AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 3 (2021), 57–69

Lawyers’ Ethics before a Civil Court

Miroslav Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.25
zveřejněno: 13. 09. 2021

Abstract

Principles of legal ethics, whether written or unwritten, not only regulate the conduct of legal practice but also reflect the basic assumptions, premises, and methods of the legal system within which the lawyer operates. They also reflect the profession’s conception of its own role in the administration of justice. The objective of this paper is to analyse the ethical rules, to define the relationship of a lawyer to the court and his duties in proceedings, competent representation, confidentiality, and personality of the lawyer, and further deal with the legislation contained in the Czech Act on Advocacy and the Code of Conduct.

Klíčová slova: ethics; professional ethics; lawyer; lawyering; civil court; civil proceedings

reference (44)

1. BALÍK, S. Mutual relations of the lawyer and the judge. Paper presented at the international conference Current challenges and opportunities of the bars and law societies of the Council of Europe member states, 9 March 2017, Yerevan [online]. [cit. 2021-06-01]. Available at: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Events/20180309_Yerevan/Programme-and-presentations.pdf.

2. ČERMÁK, K. Advokacie a úvahy související [Advocacy and related considerations]. Praha: Linde, 2000.

3. DARE, T. The counsel of rogues? A defence of the standard Conception of the lawyer’s role. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009.

4. HAYDOCK, R. – KNAPP, P. – JUERGENS, A. – HERR, D. – STEMPEL, J. et al. Lawyering: practice and planning. St. Paul: West Publishing, 1996.

5. HAYDOCK, R. – SONSTENG, J. et al. Trial: Advocacy before judges, jurors and arbitrators. 3rd ed. St. Paul: Thomson-West, 2004.

6. HODGES, CH. Delivering Dispute Resolution: a Holistic Review of Models in England and Wales. London: Hart Publishing, 2019.

7. JIRSA, J. a kol. Klíč k soudní síni [The key to the courtroom]. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

8. KOVÁŘOVÁ, D. a kol. Zákon o advokacii a stavovské předpisy: komentář [The advocacy act and the professional regulations: commentary]. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

9. KOVÁŘOVÁ, D. – SOKOL, T. Etický kodex advokáta: komentář [Code of ethics for lawyers: commentary]. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

10. LEAL, H. et al. Introduction to Advocacy: Research, Writing and Argument. 6th ed. New York: The Foundation Press, 1996.

11. LYNTON, J. – LYNDALL, T. Legal ethics and professional responsibility. Albany: Delmar Publishers Inc., 1994.

12. MACKOVÁ, A. Právní pomoc a její dostupnost [Legal assistance of lawyers and its availability]. Praha: C. H. Beck, 2001.

13. MAUR, J. Výkon advokátní praxe [Practice of advocacy]. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

14. MOLITERNO, J. et al. Ethics of the lawyer’s work. 2nd ed. St. Paul: Thomson-West, 2003.

15. MOLITERNO, J. – PATON, P. et al. Global issues in legal ethics. 2nd ed. St. Paul: West Academic Publishing, 2004.

16. PARKER, CH. – EVANS, A. Inside Lawyers’ Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

17. PIRSIG, M. Legal ethics. In: Britannica [online]. [cit. 2021-06-01]. Available at: https://www.britannica.com/topic/legal-ethics.

18. RUBEŠ, J. O některých etických zásadách každodenní práce soudce a advokáta [On some ethical principles of everyday work of a judge and a lawyer]. Bulletin advokacie. 2003, No. 11–12, pp. 19–30.

19. SCHILFGAARDE, P. Law and life: why law? Switzerland: Springer, 2019.

20. SMEJKAL, V. Povinnost mlčenlivosti advokáta a elektronická komunikace [The lawyer’s confidentiality obligation and electronic communication]. Bulletin advokacie. 2007, No. 10, pp. 17–22.

21. SOBEK, T. a kol. Právní etika [Legal ethics]. Praha: Leges, 2019.

22. SVEJKOVSKÝ, J. – MACKOVÁ, A. – VYCHOPEŇ, M. a kol. Advokátní právo [Advocacy]. Praha: C. H. Beck, 2017.

23. Alphabetical List of Jurisdictions Adopting Model Rules. In: American Bar Association [online]. 28.3.2018 [cit. 2021-06-01]. Available at: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/alpha_list_state_adopting_model_rules/.

24. Professional Regulations. In: CCBE [online]. [cit. 2021-06-01]. Available at: https://www.ccbe.eu/documents/professional-regulations/.

25. Bar Council of England and Wales, Code of Conduct, Rule 708.

26. Ethical Code for Italian Lawyers, art. 20.

27. International Bar Association, International Code of Ethics, Rule 6.

28. Resolution on the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/1997 of the Official Journal of the Bar, which determines the Rules of Professional Conduct and the Rules of Competition of Lawyers of the Czech Republic (Code of Conduct).

29. The disciplinary decisions of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 101/2015; case No. K 146/07; or case No. K 75/06.

30. Act No. 99/1963 Sb., Civil Procedure Code, as amended.

31. Act No. 85/1996 Coll., on Advocacy, as amended.

32. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 75/03.

33. Resolution of the Constitutional Court of 6 January 2010, case No. IV. ÚS 2457/09.

34. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 24/99.

35. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 4/98.

36. Act No. 40/2009 Sb., Criminal Code, as amended.

37. Judgment of the European Court of Human Rights of 16 June 2016, Application No. 49176/11, Versini-Campinchi and Crasnianski v. France.

38. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 403/98.

39. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 97/05.

40. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 21/98.

41. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 10/98.

42. Decision of the Constitutional Court of 17 August 2018, case No. II. ÚS 644/18.

43. The disciplinary decision of the Disciplinary Chamber of the Disciplinary Committee of the Bar Association, case No. K 116/2011.

44. Act No. 143/2001 Sb., on the protection of competition and on the amendment of certain acts (Act on the protection of competition), as amended.

Creative Commons License
Lawyers’ Ethics before a Civil Court is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení