AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 3 (2022), 87–103

The Legal Basis and Contextual Interpretation of the Duty of Care in Company Law in the Slovak Republic: from a “Gentlemanly Amateur” to a Professional Director?

Mária Patakyová, Barbora Grambličková, Jana Duračinská

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2022.38
zveřejněno: 14. 09. 2022

Abstract

A director may slip into the fulfilment of their own (opportunistic) interests due to the separation of management and ownership in companies and the fact that the director does not bear the risk of the possible failure of the company. Because there is a tension between the company (and its shareholders) and the director due to differences in their interests and information asymmetry, their relationship is based on trust, which is the core essence of a relationship between these entities (fiduciary relationship). The study focuses on the principal aspects of how Slovak company law deals with the tension between the interests of the company, its shareholders, and directors, especially from the point of view of compliance with the duty of care.

Klíčová slova: due care; duty of care; duty of loyalty; duty of confidentiality; business management; business judgment rule

reference (52)

1. ANABTAWI, I. - STOUT, L. Fiduciary Duties for Activist Shareholders. UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 08-02. Stanford Law Review. 2008, Vol. 60, No. 5, pp. 1252-1308. Online available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089606.

2. BLAŽO, O. - PATAKYOVÁ, M. T. International responsibility of business for violation of human rights - customers perspective. Bialostockie Studia Prawnicze. 2019, No. 2, pp. 101-122. CrossRef

3. CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť) [Obligations of members of the company's bodies and private law consequences of their violation (Part 1)]. Súkromné právo. 2019, Vol. 5, No. 5, pp. 182-198.

4. CSACH, K. Člen orgánu ako zamestnanec - obchodnoprávne odpovede na pracovnoprávne otázky? [Member of the body as an employee - commercial law answers to labor law questions?]. In: KRIŽAN, V. (ed.). Opus laudat artificem: pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, pp. 101-112.

5. CSACH, K. Faktický orgán obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosť podľa § 66 ods. 7 Obchodného zákonníka [The factual body of the company and its responsibility according to Section 66 Subsection 7 of the Commercial Code]. Bulletin slovenskej advokácie. 2018, Vol. 24, No. 7-8, pp. 12-22.

6. DAVIES, P. Introduction to Company Law. New York: Oxford University Press, 2002.

7. DURAČINSKÁ, J. Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností [Duty of loyalty (fiduciary duties) of shareholders of companies]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020.

8. DURAČINSKÁ, J. Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z pohľadu právnej komparatistiky [The duty of care of a proper manager or the duty of professional care from the point of view of comparative law]. In: Dny práva 2012 - Days of law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 1791-1804.

9. DURAČINSKÁ, J. Povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu verzus jeho povinnosť riadiť sa pokynmi [The duty of loyalty of a member of the statutory body versus his/her duty to follow the instructions]. In: HURYCHOVÁ K. - BORSÍK B. Corporate Governance. Praha: Wolters Kluwer, 2015, pp. 137-144.

10. DURAČINSKÁ, J. in: PATAKYOVÁ, M. - ĎURICA, M. - HUSÁR, J. et al. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty [Applied law of companies and cooperatives law - main institutes]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021.

11. HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn [Corporations in the light of change.] Praha: Auditorium, 2010.

12. JOSKOVÁ, L. Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? [Is there a difference between the duty of loyalty and the duty to proceed with due care?]. Obchodněprávní revue. 2019, Vol. 11, No. 11-12, p. 281 ff.

13. LUKÁČKA, P. Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky [Category of responsibility and responsible business conduct in the legal environment of the Slovak Republic]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019.

14. MC MILLAN, L. The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine. William & Mary Business Law Review. 2013, Vol. 4, No. 2, pp. 521-574.

15. MAMOJKA, M. et al. Obchodný zákonník: veľký komentár. 1. zväzok [Commercial Code: Big commentary. Volume I]. Bratislava: Eurokódex, 2016.

16. MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii [Liability of statutory bodies, de facto statutory bodies and shadow statutory bodies of capital companies towards the creditors of companies according to the new regulation of the Commercial Code and the Act on Bankruptcy and Restructuring]. In: ANDRAŠKO, J. - HAMUĽÁK, J. (eds.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, pp. 169-181.

17. MAŠUROVÁ, A. in: MAMOJKA M. et al. Obchodné pravo. I, Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva [Commercial law I, General part, competition law, company law and cooperatives]. Bratislava: C. H. Beck, 2021.

18. MOSCOW, C. Director Confidentiality. Law and Contemporary Problems. 2011, Vol. 74, No. 1, pp. 197-209.

19. OVEČKOVÁ, O. et al. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I [Commercial Code: big commentary. Volume I]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.

20. OVEČKOVÁ, O. - CSACH, K. - ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné pravo 2: obchodné spoločnosti a družstvo [Commercial Law 2: companies and cooperative.]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020.

21. PATAKYOVÁ, M. - CZÓKOLYOVÁ, B. Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE − spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? [Theory of the companies in triad of decisions Daily Mail, Cartesio and VALE - company as a fiction, nexus of contracts or real person?]. Právny obzor. 2015, Vol. 98, No. 1, pp. 3-21.

22. PATAKYOVÁ, M. - GRAMBLIČKOVÁ, B. - LACKO, P. Legal personality of companies. In: Company Law and Law on Cooperatives - General introduction to the topic and definition of basic terms. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, pp. 50-65.

23. PATAKYOVÁ, M. - GRAMBLIČKOVÁ, B. - BARKOCI, S. Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?): vplyvy na právne úkony v mene spoločnosti [Business management and its (potential?) influences on legal acts on behalf of the company]. In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2017, pp. 12-38.

24. PATAKYOVÁ, M. - GRAMBLIČKOVÁ, B. - KYSELY, I. Current changes in the capital doctrine report from the Slovak Republic. In: Festschrift für Theodor Baums zum siebzigsten Geburstag. Band 2. Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, pp. 885-902.

25. PATAKYOVÁ, M. et al. Komentár: obchodný zákonník [Commercial Code: commentary]. 5th ed. Bratislava: C. H. Beck, 2016.

26. PATAKYOVÁ, M. T. Cieľové vertikálne dohody [Target verical agreements]. In: Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku [Current issues of competition law in the European Union and in Slovakia]. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, pp. 59-70.

27. PATAKYOVÁ, M. - GRAMBLIČKOVÁ, B. Slovakia. In: The private international law of companies in Europe. München: C. H. Beck, 2019, pp. 661-683.

28. PINTO, A. T. - BRANSON, D. M. Understanding corporate law. 5th ed. South Carolina: Carolina Academic Press, 2018.

29. SMALÍK, M. Niekoľko úvah k povinnosti lojality konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným [Some thoughts on the duty of loyalty of the managing director of a limited liability company]. Projustice [online]. 5. 6. 2014 [cit. 2022-05-10]. Available at: https://www.projustice.sk/obchodne-pravo/niekolko-uvah-k-povinnosti-lojality-konatela-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym.

30. SMITH, L. The Motive, Not the Deed. In: GETZLER, J. (ed.). Rationalizing Property, Equity and Trusts. London: NexisLexis, 2003.

31. ŠTEVČEK, M. - DULAK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. - TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník. I, § 1-450: komentár [Civil Code. I, § 1-450: commentary]. Bratislava: C. H. Beck, 2015.

32. ŽITŇANSKÁ, L. Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti a návrh zmeny zodpovednostného systému v súkromnom práve [The responsibility of a member of the statutory body of a company and a proposal to change the liability system in private law]. Právny obzor. 2019, Vol. 102, No. 3, pp. 266-283.

33. Act No. 40/1964 Coll. Civil Code as amended.

34. Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended.

35. Act No. 111/1990 Coll. on state-owned enterprises as amended.

36. Act No. 530/2003 Coll. on Commercial Register as amended.

37. Act No. 311/2001 Coll. Labour Code as amended.

38. Act No. 455/1991 Coll. on Trade Licensing (Trade Licensing Act) as amended.

39. Legislative intention to recodify company law, Working group for recodification of the company law, Ministry of Justice of the Slovak Republic, May 2021.

40. Proposal for the Civil Code available at: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Rekodifikacia-OZ/Navrhy.aspx.

41. European Model Company Act (EMCA). Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348 .

42. Judgment of the Supreme Court of the Czech Republic from 25 August 2004, file no. 29 Odo 479/2003, R 80/2005.

43. Judgment of the Supreme Court of the Slovak Republic, file no. zn. 4 Obdo 22/98.

44. Judgment of the Supreme Court of the Slovak Republic from 19 February 2009, file no. 1 Obo 16/2008.

45. Judgment of the Supreme Court of the Slovak Republic from 1 December 2015, file no. 1 Sža 27/2015.

46. Judgment Supreme Court of the Slovak Republic from 27 November 2019, file no. 3 Obdo / 57/2019.

47. Judgment of the Supreme Court of the Slovak Republic from 27 May 2020, file no. 4Cdo/60/2019.

48. Judgment of the Constitutional Court of the Slovak Republic, file no. IV. ÚS 512/2020.

49. Judgment of the District Court Zvolen from 20 March 2017, file no. 13C202/2011.

50. Otis & Co. v. Pennsylvania R. Co., 61 F. Supp. 905 (D.C. Pa. 1945).

51. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. Super. 1985).

52. Smith v. Van Gorkom, 488 2d 858, 864 Del. 1985. CrossRef

Creative Commons License
The Legal Basis and Contextual Interpretation of the Duty of Care in Company Law in the Slovak Republic: from a “Gentlemanly Amateur” to a Professional Director? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení