AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 49–55

Vedoucí zaměstnanec a výklad zákonných ustanovení contra verba legis

[Managing Employees and Interpretation of Legal Provisions contra Verba Legis]

Vojtěch Hanzal, Jakub Tomšej

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.24
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

The article deals with the way legislation defines the term “senior employee” and how the interpretation is influenced by recent case law of the Constitutional Court. The first part of the article focuses on an analysis of the legal term “senior employee” in accordance with the present legislation as well as relevant judicature and doctrine. The second part of the article is based on a description of the way the Constitutional Court deviated from the interpretation of mentioned term and its aspects which were until then, considered defining. The article continues in the third section with the presentation of other examples of decision making contra verba legis throughout the judicial system of Czech Republic. The aforementioned sections are followed by the fourth part, which consists of a conclusion of the previous content and brings deliberations de lege ferenda.

Klíčová slova: senior employee; labour law; interpretation contra verba legis

reference (16)

1. BĚLINA, M. - PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstatně přepr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

2. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře.

3. MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011

4. Nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/06.

5. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10.

6. PICHRT, J. Zákoník práce: zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář.

7. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016.

8. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1863/2003.

9. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.1.2004, sp. zn. 21 Cdo 1527/2003.

10. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1424/2018.

11. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2011, sp zn. 21 Cdo 4986/2010.

12. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 01. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016.

13. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. 4 As 1/2008.

14. TOMŠEJ, J. Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

15. TOMŠEJ, J. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho problémů? Právní rozhledy. 2020, č. 1.

16. Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 1077/16.

Creative Commons License
Vedoucí zaměstnanec a výklad zákonných ustanovení contra verba legis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení