AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 77–91

Zákaz zneužitia veřejných subjektívnych prav a slobôd

[Prohibition on the Abuse of Public Subjective Rights and Freedoms]

Soňa Košičiarová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.39
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

The aim of the article is to point out the growing phenomenon of the abuse of public subjective rights and freedoms by private persons in public administration. It analyzes the legal nature of the abuse of rights and freedoms, and the competence of public administration authorities. The author mentions some of the most well-known cases decided by the Constitutional Court and administrative courts in the Czech Republic and Slovakia.

Klíčová slova: : public subjective rights and freedoms; forms of abusing; public administration; abuse of the right of assembly; abuse of freedom of residence; abuse of the right to information

reference (14)

1. BARICOVÁ, J. - FEČÍK, M. - ŠTEVČEK, M. - FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok: komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018. 1824 s. ISBN 978-80-7400-678-4.

2. ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-89447-93-0.

3. DOBROVODSKÝ, R. - KOŠIČIAROVÁ, S. Právo na informácie. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. ISBN 978-83-7490-915-0.

4. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-442-2.

5. IKRÉNYI, P. - TKÁČ, J. - IKRÉNYI, I. - VOKÁLOVÁ, D. - BAKO, M. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-228-5.

6. KMEC, J. - KOSAŘ, D. - KRATOCHVÍL, J. - BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-365-3.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-727-9.

8. POMAHAČ, R. kol. Veřejná správa za rozcestím: právní reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7400-447-6.

9. RUMANA, I. - ŠINGLIAROVÁ, I. Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-096-0.

10. SKULOVÁ, S. - POTĚŠIL, L. a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě: jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-647-0.

11. The administration and you: principles of administrative law concerning the relations between administrative authorities and private persons: a handbook. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1997. ISBN 92-871-3124-4.

12. TICHÝ, L. - MASLOWSKI, S. - TROUP, T. (eds.) Zneužití práva. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 978-80-87975-43-5.

13. VOZÁR, I. a kol. Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Pezinok: VIA IURIS, 2020. ISBN 978-80-89805-07-5.

14. WILFLING, P. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám: komentár. problémy z praxe: rozhodnutia súdov. Pezinok: VIA IURIS - Centrum pre práva občana 2012. ISBN 978-80-970686-4-6.

Creative Commons License
Zákaz zneužitia veřejných subjektívnych prav a slobôd is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení