AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 61–76

Režimy správního práva

[Administrative Law Regimes]

Josef Staša

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.38
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The administrative law regime means a typical legal construction, which expresses the way of connecting an administrative law norm with this norm anticipated administrative law relationship through a certain legally significant fact. From the point of view of public administration addressees, it is appropriate to differ regimes of granting rights and regimes of imposing obligations primarily. Many regimes have a superstructure (secondary) nature, they assume the earlier existence of other (primary) rights and obligations. In addition to unilateral regimes, there are also bilateral or multilateral regimes of administrative law, which are an expression of cooperation in connection with the performance of public administration. From the point of view of public administration bodies, it is possible to distinguish several (administrative) regimes of exercise of their competence (powers). A kind of complement is the regimes that determine the boundaries of administrative regulation (between public law and civil law; between national law and European law). The application of some regimes or their combination typically results in the general administrative law concepts (= the tangles of administrative law norms cemented by the need and effort to solve certain idealized situations, deprived of their specific content). The research of administrative law regimes may perhaps contribute to a more plastic and systematic doctrinal characterization of material administrative law.

Klíčová slova: administrative law; administrative law norm; legally significant fact; administrative law relationship; administrative law regime; general administrative law concept

reference (8)

1. GAŠPAR, M. a kol. Československé správne právo. Bratislava: Obzor, 1973.

2. HANDRLICA, J. (ed.). Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

4. HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934.

5. KADEČKA, S. (ed.). Pocta Petru Průchovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009.

6. KNAPP, V. Předmět a systém československého socialistického práva občanského. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

8. LUKEŠ, Z. a kol. Československé správní právo: obecná část. Praha: Panorama, 1981.

Creative Commons License
Režimy správního práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení