91. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 6 Afs 2/2016-50.

92. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017, č. j. 10 Azs 99/2017-33.

93. Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2017, č. j. 7 Afs 155/2015-160.

94. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2017, č. j. 4 Afs 157/2017-37.

95. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2018, č. j. 2 As 132/2016-86.

96. Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017-43.

97. Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019-39.

98. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2013, č. j. 57 A 94/2012-65.

99. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2014, č. j. 45 A 10/2014-51.

100. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2019, č. j. 3 A 48/2017-105.

101. Rozsudek Tribunal fédéral / Bundesgericht ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 2C 518/2017.

102. Rozsudek Tribunal fédéral / Bundesgericht ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. 8C 596/2017.

Creative Commons License
Jsou rozdílné lhůty pro podání jednotlivých typů správních žalob překážkou na cestě k jednotné správní žalobě? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení