AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 45–59

Rozhraní ústavního a správního práva

[The Interface between Constitutional and Administrative Law]

Richard Pomahač

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.37
zveřejněno: 07. 12. 2021

Abstract

Constitutional and administrative law are two related branches of law. But are the boundaries separating constitutional and administrative law truly clear? Many excellent experts in public law have already answered this question. However, as the legal system evolves, the answer to this question can be neither complete nor definitive. Nevertheless, it is possible to mark a number of bright and dark sides of the normative duality of constitutional and administrative law. Attention is focused on the constitutionalization of administrative law, but no less important is the deconstitutionalization of public administration in conditions of over-regulation connected with fragmentary and inconsistent legislation. However, it is not just a question of the integrity of the legal order. There are also a number of practical problems in the sphere of disputes resolution using dual argumentation.

Klíčová slova: constitutional law; administrative law; interface; constitutionalisation and deconstitutionalisation of administrative law

reference (19)

1. CRAIG, P. Law, Fact and Discretion in the UK, EU and the USA. In: La chaire Mutations de l'Action Publique et du Droit Public, Sciences Po [online]. 2007, s. 10-11 [cit. 2021-05-18]. Dostupné na: https://www.sciencespo.fr/chaire-madp/sites/sciencespo.fr.chaire-madp/files/paul_craig.pdf.

2. FAYE, A. Les bases administratives du droit constitutionnel: recherche sur la culture administrative du droit constitutionnel. Paris: Fondation Varenne, 2017.

3. FOUCAULT, M. Security, Territory, Population. New York: Palgrave MacMillan, 2009.

4. GINSBURG, T. Written constitutions and the administrative state: on the constitutional character of administrative law. In: ROSE-ACKERMAN, S. - LINDSETH, P. L. (eds.). Comparative Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2010. CrossRef

5. GOODNOW, F. J. Comparative Administrative Law. New York: Burt Franklin, 1903, reprinted 1970.

6. HAMBURGER, P. Is Administrative Law Unlawful? Chicago: The University of Chicago Press, 2014. CrossRef

7. HAVLÍČEK, K. Osudné vynálezy lidstva: obtížná cesta k fragmentárnímu státu a osvícenému právu. Praha: Academia, 2020.

8. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2016.

9. HEUSCHLING, L. The complex relationship between administrative and constitutional law: a comparative and historical analysis. In: VON BOGDANDY, A. - HUBER, P. M. - CASSESE, S. (eds.). The Max Planck Handbooks in European Public Law. Vol. 1, The Administrative State. Oxford: Oxford University Press, 2017.

10. KOPECKÝ, M. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019.

11. KYSELA, J. Poznámky ke stavu oboru ústavního práva a státovědy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, roč. 25, č. 3, s. 375-390. CrossRef

12. LINDSETH, P. L. Between the 'Real' and the 'Right': Explorations along the Institutional-Constitutional Frontier. In: ADAMS, M. - MEUWESE, A. - BALLIN, E. H. (eds.). Constitutionalism and the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 60-93. CrossRef

13. LUTHER, J. Realism and Idealism in the Italian Constitutional Culture. In: ADAMS, M. - MEUWESE, A. - BALLIN, E. H. (eds.). Constitutionalism and the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

14. MAGNON, X. Commentaire sous Les bases constitutionnelles du droit administratif, la controverse G. Vedel/Ch. Eisenmann. In: BENETTI, J. - EGÉA, P. - MAGNON, X. - MASTOR, W. Les grands discours de la culture juridique. 2e éd. Paris: Dalloz, 2017. Online in: Hal: archives-ouveretes.fr [online]. [cit. 2021-05-26]. Dostupné na: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01725355.

15. MERKL, A. Obecné právo správní. Díl první. Praha - Brno: Orbis, 1934.

16. PRAŽÁK, J. Rakouské právo ústavní. Část první. Praha: Národní knihtiskárna a nakladatelstvo, 1895.

17. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

18. TAMIR, M. Public Law as a Whole and Normative Duality: Reclaiming Administrative Insights in Enforcement Review. Texas Journal on Civil Liberties and Civil Rights [online]. 2006, Vol. 12, No. 1 [cit. 2021-05-18]. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=1011404.

19. WOLLENSCHLÄGER, F. Constitutionalisation and deconstitutionalisation of administrative law in view of Europeanisation and emancipation. Review of European Administrative Law. 2017, roč. X, č. 1, s. 7-79. CrossRef

Creative Commons License
Rozhraní ústavního a správního práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení